Commit 9b774495 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 372935bc
Pipeline #25021 passed with stage
in 16 minutes and 46 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince-help\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-11 23:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-12 01:28+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 20:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 21:15+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -542,13 +542,13 @@ msgstr "Zgłaszanie błędów w <app>Przeglądarce dokumentów</app>"
msgid ""
"The <app>document viewer</app> is maintained by a volunteer community. You "
"are welcome to participate. If you notice a problem you can file a <em>bug "
"report</em>. To file a bug, go to <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/"
">."
"report</em>. To file a bug, go to <link href=\"https://gitlab.gnome.org/"
"GNOME/evince/issues/\"/>."
msgstr ""
"<app>Przeglądarka dokumentów</app> jest tworzona przez społeczność "
"ochotników. Zapraszamy do współpracy. Jeśli wystąpił jakiś błąd, to można go "
"zgłosić na stronie <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\"/> (w języku "
"angielskim)."
"zgłosić na stronie <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/evince/issues/"
"\"/> (w języku angielskim)."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:23
......@@ -565,56 +565,43 @@ msgid ""
"To participate you need an account which will give you the ability to gain "
"access, file bugs, and make comments. Also, you need to register so you can "
"receive updates by e-mail about the status of your bug. If you don't already "
"have an account, just click on the <gui>New Account</gui> link to create one."
"have an account, just click on the <gui>Sign in / Register</gui> link to "
"create one."
msgstr ""
"Do wzięcia udziału potrzebne jest konto, dające dostęp, możliwość zgłaszania "
"błędów i pisania komentarzy. Rejestracja umożliwia także otrzymywanie "
"powiadomień pocztą e-mail o stanie błędu. Jeśli nie masz jeszcze konta, to "
"kliknij odnośnik <gui>New Account</gui> (Nowe konto)."
"kliknij odnośnik <gui>Sign in / Register</gui> (Zaloguj się/zarejestruj)."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:29
msgid ""
"Once you have an account, log in, click on <guiseq><gui>File a Bug</"
"gui><gui>Core</gui><gui>evince</gui></guiseq>. Before reporting a bug, "
"please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-"
"writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please <link href="
"\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=evince\">browse</link> for "
"the bug to see if it already exists."
msgstr ""
"Po utworzeniu konta zaloguj się i kliknij <guiseq><gui>File a Bug</"
"gui><gui>Core</gui><gui>evince</gui></guiseq> (<guiseq><gui>Zgłoś błąd</"
"gui><gui>Główne</gui><gui>evince</gui></guiseq>). Przed zgłoszeniem błędu "
"prosimy przeczytać <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-"
"writing.html\">wytyczne opisywania błędów</link> i <link href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=evince\">poszukać</link>, czy błąd "
"został już zgłoszony."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:33
msgid ""
"To file your bug, choose the component in the <gui>Component</gui> menu. If "
"you are not sure which component your bug pertains to, choose <gui>general</"
"gui>."
"Once you have an account, log in, and click on <gui>New issue</gui>. Before "
"reporting a bug, please read the <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/"
"page.cgi?id=bug-writing.html\">bug writing guidelines</link>, and please "
"<link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/evince/issues\">browse</link> "
"for the bug to see if it already exists."
msgstr ""
"Aby zgłosić błąd, wybierz składnik w menu <gui>Component</gui> (Składnik). "
"Jeśli nie ma pewności, którego składnika błąd dotyczy, to wybierz "
"<gui>general</gui> (ogólne)."
"Po utworzeniu konta zaloguj się i kliknij <gui>New issue</gui> (Nowe "
"zgłoszenie). Przed zgłoszeniem błędu prosimy przeczytać <link href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/page.cgi?id=bug-writing.html\">wytyczne opisywania "
"błędów</link> i <link href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/evince/issues"
"\">poszukać</link>, czy błąd został już zgłoszony."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:36
#: C/bug-filing.page:33
msgid ""
"If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
"<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
"click <gui>Submit Bug</gui>."
"If you are requesting a new feature, choose <gui>1. Feature</gui> in the "
"<gui>Labels</gui> menu. Fill in the Title and Description sections and click "
"<gui>Submit Issue</gui>."
msgstr ""
"W przypadku prośby o nową funkcję wybierz <gui>enhancement</gui> "
"(ulepszenie) w menu <gui>Severity</gui> (Ciężkość). Wypełnij sekcje "
"„Summary” (Podsumowanie) i „Description” (Opis) w języku angielskim "
"i kliknij przycisk <gui>Submit Bug</gui> (Wyślij)."
"W przypadku prośby o nową funkcję wybierz <gui>1. Feature</gui> (1. Funkcja) "
"w menu <gui>Labels</gui> (Etykiety). Wypełnij sekcje „Title” (Tytuł) "
"i „Description” (Opis) w języku angielskim i kliknij przycisk <gui>Submit "
"Issue</gui> (Wyślij zgłoszenie)."
#. (itstool) path: page/p
#: C/bug-filing.page:40
#: C/bug-filing.page:37
msgid ""
"Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
"is being dealt with."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment