Commit 3409dc7a authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent 2908c7e8
Pipeline #68579 passed with stage
in 13 minutes and 3 seconds
......@@ -7,8 +7,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince-help\n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-30 22:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-07 13:29+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-15 16:07+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-16 11:30+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -1119,20 +1119,28 @@ msgstr "10-stronicowa broszura"
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-10pages.page:24 C/duplex-10pages.page:67 C/duplex-11pages.page:24
#: C/duplex-12pages.page:24 C/duplex-13pages.page:24 C/duplex-14pages.page:24
#: C/duplex-16pages.page:24 C/duplex-3pages.page:26 C/duplex-4pages.page:24
#: C/duplex-5pages.page:24 C/duplex-5pages.page:108 C/duplex-6pages.page:25
#: C/duplex-11pages.page:62 C/duplex-12pages.page:24 C/duplex-13pages.page:24
#: C/duplex-13pages.page:62 C/duplex-13pages.page:100 C/duplex-13pages.page:114
#: C/duplex-14pages.page:24 C/duplex-14pages.page:66 C/duplex-16pages.page:24
#: C/duplex-3pages.page:26 C/duplex-4pages.page:24 C/duplex-5pages.page:24
#: C/duplex-5pages.page:64 C/duplex-5pages.page:108 C/duplex-6pages.page:25
#: C/duplex-6pages.page:68 C/duplex-7pages.page:25 C/duplex-7pages.page:62
#: C/duplex-8pages.page:24 C/duplex-9pages.page:24 C/duplex-9pages.page:104
#: C/duplex-9pages.page:120 C/duplex-npages.page:48 C/print-2sided.page:29
#: C/duplex-8pages.page:24 C/duplex-9pages.page:24 C/duplex-9pages.page:64
#: C/duplex-9pages.page:84 C/duplex-9pages.page:107 C/duplex-9pages.page:123
#: C/duplex-npages.page:48 C/print-2sided.page:29 C/print-differentsize.page:36
#: C/print-order.page:33 C/print-order.page:51 C/print-select.page:26
#: C/singlesided-13-16pages.page:44 C/singlesided-13-16pages.page:92
#: C/singlesided-17-20pages.page:44 C/singlesided-17-20pages.page:90
#: C/singlesided-3-4pages.page:44 C/singlesided-3-4pages.page:89
#: C/singlesided-5-8pages.page:44 C/singlesided-5-8pages.page:89
#: C/singlesided-9-12pages.page:44 C/singlesided-9-12pages.page:89
#: C/singlesided-npages.page:49 C/singlesided-npages.page:96
msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq>."
msgstr "Kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
msgid ""
"Press the menu button in the top-right corner of the window and press the "
"<gui style=\"button\">Print</gui> button."
msgstr ""
"Kliknij przycisk menu w górnym prawym rogu okna i kliknij przycisk <gui "
"style=\"button\">Wydrukuj</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-10pages.page:30 C/duplex-10pages.page:72 C/duplex-11pages.page:31
......@@ -1141,10 +1149,10 @@ msgstr "Kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
#: C/duplex-3pages.page:31 C/duplex-4pages.page:31 C/duplex-5pages.page:31
#: C/duplex-6pages.page:30 C/duplex-6pages.page:73 C/duplex-7pages.page:32
#: C/duplex-7pages.page:67 C/duplex-8pages.page:30 C/duplex-9pages.page:31
#: C/duplex-npages.page:53 C/singlesided-13-16pages.page:51
#: C/singlesided-17-20pages.page:49 C/singlesided-3-4pages.page:51
#: C/singlesided-5-8pages.page:51 C/singlesided-9-12pages.page:51
#: C/singlesided-npages.page:54
#: C/duplex-9pages.page:67 C/duplex-npages.page:53
#: C/singlesided-13-16pages.page:51 C/singlesided-17-20pages.page:49
#: C/singlesided-3-4pages.page:51 C/singlesided-5-8pages.page:51
#: C/singlesided-9-12pages.page:51 C/singlesided-npages.page:54
msgid "Choose the <gui>General</gui> tab."
msgstr "Wybierz kartę <gui>Ogólne</gui>."
......@@ -1216,8 +1224,8 @@ msgstr ""
#: C/duplex-5pages.page:52 C/duplex-5pages.page:81 C/duplex-5pages.page:98
#: C/duplex-5pages.page:117 C/duplex-6pages.page:55 C/duplex-6pages.page:89
#: C/duplex-7pages.page:56 C/duplex-7pages.page:83 C/duplex-8pages.page:54
#: C/duplex-9pages.page:52 C/duplex-9pages.page:75 C/duplex-9pages.page:94
#: C/duplex-9pages.page:114 C/duplex-9pages.page:126 C/duplex-npages.page:82
#: C/duplex-9pages.page:52 C/duplex-9pages.page:78 C/duplex-9pages.page:97
#: C/duplex-9pages.page:117 C/duplex-9pages.page:129 C/duplex-npages.page:82
#: C/printing.page:40 C/singlesided-13-16pages.page:82
#: C/singlesided-13-16pages.page:105 C/singlesided-17-20pages.page:80
#: C/singlesided-17-20pages.page:103 C/singlesided-3-4pages.page:79
......@@ -1272,7 +1280,7 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-10pages.page:104 C/duplex-13pages.page:136
#: C/duplex-14pages.page:103 C/duplex-5pages.page:133 C/duplex-6pages.page:106
#: C/duplex-9pages.page:142
#: C/duplex-9pages.page:145
msgid ""
"Merge the blank PDF with your PDF document using <app>PDF-Shuffler</app> "
"placing the blank pages at the end."
......@@ -1281,7 +1289,7 @@ msgstr ""
"app>, umieszczając puste strony na końcu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-10pages.page:110 C/duplex-11pages.page:103 C/duplex-9pages.page:148
#: C/duplex-10pages.page:110 C/duplex-11pages.page:103 C/duplex-9pages.page:151
msgid ""
"Follow the steps for printing a <link xref=\"duplex-12page\">12-page "
"booklet</link>."
......@@ -1325,13 +1333,6 @@ msgstr ""
"W sekcji <em>Układ</em>, menu <gui>Dwustronnie</gui>, wybierz <gui>Grzbiet "
"wzdłuż krótszej krawędzi (obrót)</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-11pages.page:62 C/duplex-13pages.page:62 C/duplex-13pages.page:100
#: C/duplex-13pages.page:114 C/duplex-14pages.page:66 C/duplex-5pages.page:64
#: C/duplex-9pages.page:81
msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq> again."
msgstr "Ponownie kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-11pages.page:70
msgid ""
......@@ -1413,12 +1414,12 @@ msgid "Choose the General tab."
msgstr "Wybierz kartę Ogólne."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:68 C/duplex-5pages.page:70 C/duplex-9pages.page:67
#: C/duplex-13pages.page:68 C/duplex-5pages.page:70 C/duplex-9pages.page:70
msgid "Under <em>Range</em>, select <gui>Pages</gui> and type: 2"
msgstr "W sekcji <em>Zakres</em> zaznacz opcję <gui>Strony</gui> i wpisz: 2"
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:73 C/duplex-9pages.page:72
#: C/duplex-13pages.page:73 C/duplex-9pages.page:75
msgid ""
"Choose the <gui>Page Setup</gui> tab and in the <gui>Page ordering</gui> "
"menu, select <gui>Left to right</gui>."
......@@ -1429,11 +1430,11 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:81 C/duplex-5pages.page:87
msgid ""
"To print page 3, click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq> "
"again."
"To print page 3, press the menu button in the top-right corner of the window "
"and press the <gui style=\"button\">Print</gui> button."
msgstr ""
"Aby wydrukować 3. stronę, ponownie kliknij <guiseq><gui>Plik</"
"gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
"Aby wydrukować trzecią stronę, kliknij przycisk menu w górnym prawym rogu "
"okna i kliknij przycisk <gui style=\"button\">Wydrukuj</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:84
......@@ -1442,7 +1443,7 @@ msgid ""
msgstr "W karcie <gui>Ogólne</gui> wpisz 3 w opcji <gui>Strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:87 C/duplex-5pages.page:95 C/duplex-9pages.page:90
#: C/duplex-13pages.page:87 C/duplex-5pages.page:95 C/duplex-9pages.page:93
msgid ""
"In the <gui>Page Setup</gui> tab, set the <gui>Page ordering</gui> to "
"<gui>Right to left</gui>."
......@@ -1467,7 +1468,7 @@ msgid ""
msgstr "W karcie <gui>Ogólne</gui> wpisz 4, 13 w opcji <gui>Strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:106 C/duplex-5pages.page:114 C/duplex-9pages.page:110
#: C/duplex-13pages.page:106 C/duplex-5pages.page:114 C/duplex-9pages.page:113
msgid ""
"In the <gui>Page Setup</gui> tab set <gui>Page ordering</gui> to <gui>Left "
"to right</gui>."
......@@ -1494,7 +1495,7 @@ msgstr ""
"do dokumentu PDF, aby przerobić go na 16-stronicowy:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-13pages.page:131 C/duplex-5pages.page:128 C/duplex-9pages.page:137
#: C/duplex-13pages.page:131 C/duplex-5pages.page:128 C/duplex-9pages.page:140
msgid ""
"Create a blank PDF document 3-pages long using <app>LibreOffice Writer</app>."
msgstr ""
......@@ -1686,7 +1687,7 @@ msgstr ""
"W karcie <gui>Ogólne</gui> wpisz numer strony w opcji <gui>Strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-5pages.page:103 C/duplex-9pages.page:99
#: C/duplex-5pages.page:103 C/duplex-9pages.page:102
msgid ""
"Once page 3 has printed, place the paper back in the printer taking care to "
"orient it correctly (pages 4 and 9 will be printed on the other side)."
......@@ -1832,29 +1833,20 @@ msgid "9-page booklet"
msgstr "9-stronicowa broszura"
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-9pages.page:64
msgid ""
"Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq> again and choose the "
"General tab."
msgstr ""
"Ponownie kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq> "
"i wybierz kartę Ogólne."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-9pages.page:84
#: C/duplex-9pages.page:87
msgid ""
"In the <gui>General</gui> tab enter 3 in the <gui>Pages</gui> selection."
msgstr "W karcie <gui>Ogólne</gui> wpisz 3 w opcji <gui>Strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-9pages.page:107
#: C/duplex-9pages.page:110
msgid ""
"In the <gui>General</gui> tab enter pages 4,9 in the <gui>Pages</gui> "
"selection."
msgstr "W karcie <gui>Ogólne</gui> wpisz 4,9 w opcji <gui>Strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/duplex-9pages.page:123
#: C/duplex-9pages.page:126
msgid ""
"Enter pages 8, 5, 6, 7 in the <gui>Pages</gui> selection menu and set "
"<gui>Page ordering</gui> to <gui>Left to right</gui>."
......@@ -1863,7 +1855,7 @@ msgstr ""
"na <gui>Od lewej do prawej</gui>."
#. (itstool) path: note/p
#: C/duplex-9pages.page:132
#: C/duplex-9pages.page:135
msgid ""
"It is easier to print a 12-page booklet. You may wish to add 3 blank pages "
"to your PDF document to make it 12-pages. To do so, you can:"
......@@ -3325,21 +3317,12 @@ msgstr ""
"dokumentu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:36 C/print-pagescaling.page:30
msgid ""
"Open the menu at the top-right of the window, then select <gui style="
"\"menuitem\">Print…</gui>."
msgstr ""
"Otwórz menu w górnym prawym rogu okna, a następnie wybierz <gui style="
"\"menuitem\">Wydrukuj…</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:40
#: C/print-differentsize.page:39
msgid "Select the <gui>Page Setup</gui> tab."
msgstr "Wybierz kartę <gui>Ustawienia strony</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:43
#: C/print-differentsize.page:42
msgid ""
"Under the <em>Paper</em> column, choose your <em>Paper size</em> from the "
"drop-down list."
......@@ -3348,34 +3331,34 @@ msgstr ""
"listy."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:47
#: C/print-differentsize.page:46
msgid "Click <gui>Print</gui> and your document should print."
msgstr "Kliknij przycisk <gui>Wydrukuj</gui>, a dokument zostanie wydrukowany."
#. (itstool) path: page/p
#: C/print-differentsize.page:51
#: C/print-differentsize.page:50
msgid ""
"You can also use the <em>Orientation</em> menu to choose a different "
"orientation:"
msgstr "Można także użyć menu <em>Orientacja</em>, aby wybrać inną orientację:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:56
#: C/print-differentsize.page:55
msgid "<gui>Portrait</gui>"
msgstr "<gui>Pionowa</gui>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:59
#: C/print-differentsize.page:58
msgid "<gui>Landscape</gui>"
msgstr "<gui>Pozioma</gui>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:62
#: C/print-differentsize.page:61
msgid "<gui>Reverse portrait</gui>"
msgstr "<gui>Odwrócona pionowo</gui>"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-differentsize.page:65
#: C/print-differentsize.page:64
msgid "<gui>Reverse landscape</gui>"
msgstr "<gui>Odwrócona poziomo</gui>"
......@@ -3435,11 +3418,6 @@ msgstr ""
msgid "To reverse the order:"
msgstr "Aby odwrócić kolejność:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-order.page:33
msgid "<guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq>"
msgstr "Kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-order.page:34
msgid ""
......@@ -3473,11 +3451,6 @@ msgstr ""
msgid "To collate:"
msgstr "Aby posegregować:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-order.page:51 C/print-select.page:26
msgid "Click <guiseq><gui>File</gui><gui>Print</gui></guiseq>"
msgstr "Kliknij <guiseq><gui>Plik</gui><gui>Wydrukuj</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-order.page:52
msgid ""
......@@ -3512,6 +3485,15 @@ msgstr ""
msgid "Scale page for printing"
msgstr "Skalowanie stron do wydruku"
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-pagescaling.page:30
msgid ""
"Open the menu at the top-right of the window, then select <gui style="
"\"menuitem\">Print…</gui>."
msgstr ""
"Otwórz menu w górnym prawym rogu okna, a następnie wybierz <gui style="
"\"menuitem\">Wydrukuj…</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/print-pagescaling.page:34
msgid "Select the <gui style=\"tab\">Page Handling</gui> tab."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment