Commit 291fe9fd authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Update Swedish translation

parent 9b774495
Pipeline #25037 passed with stage
in 11 minutes and 26 seconds
......@@ -10,8 +10,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: evince doc\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-13 20:48+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-14 15:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-14 13:45+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-15 01:27+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -581,8 +581,8 @@ msgid ""
"create one."
msgstr ""
"För att delta behöver du ett konto som kommer att ge dig möjligheten att få "
"tillgång, rapportera fel och göra kommentarer. Du måste också registrera sig "
"att du kan få uppdateringar via e-post om status för ditt fel. Om du inte "
"tillgång, rapportera fel och kommentera. Du måste också registrera dig så "
"att du kan få uppdateringar via e-post om status för ditt fel. Om du inte "
"redan har ett konto klicka helt enkelt på länken <gui>Sign in / Register</"
"gui> för att skapa ett."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment