Commit ba5f31b5 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent aea6232c
......@@ -14,16 +14,16 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany 1.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-09 03:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-08 23:31+0200\n"
"Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles.ferrando@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2017-07-26 08:01+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-27 06:47+0200\n"
"Last-Translator: Jordi Mas <jmas@softcatala.org>\n"
"Language-Team: català; valencià <info@softcatala.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:6
......@@ -111,7 +111,7 @@ msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
"search-engines instead."
msgstr ""
"OBSOLET: Aquesta clau és obsoleta i s'ignora. Useu en el seu lloc /org/gnome/"
"OBSOLET: aquesta clau és obsoleta i s'ignora. Useu en el seu lloc /org/gnome/"
"epiphany/search-engines."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
......@@ -157,7 +157,7 @@ msgid ""
"epiphany/web/user-agent instead."
msgstr ""
"Cadena que s'utilitzarà com a agent d'usuari, per identificar el navegador "
"als servidors web. OBSOLET: Aquesta clau és obsoleta i s'ignora. Useu al seu "
"als servidors web. OBSOLET: aquesta clau és obsoleta i s'ignora. Useu al seu "
"lloc /org/gnome/epiphany/web/user-agent."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
......@@ -194,7 +194,7 @@ msgid ""
"deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
"instead."
msgstr ""
"Si es desen i s'emplenen les contrasenyes als llocs web. OBSOLET: Aquesta "
"Si es desen i s'emplenen les contrasenyes als llocs web. OBSOLET: aquesta "
"clau és obsoleta i s'ignora. Useu al seu lloc /org/gnome/epiphany/web/"
"remember-passwords"
......@@ -528,16 +528,14 @@ msgstr "Si es desen i s'emplenen les contrasenyes als llocs web."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:231
msgid "Enable site-specific quirks"
msgstr "Habilita la compatibilitat específica del lloc"
msgstr "Habilita peculiaritats específiques del lloc"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:232
msgid ""
"Enable quirks to make specific websites work better. You might want to "
"disable this setting if debugging a specific issue."
msgstr ""
"Habilita la compatibilitat per fer que certs llocs web funcionin millor. "
"Potser voleu inhabilitar aquest paràmetre si depureu una incidència "
"específica."
msgstr "Habilita peculiaritats perquè llocs web específics funcionin millor. "
"Potser voleu inhabilitar aquest paràmetre si esteu depurant un error concret."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:238
msgid "The downloads folder"
......@@ -752,7 +750,7 @@ msgstr "Suprimeix"
msgid "Installed on:"
msgstr "Data d'instal·lació:"
#: embed/ephy-about-handler.c:457 embed/ephy-embed-utils.c:347
#: embed/ephy-about-handler.c:457 embed/ephy-embed-utils.c:344
msgid "Most Visited"
msgstr "Les més visitades"
......@@ -1197,8 +1195,7 @@ msgid ""
"Heads-up: this form is not secure. If you type your password, it will not be "
"kept private."
msgstr ""
"Avís: aquest formulari no és segur. Si introduïu la contrasenya, no es "
"mantindrà privada."
"Avís: aquest formulari no és segur. Si introduïu una contrasenya, altres podrien accedir-hi."
#: embed/ephy-web-view.c:1389
msgid "Deny"
......@@ -1878,7 +1875,7 @@ msgstr ""
"En netejar l'historial de navegació, tots els enllaços de l'historial se "
"suprimiran definitivament."
#: src/ephy-history-dialog.c:809
#: src/ephy-history-dialog.c:810
msgid "It is not possible to modify history when in incognito mode."
msgstr "No és possible modificar l'historial quan esteu en mode incògnit."
......@@ -2122,20 +2119,20 @@ msgstr "Codi font de la _pàgina"
msgid "Search the Web for “%s”"
msgstr "Cerqueu el web per a «%s»"
#: src/popup-commands.c:231
#: src/popup-commands.c:229
msgid "Save Link As"
msgstr "Anomena i desa l'enllaç"
#: src/popup-commands.c:239
#: src/popup-commands.c:237
msgid "Save Image As"
msgstr "Anomena i desa la imatge"
#: src/popup-commands.c:247
#: src/popup-commands.c:245
msgid "Save Media As"
msgstr "Anomena i desa el medi"
#. Translators: the %s refers to the email of the currently logged in user.
#: src/prefs-dialog.c:254 src/prefs-dialog.c:1670
#: src/prefs-dialog.c:254 src/prefs-dialog.c:1691
#, c-format
msgid "Currently logged in as %s"
msgstr "Identificat actualment com a %s"
......@@ -2180,7 +2177,7 @@ msgstr "Idioma"
#: src/prefs-dialog.c:1216
msgid "Select a directory"
msgstr "Seleccioneu un directori"
msgstr "Trieu un directori"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:93
msgid ""
......@@ -2194,23 +2191,23 @@ msgstr ""
msgid "Search the Web"
msgstr "Cerqueu el web"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1067
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1084
msgid "Executes only the n-th migration step"
msgstr "Executa només la passa de migració n-éssima"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1069
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1086
msgid "Specifies the required version for the migrator"
msgstr "Especifica la versió necessària pel gestor de migració"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1071
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1088
msgid "Specifies the profile where the migrator should run"
msgstr "Especifica el perfil que el gestor de migració hauria d'executar"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1089
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1108
msgid "Web profile migrator"
msgstr "Gestor de migració del perfil del Web"
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1090
#: src/profile-migrator/ephy-profile-migrator.c:1109
msgid "Web profile migrator options"
msgstr "Opcions del gestor de migració de perfil"
......@@ -2569,7 +2566,7 @@ msgstr "Cerca motors"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:177
msgid "_Manage Search Engines"
msgstr "Gestiona els _motors de cerca"
msgstr "_Gestiona els motors de cerca"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:190
msgid "You can select different search engines to use."
......@@ -2666,7 +2663,7 @@ msgstr "_No n'acceptis mai"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:563
msgid "Manage _Passwords"
msgstr "Gestiona les _contrasenyes"
msgstr "_Gestiona les contrasenyes"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:573
msgid "_Remember passwords"
......@@ -2690,7 +2687,7 @@ msgstr "Dades desades"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:695
msgid "_Add…"
msgstr "_Afegeix..."
msgstr "_Afegeix"
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:702
msgid "_Remove"
......@@ -3055,7 +3052,7 @@ msgstr "Firefox"
#: src/window-commands.c:110
msgid "Ch_oose File…"
msgstr "_Trieu un fitxer..."
msgstr "_Trieu un fitxer"
#: src/window-commands.c:112 src/window-commands.c:291
msgid "I_mport"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment