Commit a24a8817 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 83b870f0
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=epiphany&keywords=I18N+L10N&component=I18N\n"
"POT-Creation-Date: 2017-03-06 11:44+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-03-12 22:16+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2017-09-09 04:36+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-09-16 10:20+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
#: data/org.gnome.Epiphany.appdata.xml.in:6
msgid "GNOME Web"
......@@ -57,9 +57,9 @@ msgstr "Projekt GNOME"
# https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=687595
# desktop entry name
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:293
#: embed/ephy-about-handler.c:324 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:652
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:3 embed/ephy-about-handler.c:294
#: embed/ephy-about-handler.c:325 src/ephy-main.c:102 src/ephy-main.c:270
#: src/ephy-main.c:412 src/window-commands.c:638
msgid "Web"
msgstr "Web"
......@@ -84,43 +84,47 @@ msgid "org.gnome.Epiphany"
msgstr "org.gnome.Epiphany"
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:19
msgid "New Window"
msgstr "Nové okno"
#: data/org.gnome.Epiphany.desktop.in:23
msgid "New Incognito Window"
msgstr "Nové okno v režime inkognito"
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:11
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:12
msgid "Browse with caret"
msgstr "Prehliadať pomocou klávesnice"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:15
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
msgid "Home page"
msgstr "Domovská stránka"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:16
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:17
msgid "Address of the user’s home page."
msgstr "Adresa domovskej stránky používateľa."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:20
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
msgid "URL Search"
msgstr "Hľadanie adresy URL"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:21
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:22
msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/"
"search-engines instead."
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:25
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
msgid "Default search engine."
msgstr "Predvolený nástroj na vyhľadávanie."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:26
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:27
msgid "Name of the search engine selected by default."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:29
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:30
msgid ""
"[('DuckDuckGo', 'https://duckduckgo.com/?q=%s&t=epiphany', '!ddg'),\n"
"\t\t\t\t ('Google', 'https://www.google.com/search?q=%s', '!g'),\n"
......@@ -128,24 +132,24 @@ msgid ""
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:36
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
msgid "Default search engines."
msgstr "Predvolené nástroje na vyhľadávanie."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:37
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:38
msgid ""
"List of the default search engines. It is an array in which each search "
"engine is described by a name, an address, and a bang (shortcut)."
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:41
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:211
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
msgid "User agent"
msgstr "Používateľský agent"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:42
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:43
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "String that will be used as user agent, to identify the browser to the "
......@@ -159,13 +163,13 @@ msgstr ""
"prehliadača webovými servermi."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:50
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
msgid "Automatic downloads"
msgstr "Automatické preberanie"
# DK: momentalny preklad default priecinka je "Stiahnuté".prepise sa na "Prebraté" po zjednotení prekladu slova "download"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:51
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:52
msgid ""
"When files cannot be opened by the browser they are automatically downloaded "
"to the download folder and opened with the appropriate application."
......@@ -174,23 +178,23 @@ msgstr ""
"do priečinka „Stiahnuté“ a otvorené pomocou príslušnej aplikácie."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:55
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
msgid "Force new windows to be opened in tabs"
msgstr "Vynútiť otvorenie nových okien na kartách"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:56
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:57
msgid ""
"Force new window requests to be opened in tabs instead of using a new window."
msgstr "Vynúti otvorenie stránok na kartách namiesto otvorenia v novom okne."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:60
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:226
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
msgid "Remember passwords"
msgstr "Zapamätať heslá"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:61
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:62
msgid ""
"Whether to store and prefill passwords in websites. DEPRECATED: This key is "
"deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/remember-passwords "
......@@ -198,29 +202,29 @@ msgid ""
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:72
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:206
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
msgid "Enable smooth scrolling"
msgstr "Povoliť plynulé rolovanie"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:73
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:74
msgid ""
"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Use /org/gnome/epiphany/web/"
"enable-smooth-scrolling instead."
msgstr ""
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:79
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:80
msgid "Don’t use an external application to view page source."
msgstr "Nepoužiť externú aplikáciu na zobrazenie zdrojového kódu stránky."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:83
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
msgid "Whether to automatically restore the last session"
msgstr "Určuje, či sa má automaticky obnoviť posledná relácia"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:84
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:85
msgid ""
"Defines how the session will be restored during startup. Allowed values are "
"“always” (the previous state of the application is always restored), "
......@@ -233,7 +237,7 @@ msgstr ""
"stránka)."
# summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:88
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
msgid ""
"Whether to delay loading of tabs that are not immediately visible on session "
"restore"
......@@ -242,7 +246,7 @@ msgstr ""
"pri obnovení relácie"
# description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:89
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:90
msgid ""
"When this option is set to true, tabs will not start loading until the user "
"switches to them, upon session restore."
......@@ -250,13 +254,13 @@ msgstr ""
"Keď je táto voľba nastavená na hodnotu true, po obnovení relácie nebude "
"spustené načítanie kariet, až pokiaľ používateľ na ne neprepne."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:93
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
msgid "Process model"
msgstr "Model procesov"
# DK: uvodzovky
# PV: „“
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:94
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:95
msgid ""
"This option allows to set the process model used. Use “shared-secondary-"
"process” to use a single web process shared by all the tabs and “one-"
......@@ -266,7 +270,7 @@ msgstr ""
"process“ ak chcete použiť spoločný proces pre všetky karty a „one-secondary-"
"process-per-web-view“ ak chcete pre každú kartu použiť samostatný proces."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:98
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
msgid ""
"Maximum number of web processes created at the same time when using “one-"
"secondary-process-per-web-view” model"
......@@ -275,7 +279,7 @@ msgstr ""
"modelu „one-secondary-process-per-web-view“(jeden druhoradý proces na jedno "
"zobrazenie webu)"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:99
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:100
msgid ""
"This option sets a limit to the number of web processes that will be used at "
"the same time for the “one-secondary-process-per-web-view” model. The "
......@@ -286,38 +290,20 @@ msgstr ""
"druhoradý proces na jedno zobrazenie webu). Predvolená hodnota je „0“ a "
"znamená bez obmedzenia."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:104
msgid "The sync user currently logged in"
msgstr "Momentálne prihlásený používateľ služby sync"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:105
msgid ""
"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
"servers."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:109
msgid "Sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:110
msgid "The timestamp at which last we had the last sync"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:114
msgid "List of adblock filters"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:115
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:106
msgid "List of URLs with filter rules to be used by the adblock."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:121
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:112
msgid "Expand tabs size to fill the available space on the tabs bar."
msgstr ""
"Zväčšiť veľkosť kariet tak, aby vyplnili dostupné miesto v paneli kariet."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:113
msgid ""
"If enabled the tabs will expand to use the entire available space in the "
"tabs bar."
......@@ -326,12 +312,12 @@ msgstr ""
"paneli kariet."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:126
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:117
msgid "The position of the tabs bar."
msgstr "Pozícia panelu kariet."
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:127
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:118
msgid ""
"Controls where the tabs bar is shown. Possible values are “top” (the "
"default), “bottom”, “left” (vertical tabs with bar on the left) and "
......@@ -342,12 +328,12 @@ msgstr ""
"„right“ (zvislé karty s panelom vpravo)."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:131
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:122
msgid "The visibility policy for the tabs bar."
msgstr "Zásady viditeľnosti panelu kariet."
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:132
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:123
msgid ""
"Controls when the tabs bar is shown. Possible values are “always” (the tabs "
"bar is always shown), “more-than-one” (the tabs bar is only shown if there’s "
......@@ -359,27 +345,27 @@ msgstr ""
"zobrazený)."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:129
msgid "Minimum font size"
msgstr "Minimálna veľkosť písma"
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:142
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:133
msgid "Use GNOME fonts"
msgstr "Použiť písma prostredia GNOME"
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:134
msgid "Use GNOME font settings."
msgstr "Použiť nastavenie písma prostredia GNOME"
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:147
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:138
msgid "Custom sans-serif font"
msgstr "Vlastné písmo typu sans-serif"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:139
msgid ""
"A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
"is set."
......@@ -388,12 +374,12 @@ msgstr ""
"sans-serif pri použití nastavenia „use-gnome-fonts“."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:152
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:143
msgid "Custom serif font"
msgstr "Vlastné písmo typu serif"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:144
msgid ""
"A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
"set."
......@@ -402,12 +388,12 @@ msgstr ""
"serif pri použití nastavenia „use-gnome-fonts“."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:157
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:148
msgid "Custom monospace font"
msgstr "Vlastné písmo typu monospace"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:149
msgid ""
"A value to be used to override monospace desktop font when use-gnome-fonts "
"is set."
......@@ -416,56 +402,56 @@ msgstr ""
"monospace pri použití nastavenia „use-gnome-fonts“."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:162
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:153
msgid "Use a custom CSS"
msgstr "Použiť vlastné CSS"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:154
msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
msgstr ""
"Použiť vlastný súbor štýlov CSS na úpravu pôvodných štýlov webovej stránky."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:167
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:158
msgid "Enable spell checking"
msgstr "Povoliť kontrolu pravopisu"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:159
msgid "Spell check any text typed in editable areas."
msgstr "Kontrolovať pravopis zadaného textu v upraviteľných oblastiach."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:172
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:163
msgid "Default encoding"
msgstr "Predvolené kódovanie"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:164
msgid ""
"Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
msgstr ""
"Predvolené kódovanie. Prijateľné hodnoty sú tie, ktoré rozpozná WebKitGTK+."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:177
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:656
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:168
#: src/resources/gtk/prefs-dialog.ui:659
msgid "Languages"
msgstr "Jazyky"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:169
msgid ""
"Preferred languages. Array of locale codes or “system” to use current locale."
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:182
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:173
msgid "Cookie accept"
msgstr "Prijímať cookies"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:174
msgid ""
"Where to accept cookies from. Possible values are “always”, “no-third-party” "
"and “never”."
......@@ -474,12 +460,12 @@ msgstr ""
"party“ (nikto ďalší) a „never“ (nikdy)."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:178
msgid "Allow popups"
msgstr "Povoliť vyskakovacie okná"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:179
msgid ""
"Allow sites to open new windows using JavaScript (if JavaScript is enabled)."
msgstr ""
......@@ -487,37 +473,37 @@ msgstr ""
"povolený)."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:183
msgid "Enable Plugins"
msgstr "Povoliť zásuvné moduly"
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:196
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:187
msgid "Enable WebGL"
msgstr "Povoliť WebGL"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:197
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:188
msgid "Whether to enable support for WebGL contexts."
msgstr "Určuje, či sa má povoliť podpora pre kontexty WebGL."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:201
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:192
msgid "Enable WebAudio"
msgstr "Povoliť WebAudio"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:202
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:193
msgid "Whether to enable support for WebAudio."
msgstr "Určuje, či sa má povoliť podpora pre WebAudio."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:198
msgid "Whether to enable smooth scrolling."
msgstr "Určuje, či sa má povoliť plynulé rolovanie."
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:203
msgid ""
"String that will be used as user agent, to identify the browser to the web "
"servers."
......@@ -526,11 +512,11 @@ msgstr ""
"prehliadača webovými servermi."
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:216
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:207
msgid "Do Not Track"
msgstr "Nesledovať"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:217
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:208
msgid ""
"Enables DNT headers and tracking query parameter removal. Note that when "
"changing this setting from the preferences dialog, the adblock-filters "
......@@ -538,30 +524,40 @@ msgid ""
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:221
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:212
msgid "Enable adblock"
msgstr "Povoliť adblock"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:213
msgid ""
"Whether to block the embedded advertisements that web pages might want to "
"show."
msgstr "Určuje, či sa majú zablokovať reklamy zobrazované webovými stránkami."
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:227
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:218
msgid "Whether to store and prefill passwords in websites."
msgstr ""
"Určuje, či sa majú ukladať a následne predpĺňať heslá vo webových stránkach."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:222
msgid "Enable site-specific quirks"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:223
msgid ""
"Enable quirks to make specific websites work better. You might want to "
"disable this setting if debugging a specific issue."
msgstr ""
# gsettings summary
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:233
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:229
msgid "The downloads folder"
msgstr "Priečinok pre preberanie súborov"
# gsettings description
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:234
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:230
msgid ""
"The path of the folder where to download files to; or “Downloads” to use the "
"default downloads folder, or “Desktop” to use the desktop folder."
......@@ -570,21 +566,21 @@ msgstr ""
"„Downloads“ (Stiahnuté) pre použitie štandardného priečinku preberaní, alebo "
"„Desktop“ (Pracovná plocha) pre použitie priečinka pracovnej plochy."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:241
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:237
msgid "Window position"
msgstr "Pozícia okna"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:238
msgid ""
"The position to use for a new window that is not restored from a previous "
"session."
msgstr "Pozícia nového okna, ktoré nie je obnovené z predošlej relácie."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:246
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:242
msgid "Window size"
msgstr "Veľkosť okna"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:243
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The width to use for a new window that is not restored from a previous "
......@@ -594,11 +590,11 @@ msgid ""
"session."
msgstr "Šírka nového okna, ktoré nie je obnovené z predošlej relácie."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:251
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:247
msgid "Is maximized"
msgstr "Je maximalizované"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:252
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:248
msgid ""
"Whether a new window that is not restored from a previous session should be "
"initially maximized."
......@@ -606,11 +602,158 @@ msgstr ""
"Určuje, či má byť okno, ktoré nie je obnovené z predošlej relácie "
"maximalizované po otvorení."
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:286
msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:277
msgid "Currently signed in sync user"
msgstr "Momentálne prihlásený ako používateľ služby sync"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:278
msgid ""
"The email linked to the Firefox Account used to sync data with Mozilla’s "
"servers."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:282
msgid "Last sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:283
msgid "The UNIX time at which last sync was made in seconds."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:287
msgid "Sync device ID"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:288
msgid "The sync device ID of the current device."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
msgid "Sync device name"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:293
msgid "The sync device name of the current device."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
msgid "The sync frequency in minutes"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:298
msgid "The number of minutes between two consecutive syncs."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
msgid "Sync data with Firefox"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:303
msgid ""
"TRUE if Ephy collections should be synced with Firefox collections, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
#, fuzzy
#| msgid "No bookmarks yet?"
msgid "Enable bookmarks sync"
msgstr "Zatiaľ žiadne záložky?"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:308
msgid "TRUE if bookmarks collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:312
msgid "Bookmarks sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:313
msgid "The timestamp at which last bookmarks sync was made."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:317
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:332
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:347
msgid "Initial sync or normal sync"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:318
msgid ""
"TRUE if bookmarks collection needs to be synced for the first time, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
# GtkCheckButton label
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:322
#, fuzzy
#| msgid "Filter passwords"
msgid "Enable passwords sync"
msgstr "Filtruje heslá"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:323
msgid "TRUE if passwords collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:327
msgid "Passwords sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:328
msgid "The timestamp at which last passwords sync was made."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:333
msgid ""
"TRUE if passwords collection needs to be synced for the first time, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:337
msgid "Enable history sync"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:338
msgid "TRUE if history collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:342
msgid "History sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:343
msgid "The timestamp at which last history sync was made."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:348
msgid ""
"TRUE if history collection needs to be synced for the first time, FALSE "
"otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:352
#, fuzzy
#| msgid "View open tabs"
msgid "Enable open tabs sync"
msgstr "Zobrazí otvorené karty"
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:353
msgid "TRUE if open tabs collection should be synced, FALSE otherwise."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:357
msgid "Open tabs sync timestamp"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:358
msgid "The timestamp at which last open tabs sync was made."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:369
msgid "Decision to apply when microphone permission is requested for this host"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:370
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to access the user’s microphone. The “undecided” default means the browser "
......@@ -618,12 +761,12 @@ msgid ""
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:291
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:374
msgid ""
"Decision to apply when geolocation permission is requested for this host"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:292
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:375
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to access the user’s location. The “undecided” default means the browser "
......@@ -631,12 +774,12 @@ msgid ""
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:296
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:379
msgid ""
"Decision to apply when notification permission is requested for this host"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:297
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:380
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to show notifications. The “undecided” default means the browser needs to "
......@@ -644,12 +787,12 @@ msgid ""
"automatically make the decision upon request."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:301
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:384
msgid ""
"Decision to apply when save password permission is requested for this host"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:302
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:385
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "
"to save passwords. The “undecided” default means the browser needs to ask "
......@@ -657,11 +800,11 @@ msgid ""
"make the decision upon request."
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:306
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:389
msgid "Decision to apply when webcam permission is requested for this host"
msgstr ""
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:307
#: data/org.gnome.epiphany.gschema.xml:390
msgid ""
"This option is used to save whether a given host has been given permission "