Commit 9c8bfc25 authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 168ca276
......@@ -8,7 +8,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-02 15:43+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-09 17:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-02 22:02+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
......@@ -740,12 +740,12 @@ msgstr "Vytvoření webové aplikace"
#: C/browse-webapps.page:29
msgid ""
"You can save webpages as a <em>Web Application</em>. This will add a link to "
"the page to the <link href=\"help:gnome-help/shell-terminology\">Activities "
"overview</link>. When you open a Web Application, it is shown in a special "
"type of window without the address bar or the menus."
"the page to the <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activities"
"\">Activities overview</link>. When you open a Web Application, it is shown "
"in a special type of window without the address bar or the menus."
msgstr ""
"Stránku WWW můžete uložit jako <em>webovou aplikaci</em>. Tím se odkaz na "
"danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-terminology"
"danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activities"
"\">Přehledu činností</link>. Webové aplikace se otvírají ve zvláštním okně "
"bez adresního řádku a nabídek."
......@@ -2023,9 +2023,9 @@ msgstr "Používání proxy"
#: C/proxy.page:24
msgid ""
"You can use a proxy server for browsing the web. To use a web proxy when "
"browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help#net-proxy\">set it up in "
"browsing, you need to <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">set it up in "
"the GNOME <gui>Network</gui> settings panel</link>."
msgstr ""
"K procházení webů můžete používat server proxy. Pokud tomu tak chcete, "
"musíte to <link href=\"help:gnome-help#net-proxy\">nastavit v panelu "
"musíte to <link href=\"help:gnome-help/net-proxy\">nastavit v panelu "
"<gui>Síť</gui> v nastavení GNOME</link>."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment