Commit 1a2dad4a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 19ff1cda
...@@ -8,8 +8,8 @@ ...@@ -8,8 +8,8 @@
msgid "" msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n" "Project-Id-Version: epiphany master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-09 17:02+0000\n" "POT-Creation-Date: 2015-12-22 04:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-02 22:02+0200\n" "PO-Revision-Date: 2015-12-22 09:33+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n" "Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n" "Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n" "Language: cs\n"
...@@ -285,7 +285,7 @@ msgid "To delete a bookmark:" ...@@ -285,7 +285,7 @@ msgid "To delete a bookmark:"
msgstr "Pro smazání záložky:" msgstr "Pro smazání záložky:"
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-delete.page:34 #: C/bookmark-delete.page:34 C/bookmark-edit.page:35
msgid "" msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui> <gui style=\"menuitem" "Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window." "\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
...@@ -336,15 +336,6 @@ msgstr "Stávající záložky můžete aktualizovat úpravou jejich vlastností ...@@ -336,15 +336,6 @@ msgstr "Stávající záložky můžete aktualizovat úpravou jejich vlastností
msgid "To edit a bookmark:" msgid "To edit a bookmark:"
msgstr "Pro upravení záložky:" msgstr "Pro upravení záložky:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:35
msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
msgstr ""
"Zvolte <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Záložky</gui></guiseq>. Otevře se okno <gui>Záložky</gui>."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:44 #: C/bookmark-edit.page:44
msgid "" msgid ""
...@@ -447,7 +438,7 @@ msgstr "" ...@@ -447,7 +438,7 @@ msgstr ""
#: C/bookmark-smart.page:57 #: C/bookmark-smart.page:57
msgid "" msgid ""
"Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other " "Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other "
"queries, such as searching an online show for a product." "queries, such as searching an online shop for a product."
msgstr "" msgstr ""
"Krom vyhledávačů můžete používat chytré záložky i na jiné dotazy, například " "Krom vyhledávačů můžete používat chytré záložky i na jiné dotazy, například "
"k vyhledání produktu v internetovém obchodě." "k vyhledání produktu v internetovém obchodě."
...@@ -745,9 +736,9 @@ msgid "" ...@@ -745,9 +736,9 @@ msgid ""
"in a special type of window without the address bar or the menus." "in a special type of window without the address bar or the menus."
msgstr "" msgstr ""
"Stránku WWW můžete uložit jako <em>webovou aplikaci</em>. Tím se odkaz na " "Stránku WWW můžete uložit jako <em>webovou aplikaci</em>. Tím se odkaz na "
"danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activities" "danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-"
"\">Přehledu činností</link>. Webové aplikace se otvírají ve zvláštním okně " "introduction#activities\">Přehledu činností</link>. Webové aplikace se "
"bez adresního řádku a nabídek." "otvírají ve zvláštním okně bez adresního řádku a nabídek."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/browse-webapps.page:36 #: C/browse-webapps.page:36
...@@ -1579,7 +1570,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>" ...@@ -1579,7 +1570,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:351 #: C/keyboard-shortcut.page:351
msgid "Go to back to the previous page" msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Přejít zpět na předchozí stránku" msgstr "Přejít zpět na předchozí stránku"
#. (itstool) path: td/p #. (itstool) path: td/p
...@@ -1650,12 +1641,12 @@ msgstr "" ...@@ -1650,12 +1641,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:52 #: C/pref-cookies.page:52
msgid "" msgid ""
"If you chose to accept cookies from <gui>All websites</gui>, then websites " "If you choose to <gui>Always accept</gui> cookies, then websites that you "
"that you have not visited will be able to leave <em>third party cookies</" "have not visited will be able to leave <em>third party cookies</em>. Third "
"em>. Third party cookies are often used by advertisers and social media " "party cookies are often used by advertisers and social media websites to "
"websites to track your activity across websites and offer targeted content. " "track your activity across websites and offer targeted content. Note that "
"Note that some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to " "some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to monitor "
"monitor whether you are logged in." "whether you are logged in."
msgstr "" msgstr ""
"Pokud si zvolíte cookies <gui>Vždy přijímat</gui>, pak budou servery, jež " "Pokud si zvolíte cookies <gui>Vždy přijímat</gui>, pak budou servery, jež "
"jste nenavštívili, schopny ukládat <em>cookies třetích stran</em>. Cookies " "jste nenavštívili, schopny ukládat <em>cookies třetích stran</em>. Cookies "
...@@ -1693,19 +1684,19 @@ msgstr "Vlastní CSS" ...@@ -1693,19 +1684,19 @@ msgstr "Vlastní CSS"
#. (itstool) path: page/p #. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:29 #: C/pref-css.page:29
msgid "" msgid ""
"Epiphany allows you to set a custom CSS to change the look and feel of every " "<app>Web</app> allows you to set a custom CSS to change the look and feel of "
"web page that you visit. You may want to do this to set a preferred font " "every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
"size or color scheme." "font size or color scheme."
msgstr "" msgstr ""
"Epiphany vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených stránek nastavením " "Aplikace <app>Web</app> vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených stránek "
"vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti písma nebo barevného " "nastavením vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti písma nebo "
"motivu." "barevného motivu."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:35 C/pref-font.page:37 #: C/pref-css.page:35 C/pref-font.page:37
msgid "" msgid ""
"Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem" "Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Styles</gui></guiseq>." "\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Style</gui></guiseq>."
msgstr "" msgstr ""
"Otevřete <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui><gui style=\"menuitem" "Otevřete <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Předvolby</gui><gui style=\"tab\">Písma a styl</gui></guiseq>." "\">Předvolby</gui><gui style=\"tab\">Písma a styl</gui></guiseq>."
...@@ -1877,12 +1868,12 @@ msgstr "Změna písma" ...@@ -1877,12 +1868,12 @@ msgstr "Změna písma"
msgid "" msgid ""
"By default, your system font will be used to display web pages whenever " "By default, your system font will be used to display web pages whenever "
"possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size\">Large " "possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size\">Large "
"Font</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can " "Text</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can "
"change this and use different fonts for viewing websites." "change this and use different fonts for viewing websites."
msgstr "" msgstr ""
"Ve výchozím nastavení jsou stránky zobrazovány, pokud možno, systémovým " "Ve výchozím nastavení jsou stránky zobrazovány, pokud možno, systémovým "
"písmem. Používáte-li volbu zpřístupnění <gui href=\"help:gnome-help/a11y-" "písmem. Používáte-li volbu zpřístupnění <gui href=\"help:gnome-help/a11y-"
"font-size\">Velké písmo</gui>, je na to brán ohled. To můžete změnit a pro " "font-size\">Velký text</gui>, je na to brán ohled. To můžete změnit a pro "
"zobrazení stránek používat jiná písma." "zobrazení stránek používat jiná písma."
#. (itstool) path: item/p #. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment