Commit 1a2dad4a authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 19ff1cda
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: epiphany master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-09 17:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-02 22:02+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-12-22 04:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-12-22 09:33+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -285,7 +285,7 @@ msgid "To delete a bookmark:"
msgstr "Pro smazání záložky:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-delete.page:34
#: C/bookmark-delete.page:34 C/bookmark-edit.page:35
msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
......@@ -336,15 +336,6 @@ msgstr "Stávající záložky můžete aktualizovat úpravou jejich vlastností
msgid "To edit a bookmark:"
msgstr "Pro upravení záložky:"
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:35
msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Bookmarks</gui></guiseq> to open the <gui>Bookmarks</gui> window."
msgstr ""
"Zvolte <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Záložky</gui></guiseq>. Otevře se okno <gui>Záložky</gui>."
#. (itstool) path: item/p
#: C/bookmark-edit.page:44
msgid ""
......@@ -447,7 +438,7 @@ msgstr ""
#: C/bookmark-smart.page:57
msgid ""
"Apart from search engines, you can also use smart bookmarks for other "
"queries, such as searching an online show for a product."
"queries, such as searching an online shop for a product."
msgstr ""
"Krom vyhledávačů můžete používat chytré záložky i na jiné dotazy, například "
"k vyhledání produktu v internetovém obchodě."
......@@ -745,9 +736,9 @@ msgid ""
"in a special type of window without the address bar or the menus."
msgstr ""
"Stránku WWW můžete uložit jako <em>webovou aplikaci</em>. Tím se odkaz na "
"danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-introduction#activities"
"\">Přehledu činností</link>. Webové aplikace se otvírají ve zvláštním okně "
"bez adresního řádku a nabídek."
"danou stránku přidá do <link href=\"help:gnome-help/shell-"
"introduction#activities\">Přehledu činností</link>. Webové aplikace se "
"otvírají ve zvláštním okně bez adresního řádku a nabídek."
#. (itstool) path: item/p
#: C/browse-webapps.page:36
......@@ -1579,7 +1570,7 @@ msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
#. (itstool) path: td/p
#: C/keyboard-shortcut.page:351
msgid "Go to back to the previous page"
msgid "Go back to the previous page"
msgstr "Přejít zpět na předchozí stránku"
#. (itstool) path: td/p
......@@ -1650,12 +1641,12 @@ msgstr ""
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-cookies.page:52
msgid ""
"If you chose to accept cookies from <gui>All websites</gui>, then websites "
"that you have not visited will be able to leave <em>third party cookies</"
"em>. Third party cookies are often used by advertisers and social media "
"websites to track your activity across websites and offer targeted content. "
"Note that some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to "
"monitor whether you are logged in."
"If you choose to <gui>Always accept</gui> cookies, then websites that you "
"have not visited will be able to leave <em>third party cookies</em>. Third "
"party cookies are often used by advertisers and social media websites to "
"track your activity across websites and offer targeted content. Note that "
"some websites, such as Outlook.com, use third party cookies to monitor "
"whether you are logged in."
msgstr ""
"Pokud si zvolíte cookies <gui>Vždy přijímat</gui>, pak budou servery, jež "
"jste nenavštívili, schopny ukládat <em>cookies třetích stran</em>. Cookies "
......@@ -1693,19 +1684,19 @@ msgstr "Vlastní CSS"
#. (itstool) path: page/p
#: C/pref-css.page:29
msgid ""
"Epiphany allows you to set a custom CSS to change the look and feel of every "
"web page that you visit. You may want to do this to set a preferred font "
"size or color scheme."
"<app>Web</app> allows you to set a custom CSS to change the look and feel of "
"every web page that you visit. You may want to do this to set a preferred "
"font size or color scheme."
msgstr ""
"Epiphany vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených stránek nastavením "
"vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti písma nebo barevného "
"motivu."
"Aplikace <app>Web</app> vám umožňuje změnit vzhled všech navštívených stránek "
"nastavením vlastního CSS. Můžete toho využít k nastavení velikosti písma nebo "
"barevného motivu."
#. (itstool) path: item/p
#: C/pref-css.page:35 C/pref-font.page:37
msgid ""
"Open <guiseq><gui style=\"menu\">Web</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Styles</gui></guiseq>."
"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Fonts &amp; Style</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Otevřete <guiseq><gui style=\"menu\">WWW</gui><gui style=\"menuitem"
"\">Předvolby</gui><gui style=\"tab\">Písma a styl</gui></guiseq>."
......@@ -1877,12 +1868,12 @@ msgstr "Změna písma"
msgid ""
"By default, your system font will be used to display web pages whenever "
"possible. If you use the <gui href=\"help:gnome-help/a11y-font-size\">Large "
"Font</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can "
"Text</gui> accessibility setting, this will be taken into account. You can "
"change this and use different fonts for viewing websites."
msgstr ""
"Ve výchozím nastavení jsou stránky zobrazovány, pokud možno, systémovým "
"písmem. Používáte-li volbu zpřístupnění <gui href=\"help:gnome-help/a11y-"
"font-size\">Velké písmo</gui>, je na to brán ohled. To můžete změnit a pro "
"font-size\">Velký text</gui>, je na to brán ohled. To můžete změnit a pro "
"zobrazení stránek používat jiná písma."
#. (itstool) path: item/p
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment