Commit 9e1046cc authored by Andraz Tori's avatar Andraz Tori
Browse files

Updated Slovenian translation

parent fbf0b933
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgstr ""
"Last-Translator: Andraz Tori <andraz.tori1@guest.arnes.si>\n"
"Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: src/preferences.c:219
......@@ -19,11 +19,11 @@ msgstr "Nastavitve"
#: src/preferences-dialog.glade.h:1
msgid "Bilinear (normal)"
msgstr "Bilinearno (obiajno)"
msgstr "Bilinearno (običajno)"
#: src/preferences-dialog.glade.h:2
msgid "Black only"
msgstr "Samo rna"
msgstr "Samo črna"
#: src/preferences-dialog.glade.h:3
msgid "Check size"
......@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr "Prikaz"
#: src/preferences-dialog.glade.h:6
msgid "Dither type"
msgstr "Nain zmanjevanja tevila barv"
msgstr "Način zmanjševanja števila barv"
#: src/preferences-dialog.glade.h:7
msgid "Fit all images to screen"
......@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Prilagodi tudi velikost standardno velikih slik"
#: src/preferences-dialog.glade.h:9
msgid "Full Screen"
msgstr "ez cel zaslon"
msgstr "Čez cel zaslon"
#: src/preferences-dialog.glade.h:10
msgid "Gray only"
......@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Samo siva"
#: src/preferences-dialog.glade.h:11
msgid "Hyperbolic (slowest, best quality)"
msgstr "Hiperbolino (najpoasneje, najbolja kvaliteta)"
msgstr "Hiperbolično (najpočasnejše, najboljša kvaliteta)"
#: src/preferences-dialog.glade.h:12
msgid "Image Windows"
......@@ -79,7 +79,7 @@ msgstr "Preverjanje svetlih tonov"
#: src/preferences-dialog.glade.h:16
msgid "Maximum (high color)"
msgstr "Najve (polne barve)"
msgstr "Največ (polne barve)"
#: src/preferences-dialog.glade.h:17
msgid "Medium"
......@@ -91,7 +91,7 @@ msgstr "Preverjanje srednjih tonov"
#: src/preferences-dialog.glade.h:19
msgid "Nearest neighbor (fastest, low quality)"
msgstr "Najbliji sosed (najhitreje, nizka kvaliteta)"
msgstr "Najbližji sosed (najhitrejše, nizka kvaliteta)"
#: src/preferences-dialog.glade.h:20
msgid "Never"
......@@ -103,11 +103,11 @@ msgstr "Brez"
#: src/preferences-dialog.glade.h:22
msgid "Normal (pseudocolor)"
msgstr "Obiajno (psevdo barve)"
msgstr "Običajno (psevdo barve)"
#: src/preferences-dialog.glade.h:23
msgid "Only if image does not fit"
msgstr "Le e je slika prevelika"
msgstr "Le če je slika prevelika"
#: src/preferences-dialog.glade.h:24
msgid "Open images in a new window"
......@@ -115,7 +115,7 @@ msgstr "Odpiraj slike v novem oknu"
#: src/preferences-dialog.glade.h:25
msgid "Pick window size and zoom factor automatically"
msgstr "Samodejno izberi velikost okna in faktor poveave"
msgstr "Samodejno izberi velikost okna in faktor povečave"
#: src/preferences-dialog.glade.h:26
msgid "Put a bevel around the edge of the screen"
......@@ -135,11 +135,11 @@ msgstr "Dvostopenjsko drsenje"
#: src/preferences-dialog.glade.h:30
msgid "Use 1:1 zoom factor"
msgstr "Uporabi faktor poveave 1:1"
msgstr "Uporabi faktor povečave 1:1"
#: src/preferences-dialog.glade.h:31
msgid "Use same zoom factor as image window"
msgstr "Uporabi enak faktor poveave kot okno slike"
msgstr "Uporabi enak faktor povečave kot okno slike"
#: src/preferences-dialog.glade.h:32
msgid "Use scrollbars"
......@@ -171,11 +171,11 @@ msgstr "Zapri trenutno okno"
#: src/tb-image.c:43
msgid "In"
msgstr "Poveaj"
msgstr "Povečaj"
#: src/tb-image.c:44
msgid "Out"
msgstr "Pomanjaj"
msgstr "Pomanjšaj"
#: src/tb-image.c:45
msgid "1:1"
......@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr "Gnomovo Oko"
#: src/window.c:164
msgid "Copyright (C) 2000-2001 The Free Software Foundation"
msgstr "Avtorske pravice pridrane (C) 2000-2001 Fundacija za prosto programje"
msgstr "Avtorske pravice pridržane (C) 2000-2001 Fundacija za prosto programje"
#: src/window.c:166
msgid "The GNOME image viewing and cataloging program"
......@@ -284,31 +284,31 @@ msgstr "1:10"
#: src/window.c:221
msgid "Zoom In"
msgstr "Poveaj"
msgstr "Povečaj"
#: src/window.c:221
msgid "Increase zoom factor by 5%%"
msgstr "Poveaj faktor poveave za 5%"
msgstr "Povečaj faktor povečave za 5%"
#: src/window.c:225
msgid "Zoom Out"
msgstr "Pomanjaj"
msgstr "Pomanjšaj"
#: src/window.c:225
msgid "Decrease zoom factor by 5%%"
msgstr "Pomanjaj faktor poveave za 5%"
msgstr "Pomanjšaj faktor povečave za 5%"
#: src/window.c:229
msgid "Zoom _1:1"
msgstr "Poveaj _1:1"
msgstr "Povečaj _1:1"
#: src/window.c:229
msgid "Display the image at 1:1 scale"
msgstr "Kai sliko brez poveave"
msgstr "Kaži sliko brez povečave"
#: src/window.c:233
msgid "_Zoom factor"
msgstr "_Faktor poveave"
msgstr "_Faktor povečave"
#: src/window.c:235
msgid "_Fit to Window"
......@@ -316,11 +316,11 @@ msgstr "_Prilagodi v okno"
#: src/window.c:235
msgid "Zoom the image to fit in the window"
msgstr "Prilagodi velikost slike, da bo la v okno "
msgstr "Prilagodi velikost slike, da bo šla v okno "
#: src/window.c:239
msgid "Full _Screen"
msgstr "ez _cel zaslon"
msgstr "Čez _cel zaslon"
#: src/window.c:239
msgid "Use the whole screen for display"
......@@ -368,27 +368,27 @@ msgstr "Majhno preverjanje"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:6
msgid "Check type _black"
msgstr "Nain preverjanje _rn"
msgstr "Način preverjanje _črn"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:7
msgid "Check type _dark"
msgstr "Nain preverjanja _temen"
msgstr "Način preverjanja _temen"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:8
msgid "Check type _gray"
msgstr "Nain prevejanja _siv"
msgstr "Način prevejanja _siv"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:9
msgid "Check type _light"
msgstr "Nain preverjanja _svetel"
msgstr "Način preverjanja _svetel"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:10
msgid "Check type _midtone"
msgstr "Nain preverjanja s_rednji toni"
msgstr "Način preverjanja s_rednji toni"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:11
msgid "Check type _white"
msgstr "Nain preverjanja _bela"
msgstr "Način preverjanja _bela"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:12
msgid "E_OG"
......@@ -396,11 +396,11 @@ msgstr "E_OG"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:13
msgid "Nea_rest Neighbour Interpolation"
msgstr "Inte_rpolacija najblijega soseda"
msgstr "Inte_rpolacija najbližjega soseda"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:14
msgid "Normal (_pseudocolor) dithering"
msgstr "Obiajno zmanjevanje tevila barv (_psevdo barve)"
msgstr "Običajno zmanjševanje števila barv (_psevdo barve)"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:15
msgid "_Bilinear Interpolation"
......@@ -408,11 +408,11 @@ msgstr "_Bilinearna interpolacija"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:16
msgid "_Dither"
msgstr "Zmanjevanje tevila barv"
msgstr "Zmanjševanje števila barv"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:17
msgid "_Hyperbolic Interpolation"
msgstr "_Hiperpolina interpolacija"
msgstr "_Hiperpolična interpolacija"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:18
msgid "_Interpolation"
......@@ -420,15 +420,15 @@ msgstr "_Interpolacija"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:19
msgid "_Maximum (high color) dithering"
msgstr "_Najveje mono tevilo barv (polne barve)"
msgstr "_Največje možno število barv (polne barve)"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:20
msgid "_No dithering"
msgstr "_Brez zmanjevanja tevila barv"
msgstr "_Brez zmanjševanja števila barv"
#: viewer/eog-image-view-ui.xml.h:21
msgid "_Tiles Interpolation"
msgstr "Interpolacije p_loic"
msgstr "Interpolacije p_loščic"
#: viewer/eog-image-view.c:915
msgid "Interpolation"
......@@ -436,11 +436,11 @@ msgstr "Interpolacija"
#: viewer/eog-image-view.c:918
msgid "Dither"
msgstr "Nain zmanjevanja tevila barv"
msgstr "Način zmanjševanja števila barv"
#: viewer/eog-image-view.c:921
msgid "Check Type"
msgstr "Preverjanje naina"
msgstr "Preverjanje načina"
#: viewer/eog-image-view.c:924
msgid "Check Size"
......@@ -465,7 +465,7 @@ msgstr "Pregledovalnik slik"
#~ "Preveri temno\n"
#~ "Preveri srednje\n"
#~ "Preveri svetlo\n"
#~ "Samo rno\n"
#~ "Samo črno\n"
#~ "Samo sivo\n"
#~ "Samo belo\n"
......@@ -484,8 +484,8 @@ msgstr "Pregledovalnik slik"
#~ "Maximum (high color)\n"
#~ msgstr ""
#~ "Brez\n"
#~ "Obiajen (pseudo barve)\n"
#~ "Najveji (vse barve)\n"
#~ "Običajen (pseudo barve)\n"
#~ "Največji (vse barve)\n"
#~ msgid "Save image collection `%s'?"
#~ msgstr "Sharni zbirko slik `%s'?"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment