Commit c22cb4a6 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐
Browse files

Update Polish translation

parent bda5bafd
# Polish translation for eog-plugins.
# Copyright © 2008-2016 the eog-plugins authors.
# Copyright © 2008-2017 the eog-plugins authors.
# This file is distributed under the same license as the eog-plugins package.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2016.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2016.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2009-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: eog-plugins\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 18:14+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 18:15+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2017-04-11 14:39+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-04-11 14:40+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -29,7 +29,7 @@ msgstr " (nieprawidłowe kodowanie Unicode)"
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:183
#, c-format
msgid "%.1fmm (lens)"
msgstr "%.1f mm (obiektyw)"
msgstr "%.1fmm (obiektyw)"
#. Print as float to get a similar look as above.
#. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
......@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr "%.1f mm (obiektyw)"
#: ../plugins/exif-display/eog-exif-display-plugin.c:194
#, c-format
msgid "%.1fmm (35mm film)"
msgstr "%.1f mm (film 35 mm)"
msgstr "%.1fmm (film 35mm)"
#: ../plugins/exif-display/exif-display-config.ui.h:1
msgid "Histogram"
......@@ -137,7 +137,7 @@ msgid "Zoom to Fit Image Width"
msgstr "Przybliżanie obrazów, aby dopasować szerokość"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width.metainfo.xml.in.h:2
msgid "Adjusts the zoom to have the image's width fit into the window"
msgid "Adjusts the zoom to have the images width fit into the window"
msgstr "Dostosowuje przybliżenie, aby dopasować szerokość obraz do okna"
#: ../plugins/fit-to-width/eog-fit-to-width-plugin.c:129
......@@ -160,7 +160,7 @@ msgstr "Umożliwia zmianę tła w trybie pełnoekranowym"
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:1
msgid "Use custom background settings"
msgstr "Użycie własnych ustawień tła"
msgstr "Użycie niestandardowych ustawień tła"
#: ../plugins/fullscreenbg/org.gnome.eog.plugins.fullscreenbg.gschema.xml.in.h:2
msgid "Whether the plugin should use global settings or its own."
......@@ -181,7 +181,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/fullscreenbg/preferences_dialog.ui.h:1
msgid "Use custom color:"
msgstr "Użycie własnego koloru:"
msgstr "Niestandardowy kolor:"
#: ../plugins/hide-titlebar/eog-hide-titlebar.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/hide-titlebar/hide-titlebar.plugin.desktop.in.h:1
......@@ -206,11 +206,11 @@ msgid "Disables dark theme"
msgstr "Wyłącza ciemny motyw"
#: ../plugins/light-theme/light-theme.plugin.desktop.in.h:2
msgid "Disables Eye of GNOME's preference of dark theme variants"
msgid "Disables Eye of GNOMEs preference of dark theme variants"
msgstr "Wyłącza ciemny wariant motywu preferowany przez program Oko GNOME"
#: ../plugins/map/eog-map.metainfo.xml.in.h:1
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:441 ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:1
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:467 ../plugins/map/map.plugin.desktop.in.h:1
msgid "Map"
msgstr "Mapa"
......@@ -219,15 +219,15 @@ msgid "Displays on a map in the side panel where the picture was taken"
msgstr ""
"Wyświetla miejsce na mapie w panelu bocznym, gdzie zdjęcie zostało wykonane"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:404
msgid "Jump to current image's location"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:430
msgid "Jump to current images location"
msgstr "Przejdź do położenia bieżącego obrazu"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:417
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:443
msgid "Zoom in"
msgstr "Przybliż"
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:426
#: ../plugins/map/eog-map-plugin.c:452
msgid "Zoom out"
msgstr "Oddal"
......@@ -257,7 +257,7 @@ msgid "Supports uploading photos to Google Picasa Web"
msgstr "Obsługuje wysyłanie zdjęć do serwisu Picasa Web firmy Google"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:306
msgid "Uploading..."
msgid "Uploading"
msgstr "Wysyłanie…"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:352
......@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr "Anuluj"
#. TODO: want to handle passwords more securely
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:614
msgid "Logging in..."
msgid "Logging in"
msgstr "Logowanie…"
#: ../plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:663
......@@ -418,11 +418,11 @@ msgstr "Określa, czy używać czcionki systemowej"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:6
msgid ""
"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if its "
"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
msgstr ""
"Jeśli jest ustawione na wartość „true”, to terminal użyje standardowej "
"czcionki środowiska, jeśli jest stałej szerokości (w innym przypadku "
"czcionki środowiska, jeśli jest stałej szerokości (w innym przypadku "
"najbardziej podobną)."
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:7
......@@ -430,7 +430,7 @@ msgid "Font used by Python Console"
msgstr "Czcionka używana przez konsolę języka Python"
#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.eog.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
msgid "A Pango font name. Examples are Sans 12 or Monospace Bold 14."
msgstr ""
"Nazwa czcionki biblioteki Pango. Przykłady: „Sans 12” lub „Monospace Bold "
"14”."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment