Updated Vietnamese translation

parent 9c306739
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-07 10:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-01 20:25+0700\n"
"PO-Revision-Date: 2011-04-14 18:58+0700\n"
"Last-Translator: Nguyễn Thái Ngọc Duy <pclouds@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <vi-VN@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -116,11 +116,11 @@ msgstr "Thư mục tải về mặc định Empathy"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
msgid "Empathy has migrated butterfly logs"
msgstr ""
msgstr "Empathy đã chuyển đổi các bản ghi bướm"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
msgid "Empathy should auto-away when idle"
msgstr ""
msgstr "Empathy nên tự động đặt vắng mặt khi rảnh"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
msgid "Empathy should auto-connect on startup"
......@@ -245,11 +245,11 @@ msgstr "Thư mục cuối cùng từ đó đã chọn một ảnh riêng."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
msgid "The position for the chat window side pane"
msgstr ""
msgstr "Vị trí khung cửa sổ tán gẫu ở bên"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
msgstr ""
msgstr "Vị trí được lưu (theo điểm ảnh) của khung cửa sổ tán gẫu ở bên."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
......@@ -285,7 +285,7 @@ msgstr "Bật/tắt cho phép Empathy dùng mạng để đoán vị trí."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
msgid "Whether Empathy has migrated butterfly logs."
msgstr ""
msgstr "Có để Empathy đã chuyển đổi các bản ghi bướm không."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
......@@ -1831,7 +1831,7 @@ msgstr "Tốc độ:"
#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:798
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:524
msgid "Bearing:"
msgstr ""
msgstr "Mang:"
#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:800
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:526
......@@ -2335,11 +2335,11 @@ msgstr "Chứng nhận đã bị thu hồi bởi CA phát hành."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
msgid "The certificate is cryptographically weak."
msgstr ""
msgstr "Chứng nhận yếu về mặt mật mã."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
msgstr ""
msgstr "Độ dài chứng nhận vượt quá giới hạn có thể xác minh."
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
msgid "The certificate is malformed."
......@@ -2361,11 +2361,11 @@ msgstr "Tiếp tục"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
msgstr ""
msgstr "Kết nối không đáng tin. Bạn vẫn muốn tiếp tục chứ?"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:297
msgid "Remember this choice for future connections"
msgstr ""
msgstr "Nhớ lựa chọn này cho tương lai"
#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:303
msgid "Certificate Details"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment