Commit e6cb4c2d authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 1012e75a
......@@ -568,7 +568,7 @@ msgid ""
"Certain accounts or account types, however, may require additional "
"information."
msgstr ""
"Per a majoria de tipus de comptes només us caldrà entrar el nom d'usuari i "
"Per a majoria de tipus de comptes només us caldrà introduir el nom d'usuari i "
"la contrasenya. Tanmateix alguns comptes o tipus de comptes requereixen "
"informació addicional."
......@@ -578,7 +578,7 @@ msgstr "Afegiu un compte nou a l'<app>Empathy</app>."
#: C/add-account.page:40(page/title)
msgid "Add a new account"
msgstr "Afegiu un compte nou"
msgstr "Afegir un compte nou"
#: C/add-account.page:42(page/p)
msgid ""
......@@ -668,7 +668,7 @@ msgstr "Phil Bull"
#: C/add-contact.page:33(page/title)
msgid "Add someone to your list of contacts"
msgstr "Afegiu algú a la llista de contactes"
msgstr "Afegir algú a la llista de contactes"
#: C/add-contact.page:37(item/p)
msgid "Choose <guiseq><gui>Chat</gui><gui>Add Contact</gui></guiseq>."
......@@ -727,7 +727,7 @@ msgstr "Ekaterina Gerasimova"
#: C/audio-call.page:35(page/title)
msgid "Start an audio conversation"
msgstr "Inicieu una conversa de veu"
msgstr "Iniciar una conversa de veu"
#: C/audio-call.page:37(page/p)
msgid ""
......@@ -774,7 +774,7 @@ msgstr ""
#: C/audio-call.page:71(section/title)
msgid "Start an audio conversation with a meta-contact"
msgstr "Inicieu una conversa de veu amb un metacontacte"
msgstr "Iniciar una conversa de veu amb un metacontacte"
#: C/audio-call.page:74(item/p) C/send-message.page:53(item/p)
#: C/video-call.page:68(item/p)
......@@ -1204,7 +1204,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Alguns proveïdors de SIP us permeten fer trucades a telèfons fixes i mòbils "
"des de l'ordinador. Normalment us cal una subscripció a un servei de "
"pagament per poder-ho realitzar."
"pagament per a poder-ho realitzar."
#: C/create-account.page:109(section/p)
msgid ""
......@@ -1276,7 +1276,7 @@ msgstr ""
#: C/disable-account.page:40(page/title)
msgid "Disable an account"
msgstr "Inhabiliteu un compte"
msgstr "Inhabilitar un compte"
#: C/disable-account.page:42(page/p)
msgid ""
......@@ -1316,7 +1316,7 @@ msgstr "Sales preferides"
#: C/favorite-rooms.page:32(section/title)
msgid "Set a room as a favorite"
msgstr "Establiu una sala com a preferida"
msgstr "Establir una sala com a preferida"
#: C/favorite-rooms.page:35(item/p)
msgid "Join a room."
......@@ -1867,7 +1867,7 @@ msgstr ""
#: C/hide-contacts.page:19(page/title)
msgid "Hide offline contacts"
msgstr "Amagueu els contactes fora de línia"
msgstr "Amagar els contactes fora de línia"
#: C/hide-contacts.page:21(page/p)
msgid ""
......@@ -1907,7 +1907,7 @@ msgstr "Peter Haslam"
#: C/import-account.page:42(page/title)
msgid "Import an existing account"
msgstr "Importeu un compte existent"
msgstr "Importar un compte existent"
#: C/import-account.page:44(page/p)
msgid ""
......@@ -2035,11 +2035,11 @@ msgstr "Totes les ordres disponibles tenen una petita descripció del seu ús."
#: C/irc-join-pwd.page:9(info/desc)
msgid "Enter password-protected IRC chat rooms."
msgstr "Entreu la contrasenya per les sales de xat de l'IRC."
msgstr "Introduir la contrasenya per les sales de xat de l'IRC."
#: C/irc-join-pwd.page:25(page/title)
msgid "Join a protected IRC chat room"
msgstr "Entreu en una sala de xat d'IRC protegida."
msgstr "Entrar en una sala de xat d'IRC protegida"
#: C/irc-join-pwd.page:27(page/p)
msgid ""
......@@ -2099,7 +2099,7 @@ msgstr ""
#: C/irc-join-room.page:57(item/p)
msgid "Click <gui>Join</gui> to enter the room."
msgstr "Feu clic a <gui>Entra</gui> per entrar a la sala."
msgstr "Feu clic a <gui>Entra</gui> per a entrar a la sala."
#: C/irc-join-room.page:64(note/p)
msgid ""
......@@ -2211,7 +2211,7 @@ msgstr ""
#: C/irc-send-file.page:31(page/title)
msgid "Send files over IRC"
msgstr "Enviament de fitxer a través de l'IRC."
msgstr "Enviar fitxers a través de l'IRC."
#: C/irc-send-file.page:33(page/p)
msgid "It is not currently possible to send files using IRC."
......@@ -2223,7 +2223,7 @@ msgstr "Inicieu una conversa amb un contacte de l'IRC."
#: C/irc-start-conversation.page:30(page/title)
msgid "Chat with somebody on IRC"
msgstr "Xategeu amb algú a l'IRC"
msgstr "Xatejar amb algú a l'IRC"
#: C/irc-start-conversation.page:32(page/p)
msgid ""
......@@ -2431,7 +2431,7 @@ msgstr "Repetiu els passos 3 i 4 per enllaçar altres comptes."
#: C/link-contacts.page:92(section/title)
msgid "Unlink contacts"
msgstr "Desenllaceu contactes"
msgstr "Desenllaçar contactes"
#: C/link-contacts.page:93(section/p)
msgid "To unlink a linked contact:"
......@@ -2604,7 +2604,7 @@ msgstr ""
#: C/prev-conv.page:53(section/title)
msgid "Search previous conversations"
msgstr "Cerqueu a les converses anteriors"
msgstr "Cercar a les converses anteriors"
#: C/prev-conv.page:55(section/p)
msgid ""
......@@ -2914,7 +2914,7 @@ msgstr "Suprimeix un compte completament de l'<app>Empathy</app>."
#: C/remove-account.page:34(page/title)
msgid "Remove an account"
msgstr "Suprimiu un compte"
msgstr "Suprimir un compte"
#: C/remove-account.page:36(page/p)
msgid ""
......@@ -3396,7 +3396,7 @@ msgid ""
"chat with your contacts. You can set a custom message for this status."
msgstr ""
"Utilitzeu l'estat <em>Disponible</em> quan esteu a l'ordinador i esteu "
"disponibles per xatejar. Podeu configurar un missatge personalitzat per "
"disponibles per xatejar. Podeu configurar un missatge personalitzat per a "
"aquest estat."
#: C/status-icons.page:45(item/title)
......@@ -3419,7 +3419,7 @@ msgstr ""
"xatejar ara. Encara podran xatejar si volen, per exemple si tenen alguna "
"cosa urgent a comentar-vos. Per defecte, l'<app>Empathy</app> no utilitzarà "
"finestres emergents ni sons quan esteu ocupats. Podeu configurar un missatge "
"personalitzat per aquest estat."
"personalitzat per a aquest estat."
#: C/status-icons.page:53(item/title)
msgid ""
......@@ -3441,7 +3441,7 @@ msgstr ""
"L'<app>Empathy</app> us posa automàticament l'estat «Absent» si esteu un "
"temps sense utilitzar l'ordinador o si s'activa l'estalvi de pantalla. Per "
"defecte, l'<app>Empathy</app> no utilitzarà finestres emergents ni sons quan "
"esteu absents. Podeu configurar un missatge personalitzat per aquest estat."
"esteu absents. Podeu configurar un missatge personalitzat per a aquest estat."
#: C/status-icons.page:62(item/title)
msgid ""
......@@ -3483,7 +3483,7 @@ msgstr "Inicieu una conversa de vídeo amb un dels contactes."
#: C/video-call.page:37(page/title)
msgid "Start a video conversation"
msgstr "Inicieu una conversa de vídeo"
msgstr "Iniciar una conversa de vídeo"
#: C/video-call.page:39(page/p)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment