Commit a92dbaca authored by Marek Cernocky's avatar Marek Cernocky

Updated Czech translation

parent 65eb8c88
......@@ -18,10 +18,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: empathy\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=empathy&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
"POT-Creation-Date: 2018-03-18 14:23+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-19 18:15+0100\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/empathy/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-09-14 18:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-09-15 07:26+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -2913,16 +2912,15 @@ msgid ""
"such as your list of contacts or the messages you recently sent or "
"received.\n"
"If you don’t want to see such information available in a public bug report, "
"you can choose to limit the visibility of your bug to Empathy developers "
"when reporting it by displaying the advanced fields in the <a href=\"https://"
"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=empathy\">bug report</a>."
"you can choose to limit the visibility of your bug to GNOME developers when "
"reporting it by marking the bug report as confidential in the <a href="
"\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/empathy/issues/new/\">bug report</a>."
msgstr ""
"Ačkoli protokoly nezobrazují hesla, mohou obsahovat citlivé informace, jako "
"váš seznam kontaktů nebo nedávno přijaté a odeslané zprávy.\n"
"Nechcete-li, aby byly tyto informace dostupné ve veřejném hlášení o chybě, "
"můžete omezit viditelnost hlášení pouze na vývojáře Empathy zobrazením "
"pokročilých polí při podávání <a href=\"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug."
"cgi?product=empathy\">hlášení o chybě</a>."
"Nechcete-li, aby byly tyto informace veřejně dostupné, můžete viditelnost "
"v <a href=\"https://gitlab.gnome.org/GNOME/empathy/issues/new/\">hlášení o "
"chybě</a> omezit označením jako důvěrné (confidential)."
#: ../src/empathy-debug-window.c:2027
msgid "Time"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment