Commit 895bd5d3 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 84ad0816
......@@ -84,7 +84,7 @@ msgid ""
"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
"reconnect."
msgstr ""
"Si s'ha d'utilitzar el gestor de connexions per desconnectar/tornar a "
"Si s'ha d'utilitzar el gestor de connexions per a desconnectar/tornar a "
"connectar automàticament."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:3
......@@ -114,10 +114,12 @@ msgstr "Carpeta predeterminada de les baixades de l'Empathy"
msgid "The default folder to save file transfers in."
msgstr "La carpeta predeterminada on es desaran els fitxers transferits."
#. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a gsettings key here as an optimization to only run it only once.
#. translators: Automatic tasks which are run once to port/update account
#. settings. Ideally, this shouldn't be exposed to users at all, we just use a
#. gsettings key here as an optimization to only run it only once.
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:10
msgid "Magic number used to check if sanity cleaning tasks should be run"
msgstr "Número màgic per comprovar si s'han d'executar les tasques de neteja"
msgstr "Número màgic per a comprovar si s'han d'executar les tasques de neteja"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:11
msgid ""
......@@ -206,7 +208,7 @@ msgstr "Utilitza sons de notificació"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:29
msgid "Whether to play a sound to notify of events."
msgstr "Si s'ha de reproduir un so per notificar esdeveniments."
msgstr "Si s'ha de reproduir un so per a notificar esdeveniments."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:30
msgid "Disable sounds when away"
......@@ -248,7 +250,8 @@ msgstr "Reprodueix un so quan entri algun contacte"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:39
msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
msgstr ""
"Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes entren a la xarxa."
"Si s'ha de reproduir un so per a notificar que els contactes entren a la "
"xarxa."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:40
msgid "Play a sound when a contact logs out"
......@@ -258,7 +261,7 @@ msgstr "Reprodueix un so quan surti algun contacte"
msgid ""
"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
msgstr ""
"Si s'ha de reproduir un so per notificar que els contactes surten de la "
"Si s'ha de reproduir un so per a notificar que els contactes surten de la "
"xarxa."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:42
......@@ -305,7 +308,7 @@ msgid ""
"the chat is already opened, but not focused."
msgstr ""
"Si s'han de mostrar notificacions emergents quan es rebi un esdeveniment de "
"missatge nou i el xat ja estigui obert però no tingui el focus."
"missatge nou i el xat ja estigui obert, però no tingui el focus."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:52
msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
......@@ -348,7 +351,8 @@ msgstr "Tema de la finestra de xat"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:61
msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
msgstr "El tema que s'utilitza per mostrar la conversa a les finestres de xat."
msgstr ""
"El tema que s'utilitza per a mostrar la conversa a les finestres de xat."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:62
msgid "Chat window theme variant"
......@@ -358,7 +362,7 @@ msgstr "Variant del tema de la finestra de xat"
msgid ""
"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
msgstr ""
"La variant del tema que s'utilitza per mostrar la conversa a les finestres "
"La variant del tema que s'utilitza per a mostrar la conversa a les finestres "
"de xat."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:64
......@@ -458,8 +462,8 @@ msgstr "Últim compte seleccionat en el diàleg d'unir-se a una sala"
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:81
msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
msgstr ""
"El camí a l'objecte de D-Bus de l'últim compte seleccionat per unir-se a una "
"sala."
"El camí a l'objecte de D-Bus de l'últim compte seleccionat per a unir-se a "
"una sala."
#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.h:82
msgid "Camera device"
......@@ -551,7 +555,7 @@ msgstr "Motiu desconegut"
#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:895
msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
msgstr "S'ha completat la transferència però el fitxer és malmès"
msgstr "S'ha completat la transferència, però el fitxer és malmès"
#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1176
msgid "File transfer not supported by remote contact"
......@@ -702,7 +706,7 @@ msgstr "Ja existeix aquest compte al servidor"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:305
msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
msgstr "El servidor està massa ocupat per gestionar la connexió"
msgstr "El servidor està massa ocupat per a gestionar la connexió"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:307
msgid "Certificate has been revoked"
......@@ -737,7 +741,7 @@ msgstr "Tots els comptes"
#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:353
msgid "Click to enlarge"
msgstr "Feu clic per fer-la més gran"
msgstr "Feu clic per a fer-la més gran"
#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:128
#, c-format
......@@ -787,7 +791,7 @@ msgstr "Aquest protocol no permet fer trucades d'emergència"
#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:52
msgid "You don’t have enough credit in order to place this call"
msgstr "No teniu prou saldo per fer aquesta trucada"
msgstr "No teniu prou saldo per a fer aquesta trucada"
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:732
msgid "Failed to open private chat"
......@@ -851,9 +855,9 @@ msgid ""
"send a message starting with a “/”. For example: “/say /join is used to join "
"a new chat room”"
msgstr ""
"/say <missatge>: envia el <missatge> a la conversa actual. S'utilitza per "
"/say <missatge>: envia el <missatge> a la conversa actual. S'utilitza per a "
"enviar un missatge que comenci per «/». Per exemple: «/say /join s'utilitza "
"per entrar a una sala de xat nova»"
"per a entrar a una sala de xat nova»"
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1088
msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
......@@ -883,7 +887,7 @@ msgstr "Ordre desconeguda, vegeu /help per a la llista d'ordres disponibles"
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1536
msgid "insufficient balance to send message"
msgstr "no hi ha prou saldo per enviar el missatge"
msgstr "no hi ha prou saldo per a enviar el missatge"
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1540 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1554
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1617
......@@ -903,7 +907,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en enviar el missatge: %s"
#, c-format
msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
msgstr ""
"no hi ha prou saldo per enviar el missatge. <a href='%s'>Recarrega</a>."
"no hi ha prou saldo per a enviar el missatge. <a href='%s'>Recarrega</a>."
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1588
msgid "not capable"
......@@ -995,7 +999,6 @@ msgstr "En/na %s s'ha desconnectat"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
#.
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2826
#, c-format
msgid "%1$s was kicked by %2$s"
......@@ -1008,7 +1011,6 @@ msgstr "S'ha expulsat en/na %s"
#. translators: reverse the order of these arguments
#. * if the banned should come before the banner in your locale.
#.
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2837
#, c-format
msgid "%1$s was banned by %2$s"
......@@ -1028,7 +1030,6 @@ msgstr "En/na %s ha sortit de la sala"
#. * notifications like "foo has left the room", with the message
#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
#. * please let us know. :-)
#.
#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2853
#, c-format
msgid " (%s)"
......@@ -1307,7 +1308,7 @@ msgstr "gnome-contacts no està instal·lat"
#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-information-dialog.c:325
msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
msgstr ""
"Instal·leu el Contactes del GNOME per accedir a les dades dels contactes."
"Instal·leu el Contactes del GNOME per a accedir a les dades dels contactes."
#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
......@@ -1868,7 +1869,7 @@ msgstr "El canal està ple"
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:90
msgid "You must be invited to join this channel"
msgstr "Us han de convidar per entrar en aquest canal"
msgstr "Us han de convidar per a entrar en aquest canal"
#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:92
msgid "Can’t proceed while disconnected"
......@@ -1915,11 +1916,11 @@ msgstr "Edita els missatges personalitzats…"
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:335
msgid "Click to remove this status as a favorite"
msgstr "Feu clic per suprimir aquest estat com a preferit"
msgstr "Feu clic per a suprimir aquest estat com a preferit"
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
msgid "Click to make this status a favorite"
msgstr "Feu clic per fer que aquest estat sigui un preferit"
msgstr "Feu clic per a fer que aquest estat sigui un preferit"
#. Translators: %s is a status message like 'At the pub' for example
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:378
......@@ -1929,8 +1930,8 @@ msgid ""
"<small><i>Press Enter to set the new message or Esc to cancel.</i></small>"
msgstr ""
"<b>Missatge actual: %s</b>\n"
"<small><i>Premeu la tecla de retorn per establir el missatge nou o premeu la "
"tecla d'escapada per cancel·lar-ho.</i></small>"
"<small><i>Premeu la tecla de retorn per a establir el missatge nou o premeu "
"la tecla d'escapada per a cancel·lar-ho.</i></small>"
#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
msgid "Set status"
......@@ -2126,7 +2127,7 @@ msgstr "Seleccioneu un fitxer"
#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:877
msgid "Insufficient free space to save file"
msgstr "No hi ha prou espai lliure per desar el fitxer"
msgstr "No hi ha prou espai lliure per a desar el fitxer"
#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:885
#, c-format
......@@ -2134,7 +2135,7 @@ msgid ""
"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
"Please choose another location."
msgstr ""
"Es necessita %s d'espai lliure per desar el fitxer, però només hi ha %s. "
"Es necessita %s d'espai lliure per a desar el fitxer, però només hi ha %s. "
"Seleccioneu una altra ubicació."
#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:931
......@@ -2313,7 +2314,7 @@ msgid ""
"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
"you want to use."
msgstr ""
"Per afegir un compte nou, primer heu d'instal·lar el rerefons de cada "
"Per a afegir un compte nou, primer heu d'instal·lar el rerefons de cada "
"protocol que vulgueu utilitzar."
#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
......@@ -2372,7 +2373,7 @@ msgstr "Client d'àudio/vídeo de l'Empathy"
#: ../src/empathy-call-observer.c:111
#, c-format
msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
msgstr "%s us ha intentat trucar però estàveu en una altra conversa."
msgstr "%s us ha intentat trucar, però estàveu en una altra conversa."
#: ../src/empathy-call-window.c:1544 ../src/empathy-event-manager.c:474
msgid "Incoming call"
......@@ -2534,7 +2535,7 @@ msgstr "El saldo actual és de %s."
#: ../src/empathy-call-window.c:3253
msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
msgstr "No teniu prou saldo per fer aquesta trucada."
msgstr "No teniu prou saldo per a fer aquesta trucada."
#: ../src/empathy-call-window.c:3255
msgid "Top Up"
......@@ -2683,7 +2684,6 @@ msgstr ""
#. Note to translators: the number of chats will
#. * always be at least 2.
#.
#: ../src/empathy-chat-window.c:298
#, c-format
msgid ""
......@@ -3139,8 +3139,8 @@ msgid ""
"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
"importing accounts from Pidgin."
msgstr ""
"No s'han trobat comptes per importar. L'Empathy de moment només pot importar "
"comptes del Pidgin."
"No s'han trobat comptes per a importar. L'Empathy de moment només pot "
"importar comptes del Pidgin."
#: ../src/empathy-import-dialog.c:203
msgid "Import Accounts"
......@@ -3166,7 +3166,7 @@ msgstr "Convida un participant"
#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:198
msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
msgstr "Seleccioneu un contacte per convidar-lo a la conversa:"
msgstr "Seleccioneu un contacte per a convidar-lo a la conversa:"
#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:221
msgid "Invite"
......@@ -3329,7 +3329,7 @@ msgstr ""
#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
#: ../src/empathy-preferences.c:647
msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
msgstr "Rebutja el teu nom."
msgstr "Rebutja el teu nom;"
#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
#: ../src/empathy-preferences.c:650
......@@ -3480,7 +3480,9 @@ msgstr ""
"més precís que la ciutat, el país o l'estat. Les coordenades del GPS es "
"truncaran a una posició decimal."
#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1
#. degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 =
#. 146,2 degrees.
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
msgid "_Reduce location accuracy"
msgstr "_Redueix la precisió de la ubicació"
......@@ -3527,7 +3529,7 @@ msgstr "Desconnecta"
#: ../src/empathy-roster-window.c:500
msgid "You need to set up an account to see contacts here."
msgstr "Heu de configurar un compte per veure'n els contactes aquí."
msgstr "Heu de configurar un compte per a veure'n els contactes aquí."
#: ../src/empathy-roster-window.c:576
#, c-format
......@@ -3580,13 +3582,13 @@ msgstr "Recarrega el compte"
#: ../src/empathy-roster-window.c:1653
msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
msgstr "Heu d'habilitar com a mínim un compte per veure contactes aquí."
msgstr "Heu d'habilitar com a mínim un compte per a veure contactes aquí."
#. translators: argument is an account name
#: ../src/empathy-roster-window.c:1661
#, c-format
msgid "You need to enable %s to see contacts here."
msgstr "Heu d'habilitar %s per veure contactes aquí."
msgstr "Heu d'habilitar %s per a veure contactes aquí."
#: ../src/empathy-roster-window.c:1749
msgid "No match found"
......@@ -3705,58 +3707,3 @@ msgstr "Edita les opcions del compte %s"
msgid "Integrate your IM accounts"
msgstr "Integreu els vostres comptes de missatgeria instantània"
#~ msgid "- Empathy Chat Client"
#~ msgstr "- Client de xat Empathy"
#~ msgid "Change your presence to see contacts here"
#~ msgstr "Canvieu el vostre estat per veure els contactes"
#~ msgid "_Copy Link Address"
#~ msgstr "_Copia l'adreça de l'enllaç"
#~ msgid "_Open Link"
#~ msgstr "_Obre l'enllaç"
#~ msgid "Inspect HTML"
#~ msgstr "Inspecciona l'HTML"
#~ msgid "No error message"
#~ msgstr "No hi ha missatge d'error"
#~ msgid "Instant Message (Empathy)"
#~ msgstr "Missatgeria instantània (Empathy)"
#~ msgid ""
#~ "Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
#~ "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
#~ "Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
#~ "any later version."
#~ msgstr ""
#~ "L'Empathy és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo "
#~ "sota els termes de la Llicència Pública General GNU tal com ha estat "
#~ "publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la "
#~ "Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior."
#~ msgid ""
#~ "Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
#~ "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
#~ "FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
#~ "more details."
#~ msgstr ""
#~ "L'Empathy es distribueix amb l'expectativa que serà útil, però SENSE CAP "
#~ "GARANTIA; fins i tot la garantia implícita de COMERCIALITZACIÓ o "
#~ "ADEQUACIÓ PER UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública General "
#~ "GNU per obtenir-ne més detalls."
#~ msgid ""
#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License along "
#~ "with Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
#~ "Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
#~ msgstr ""
#~ "Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU "
#~ "juntament amb l'Empathy; en cas contrari, escriviu a la Free Software "
#~ "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA "
#~ "02110-130159 USA"
#~ msgid "About Empathy"
#~ msgstr "Quant a l'Empathy"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment