Commit 2a8ae788 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent c4205883
...@@ -335,7 +335,7 @@ msgid "" ...@@ -335,7 +335,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Seleccioneu una xarxa de la llista i feu clic a <media type=\"image\" mime=" "Seleccioneu una xarxa de la llista i feu clic a <media type=\"image\" mime="
"\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" height=\"16\">Edita</" "\"image/png\" src=\"figures/gtk-edit.png\" width=\"16\" height=\"16\">Edita</"
"media> per modificar una xarxa de la llista." "media> per a modificar una xarxa de la llista."
#: C/account-irc.page:110(item/p) #: C/account-irc.page:110(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -475,7 +475,7 @@ msgid "" ...@@ -475,7 +475,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Sempre que sigui possible, es xifren les comunicacions entre l'<app>Empathy</" "Sempre que sigui possible, es xifren les comunicacions entre l'<app>Empathy</"
"app> i el servidor de Jabber. Si no és possible, s'envien els missatges " "app> i el servidor de Jabber. Si no és possible, s'envien els missatges "
"sense xifrar. Seleccioneu <gui>Es requereix encriptació</gui> per impedir " "sense xifrar. Seleccioneu <gui>Es requereix encriptació</gui> per a impedir "
"que l'<app>Empathy</app> es comuniqui amb el servidor de Jabber si no es pot " "que l'<app>Empathy</app> es comuniqui amb el servidor de Jabber si no es pot "
"establir una comunicació xifrada." "establir una comunicació xifrada."
...@@ -583,7 +583,7 @@ msgid "" ...@@ -583,7 +583,7 @@ msgid ""
"account. For more details, see <link xref=\"create-account\"/>." "account. For more details, see <link xref=\"create-account\"/>."
msgstr "" msgstr ""
"Podeu afegir comptes de missatgeria instantània per a qualsevol servei " "Podeu afegir comptes de missatgeria instantània per a qualsevol servei "
"habilitat per comunicar-vos amb els contactes a través de l'<app>Empathy</" "habilitat per a comunicar-vos amb els contactes a través de l'<app>Empathy</"
"app>. Per a alguns proveïdors de comptes aquests passos us permeten " "app>. Per a alguns proveïdors de comptes aquests passos us permeten "
"registrar-hi un compte nou. Vegeu <link xref=\"create-account\"/> per a més " "registrar-hi un compte nou. Vegeu <link xref=\"create-account\"/> per a més "
"informació." "informació."
...@@ -795,7 +795,7 @@ msgid "" ...@@ -795,7 +795,7 @@ msgid ""
"second: a small pop-up message will appear showing the number of the " "second: a small pop-up message will appear showing the number of the "
"contacts that form the meta-contact." "contacts that form the meta-contact."
msgstr "" msgstr ""
"Per reconèixer si un contacte és un <em>metacontacte</em> situeu el ratolí a " "Per a reconèixer si un contacte és un <em>metacontacte</em> situeu el ratolí a "
"sobre d'un contacte de la finestra <gui>Llista de contactes</gui> i " "sobre d'un contacte de la finestra <gui>Llista de contactes</gui> i "
"mantingueu-lo a sobre durant un segon: apareixerà un petit missatge emergent " "mantingueu-lo a sobre durant un segon: apareixerà un petit missatge emergent "
"que mostrarà el nombre de contactes que formen el metacontacte." "que mostrarà el nombre de contactes que formen el metacontacte."
...@@ -1118,7 +1118,7 @@ msgid "" ...@@ -1118,7 +1118,7 @@ msgid ""
"new account from the website: <link href=\"http://www.facebook.com\">www." "new account from the website: <link href=\"http://www.facebook.com\">www."
"facebook.com</link>." "facebook.com</link>."
msgstr "" msgstr ""
"Per a utilitzar Facebook per comunicar-vos amb els vostres amics, us cal " "Per a utilitzar Facebook per a comunicar-vos amb els vostres amics, us cal "
"crear un compte nou al lloc web: <link href=\"http://www.facebook.com\">www." "crear un compte nou al lloc web: <link href=\"http://www.facebook.com\">www."
"facebook.com</link>." "facebook.com</link>."
...@@ -1394,7 +1394,7 @@ msgid "" ...@@ -1394,7 +1394,7 @@ msgid ""
"From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to " "From the <gui>Account</gui> drop-down list, select the account you want to "
"manage the favorite rooms of." "manage the favorite rooms of."
msgstr "" msgstr ""
"A la llista desplegable <gui>Compte</gui>, seleccioneu el compte del que " "A la llista desplegable <gui>Compte</gui>, seleccioneu el compte del qual "
"vulgueu gestionar les sales preferides." "vulgueu gestionar les sales preferides."
#: C/favorite-rooms.page:111(item/p) #: C/favorite-rooms.page:111(item/p)
...@@ -1514,7 +1514,7 @@ msgid "" ...@@ -1514,7 +1514,7 @@ msgid ""
"your position." "your position."
msgstr "" msgstr ""
"L'exactitud i la quantitat d'informació sobre la posició geogràfica estan " "L'exactitud i la quantitat d'informació sobre la posició geogràfica estan "
"basades en el programari o en la infraestructura utilitzada per descobrir la " "basades en el programari o en la infraestructura utilitzada per a descobrir la "
"posició." "posició."
#: C/geolocation-privacy.page:44(section/p) #: C/geolocation-privacy.page:44(section/p)
...@@ -1646,12 +1646,12 @@ msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui>Localització</gui>." ...@@ -1646,12 +1646,12 @@ msgstr "Seleccioneu la pestanya <gui>Localització</gui>."
msgid "" msgid ""
"Select <gui>Publish location to my contacts</gui> to activate geolocation." "Select <gui>Publish location to my contacts</gui> to activate geolocation."
msgstr "" msgstr ""
"Seleccioneu <gui>Publica la localització per als meus contactes</gui> per " "Seleccioneu <gui>Publica la localització per als meus contactes</gui> per a "
"activar-la." "activar-la."
#: C/geolocation-turn.page:50(item/p) #: C/geolocation-turn.page:50(item/p)
msgid "To deactivate geolocation, deselect it." msgid "To deactivate geolocation, deselect it."
msgstr "Per desactivar la geolocalització, desseleccioneu-ho." msgstr "Per a desactivar la geolocalització, desseleccioneu-ho."
#: C/geolocation-turn.page:55(item/p) #: C/geolocation-turn.page:55(item/p)
msgid "" msgid ""
...@@ -1706,7 +1706,7 @@ msgid "" ...@@ -1706,7 +1706,7 @@ msgid ""
"Set the accuracy of your location and the device used to discover your " "Set the accuracy of your location and the device used to discover your "
"location." "location."
msgstr "" msgstr ""
"Fixar l'exactitud de la vostra localització i el dispositiu utilitzat per " "Fixar l'exactitud de la vostra localització i el dispositiu utilitzat per a "
"descobrir la localització." "descobrir la localització."
#: C/geolocation-what-is.page:60(note/p) #: C/geolocation-what-is.page:60(note/p)
...@@ -2042,7 +2042,7 @@ msgid "" ...@@ -2042,7 +2042,7 @@ msgid ""
"you know the password, use the following steps to join:" "you know the password, use the following steps to join:"
msgstr "" msgstr ""
"En algunes xarxes d'IRC les sales privades poden estar protegides per " "En algunes xarxes d'IRC les sales privades poden estar protegides per "
"contrasenya, si la sabeu seguiu els següents passos per unir-vos-hi:" "contrasenya, si la sabeu seguiu els següents passos per a unir-vos-hi:"
#: C/irc-join-pwd.page:33(item/p) #: C/irc-join-pwd.page:33(item/p)
msgid "<link xref=\"irc-join-room\">Join the room</link> as normal." msgid "<link xref=\"irc-join-room\">Join the room</link> as normal."
...@@ -2140,7 +2140,7 @@ msgstr "Problemes de l'IRC més habituals" ...@@ -2140,7 +2140,7 @@ msgstr "Problemes de l'IRC més habituals"
#: C/irc-nick-password.page:10(info/desc) #: C/irc-nick-password.page:10(info/desc)
msgid "Protect your nickname to prevent other IRC users from using it." msgid "Protect your nickname to prevent other IRC users from using it."
msgstr "" msgstr ""
"Protegiu el vostre sobrenom per impedir que altres usuaris de l'IRC l'usin." "Protegiu el vostre sobrenom per a impedir que altres usuaris de l'IRC l'usin."
#: C/irc-nick-password.page:33(page/title) #: C/irc-nick-password.page:33(page/title)
msgid "Use a nickname password on IRC" msgid "Use a nickname password on IRC"
...@@ -2564,7 +2564,7 @@ msgid "" ...@@ -2564,7 +2564,7 @@ msgid ""
msgstr "" msgstr ""
"Algunes aplicacions de missatgeria instantània es poden utilitzar per a " "Algunes aplicacions de missatgeria instantània es poden utilitzar per a "
"connectar-se a sales de xat, llocs en línia on persones amb les mateixes " "connectar-se a sales de xat, llocs en línia on persones amb les mateixes "
"inquietuds es troben per parlar. Una de les vies més populars per a " "inquietuds es troben per a parlar. Una de les vies més populars per a "
"connectar-se a moltes sales de xat és l'Internet Relay Chat, també conegut " "connectar-se a moltes sales de xat és l'Internet Relay Chat, també conegut "
"com <link xref=\"irc-manage\">IRC</link>. L'IRC proporciona sales <link xref=" "com <link xref=\"irc-manage\">IRC</link>. L'IRC proporciona sales <link xref="
"\"irc-join-room\">públiques</link> de xat, obertes a tothom que tingui un " "\"irc-join-room\">públiques</link> de xat, obertes a tothom que tingui un "
...@@ -2744,7 +2744,7 @@ msgstr "" ...@@ -2744,7 +2744,7 @@ msgstr ""
msgid "" msgid ""
"Type your username and password again to make sure that they are correct." "Type your username and password again to make sure that they are correct."
msgstr "" msgstr ""
"Escriviu el nom d'usuari i la contrasenya de nou per estar segurs que són " "Escriviu el nom d'usuari i la contrasenya de nou per a estar segurs que són "
"correctes." "correctes."
#: C/prob-conn-acctdisabled.page:60(item/p) #: C/prob-conn-acctdisabled.page:60(item/p)
...@@ -3052,7 +3052,7 @@ msgid "" ...@@ -3052,7 +3052,7 @@ msgid ""
"list and will not delete them from your computer." "list and will not delete them from your computer."
msgstr "" msgstr ""
"Si teniu llistades múltiples transferències acabades a la finestra, feu clic " "Si teniu llistades múltiples transferències acabades a la finestra, feu clic "
"a <gui>Neteja</gui> per buidar la llista. Només s'esborraran de la llista, " "a <gui>Neteja</gui> per a buidar la llista. Només s'esborraran de la llista, "
"no s'esborraran els fitxers de l'ordinador." "no s'esborraran els fitxers de l'ordinador."
#: C/send-file.page:87(note/p) #: C/send-file.page:87(note/p)
...@@ -3247,7 +3247,7 @@ msgid "" ...@@ -3247,7 +3247,7 @@ msgid ""
"ask for help or help your contacts resolve a problem." "ask for help or help your contacts resolve a problem."
msgstr "" msgstr ""
"Podeu compartir l'escriptori amb algun contacte. Podeu utilitzar-ho per a " "Podeu compartir l'escriptori amb algun contacte. Podeu utilitzar-ho per a "
"mostrar l'escriptori als contactes, per exemple per demanar-los ajuda o " "mostrar l'escriptori als contactes, per exemple per a demanar-los ajuda o "
"ajudar-los a resoldre un problema." "ajudar-los a resoldre un problema."
#: C/share-desktop.page:42(note/p) #: C/share-desktop.page:42(note/p)
...@@ -3393,7 +3393,7 @@ msgid "" ...@@ -3393,7 +3393,7 @@ msgid ""
"chat with your contacts. You can set a custom message for this status." "chat with your contacts. You can set a custom message for this status."
msgstr "" msgstr ""
"Utilitzeu l'estat <em>Disponible</em> quan esteu a l'ordinador i esteu " "Utilitzeu l'estat <em>Disponible</em> quan esteu a l'ordinador i esteu "
"disponibles per xatejar. Podeu configurar un missatge personalitzat per a " "disponibles per a xatejar. Podeu configurar un missatge personalitzat per a "
"aquest estat." "aquest estat."
#: C/status-icons.page:45(item/title) #: C/status-icons.page:45(item/title)
...@@ -3492,7 +3492,7 @@ msgstr "" ...@@ -3492,7 +3492,7 @@ msgstr ""
"Si teniu una càmera web, podeu trucar els contactes i tindre una " "Si teniu una càmera web, podeu trucar els contactes i tindre una "
"videoconferència amb ells. Aquesta característica sols funciona amb certs " "videoconferència amb ells. Aquesta característica sols funciona amb certs "
"tipus de comptes, i requereix que l'altra persona tingui una aplicació que " "tipus de comptes, i requereix que l'altra persona tingui una aplicació que "
"permeti fer vídeo trucades." "permeti fer vídeotrucades."
#: C/video-call.page:46(item/p) #: C/video-call.page:46(item/p)
msgid "" msgid ""
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment