Commit 139c2169 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent e6cb4c2d
......@@ -665,7 +665,7 @@ msgstr "Error en el certificat"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
msgid "Encryption is not available"
msgstr "L'encriptació no està disponible"
msgstr "El xifratge no està disponible"
#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
msgid "Certificate is invalid"
......@@ -3544,7 +3544,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"La cancel·lació de l'eco permet que l'altra persona senti la vostra veu "
"millor, però pot no funcionar bé en alguns ordinadors. Si sentiu o senten "
"alguns sorolls estranys o petits talls, proveu a desactivar la cancel·lació "
"alguns sorolls estranys o petits talls, proveu de desactivar la cancel·lació "
"de l'eco i tornar a trucar."
#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment