Commit be9773d3 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent b7b90c10
......@@ -558,7 +558,7 @@ msgid ""
"used to add cover art and other related images to the audio file."
msgstr ""
"La majoria dels formats de fitxer d'àudio poden incloure una <sys>imatge</"
"sys> a l'etiqueta que s'utilitza per desar la caràtula o qualsevol altre "
"sys> a l'etiqueta que s'utilitza per desar la caràtula o qualsevol altra "
"imatge relacionada amb el fitxer."
#. (itstool) path: page/p
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgid ""
"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Miscellaneous</gui> <gui style=\"menuitem"
"\">Generate Playlist…</gui></guiseq>."
msgstr ""
"Seleccioneu <guiseq><gui style=\"menu\">Miscel·lania</gui> <gui style="
"Seleccioneu <guiseq><gui style=\"menu\">Miscel·lània</gui> <gui style="
"\"menuitem\">Crea llista de reproducció…</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: item/p
......@@ -1027,7 +1027,7 @@ msgstr ""
"múltiples, per això la configuració per defecte desa cada entrada com a un "
"únic camp. Si l'aplicació que utilitzeu pot llegir camps múltiples d'un "
"mateix tipus, podeu configurar l'EasyTAG per què separi els camps quan desi "
"un fitxer. Els camps es separaran automàticament allà on aparegui el "
"un fitxer. Els camps se separaran automàticament allà on aparegui el "
"caràcter \" - \". Per exemple, si el camp conté \"David Bowie - Queen\", es "
"desaran dos camps d'artista: \"David Bowie\" i \"Queen\"."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment