Commit 32aaa524 authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent d932d032
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: easytag master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=easytag&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2013-09-28 15:22+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-01 23:56+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-01 22:02+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2013-10-06 20:06+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"Language: sl_SI\n"
......@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr ""
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
"%100==4 ? 3 : 0);\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
"X-Poedit-SourceCharset: UTF-8\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.7\n"
#: ../data/easytag.desktop.in.h:1
msgid "Sound File Metadata Editor"
......@@ -618,7 +618,7 @@ msgstr "Opravila _datotek"
#: ../src/bar.c:321
msgid "S_canner"
msgstr "_Optični bralnik"
msgstr "_Preiskovalnik"
#: ../src/bar.c:325
msgid "CDDB Search Files…"
......@@ -677,7 +677,7 @@ msgstr "Pokaži po izvajalcih in albumih"
#: ../src/bar.c:358
msgid "_Fill Tags…"
msgstr "_Zapolni oznake ..."
msgstr "_Zapolni oznake "
#: ../src/bar.c:359
msgid "Fill tags"
......@@ -1190,7 +1190,7 @@ msgstr "# posnetkov"
#. Check box to run the scanner
#: ../src/cddb.c:760 ../src/misc.c:2989
msgid "Run the current scanner for each file"
msgstr ""
msgstr "Zaženi trenutni preiskovalnik za vsako datoteko"
#. Check box to use DLM (also used in the preferences window)
#: ../src/cddb.c:767
......@@ -3268,6 +3268,8 @@ msgid ""
"Specify the directory where your files are located. This path will be loaded "
"when EasyTAG starts without parameter."
msgstr ""
"Navedite mapo, kjer se nahajajo datoteke. Ta pot bo privzeto naložena, ko je "
"program EasyTAG zagnan brez parametra."
#. Load directory on startup
#: ../src/prefs.c:186
......@@ -3627,6 +3629,8 @@ msgid ""
"Rules to apply if some characters can't be converted to the system character "
"encoding when writing filename:"
msgstr ""
"Pravila, ki naj veljajo, če nekaterih znakov ni mogoče pretvoriti v "
"sistemsko kodiranje znakov ob zapisovanju imena datoteke:"
#: ../src/prefs.c:499
msgid "Try another character encoding"
......@@ -4040,6 +4044,8 @@ msgid ""
"Calculates the CRC-32 value of the file and writes it into the comment field "
"when using the 'Fill Tag' scanner."
msgstr ""
"Izračuna vrednost CRC-32 datoteke in ga zapiše v polje komentarja, pri "
"uporabi možnosti preiskovalnika 'Zapolni oznake'."
#.
#. * CDDB
......@@ -4169,6 +4175,8 @@ msgid ""
"If activated, opens a dialog box to ask confirmation before exiting the "
"program."
msgstr ""
"Izbrana možnost omogoči prikaz pogovornega okna, ki zahteva potrditev pred "
"končanjem programa."
#: ../src/prefs.c:1384
msgid "Confirm writing of file tag"
......@@ -4212,7 +4220,7 @@ msgstr "Nastavitve niso spremenjene"
#: ../src/prefs.c:1707
msgid "The selected path for 'Default path to files' is invalid"
msgstr ""
msgstr "Izbrana pot za 'Privzeta pot do datotek' je neveljavna"
#: ../src/prefs.c:1708
#, c-format
......@@ -4262,7 +4270,7 @@ msgstr ""
#: ../src/scan.c:499 ../src/scan.c:528
#, c-format
msgid "Scan Error: can't find separator '%s' within '%s'"
msgstr ""
msgstr "Napaka preiskovanja: ločila '%s' v '%s' ni mogoče najti"
#: ../src/scan.c:715
msgid "New filename successfully scanned"
......@@ -4346,6 +4354,8 @@ msgid ""
"The buttons on the right represent the fields which can be processed. Select "
"those which interest you"
msgstr ""
"Gumbi na desni predstavljajo polja, ki jih je mogoče obdelati. Izberite "
"tista, ki so za vas zanimiva."
#. Advice for Translators: set the first letter of filename translated
#: ../src/scan.c:2572
......@@ -4480,12 +4490,16 @@ msgid ""
"The underscore character or the string '%20' are replaced by one space. "
"Example, before: 'Text%20In%20An_Entry', after: 'Text In An Entry'."
msgstr ""
"Podčrtaj ali niz '%20' zamenja en presledek. Primer: prej 'Besedilo"
"%20Vnosa', poslej 'Besedilo Vnosa'."
#: ../src/scan.c:2704
msgid ""
"The space character is replaced by one underscore character. Example, "
"before: 'Text In An Entry', after: 'Text_In_An_Entry'."
msgstr ""
"Znak za presledek nadomesti z znakom za podčrtaj. Primer: prej 'Besedilo "
"Vnosa', poslej 'Besedilo_Vnosa'."
#: ../src/scan.c:2707
msgid ""
......@@ -4523,24 +4537,32 @@ msgid ""
"Convert all words in all fields to upper case. Example, before: 'Text IN AN "
"entry', after: 'TEXT IN AN ENTRY'."
msgstr ""
"Pretvori vse besede v vseh poljih v velike črke. Primer: prej 'BESEDILO "
"vnosa', poslej 'BESEDILO VNOSA'."
#: ../src/scan.c:2748
msgid ""
"Convert all words in all fields to lower case. Example, before: 'TEXT IN an "
"entry', after: 'text in an entry'."
msgstr ""
"Pretvori vse besede v vseh poljih v male črke. Primer: prej 'BESEDILO "
"vnosa', poslej 'besedilo vnosa'."
#: ../src/scan.c:2751
msgid ""
"Convert the initial of the first word in all fields to upper case. Example, "
"before: 'text IN An ENTRY', after: 'Text in an entry'."
msgstr ""
"Pretvori začetnico prve besede v vseh poljih v veliko začetnico. Primer: "
"prej 'Besedilo VNOSA', poslej 'Besedilo vnosa'."
#: ../src/scan.c:2754
msgid ""
"Convert the initial of each word in all fields to upper case. Example, "
"before: 'Text in an ENTRY', after: 'Text In An Entry'."
msgstr ""
"Pretvori začetnico vsake besede v vseh poljih v veliko začetnico. Primer: "
"prej 'Besedilo VNOSA', poslej 'Besedilo Vnosa'."
#: ../src/scan.c:2757
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment