Verified Commit e47d2231 authored by Zander's avatar Zander 💥

Drop /doc/pl

See c53e55ba (comment 518525)
parent f32d8771
Pipeline #84386 failed with stage
in 3 minutes and 44 seconds
......@@ -15,4 +15,3 @@ subdir('de')
subdir('en')
subdir('eu')
subdir('fr')
subdir('pl')
<chapter label="9" id="authors-chap">
<title>Authors</title>
<para>
<application>Dia</application> - aplikacja zostaa napisana przez
Alexandra Larssona za aktualnie zarzdzana przez Jamesa Henstridge'a.
Aby otrzyma wicej informacji dotyczcych
<application>Dia</application>, odwied oficjaln stron projektu, <ulink
url="http://live.gnome.org/Dia" type="http">
live.gnome.org/Dia</ulink>. Wszelkie komentarze,
sugestie oraz informacje o znalezionych bdach mona wysya do
<ulink url="http://bugs.gnome.org"
type="http">bazy danych ledzienia bdw GNOME</ulink>.
(Instrukcje dotyczce wysyania bdu mona znale <ulink
url="http://bugs.gnome.org/Reporting.html" type="http">w Internecie</ulink>.)
Jeli uywasz rodowiska GNOME 1.1 lub pniejszej wersji, moesz take
uywa <application>Narzdzia do Raportowania Bdw</application>
(<command>bug-buddy</command>), dostpnego w podmenu
<guisubmenu>Narzdzia</guisubmenu> <guimenu>Menu gwne</guimenu>,
aby bezporednio wysa informacje o napotkanych bdach.
</para>
<para>
Podrcznik zosta stworzony przez Henry'ego House (<email>hajhouse@houseag.com</email>)
, Judith Samson (<email>judith@samsonsource.com</email>), oraz Kevina Breita
(<email>battery841@mypad.com</email>).
Wszystkie komentarze dotyczce tego podrcznika mozna przesya w jzyku
angielskim do
<ulink type="http" url="http://developer.gnome.org/projects/gdp">Projektu Dokumentacji
GNOME</ulink> za porednictwem adresu pocztowego
<email>docs@gnome.org</email>. Mona take dodawa swoje komentarze
przez Internet dziki <ulink type="http"
url="http://developer.gnome.org/projects/gdp/doctable/">Tabeli stanu dokumentacji GNOME</ulink>.
</para>
<para>
Tumaczenie polskie zostao stworzone w ramach zespou GNOME PL Team
przez Arkadiusza Lipca (<email>alipiec@elka.pw.edu.pl</email>).
Wszelkie sugestie dotyczce niniejszego tumaczenia mona przesya
na adres translators@gnome.pl</para>
</chapter>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="9" id="authors-chap">
<title>Authors</title>
<para>
<application>Dia</application> - aplikacja zosta�a napisana przez
Alexandra Larssona za� aktualnie zarz�dzana przez Jamesa Henstridge'a.
Aby otrzyma� wi�cej informacji dotycz�cych
<application>Dia</application>, odwied� oficjaln� stron� projektu, <ulink
url="http://live.gnome.org/Dia" type="http">
live.gnome.org/Dia</ulink>. Wszelkie komentarze,
sugestie oraz informacje o znalezionych b��dach mo�na wysy�a� do
<ulink url="http://bugs.gnome.org"
type="http">bazy danych �ledzienia b��d�w GNOME</ulink>.
(Instrukcje dotycz�ce wysy�ania b��du mo�na znale�� <ulink
url="http://bugs.gnome.org/Reporting.html" type="http">w Internecie</ulink>.)
Je�li u�ywasz �rodowiska GNOME 1.1 lub p�niejszej wersji, mo�esz tak�e
u�ywa� <application>Narz�dzia do Raportowania B��d�w</application>
(<command>bug-buddy</command>), dost�pnego w podmenu
<guisubmenu>Narz�dzia</guisubmenu> <guimenu>Menu g��wne</guimenu>,
aby bezpo�rednio wys�a� informacje o napotkanych b��dach.
</para>
<para>
Podr�cznik zosta� stworzony przez Henry'ego House (<email>hajhouse@houseag.com</email>)
, Judith Samson (<email>judith@samsonsource.com</email>), oraz Kevina Breita
(<email>battery841@mypad.com</email>).
Wszystkie komentarze dotycz�ce tego podr�cznika mozna przesy�a� w j�zyku
angielskim do
<ulink type="http" url="http://developer.gnome.org/projects/gdp">Projektu Dokumentacji
GNOME</ulink> za po�rednictwem adresu pocztowego
<email>docs@gnome.org</email>. Mo�na tak�e dodawa� swoje komentarze
przez Internet dzi�ki <ulink type="http"
url="http://developer.gnome.org/projects/gdp/doctable/">Tabeli stanu dokumentacji GNOME</ulink>.
</para>
<para>
Tumaczenie polskie zosta�o stworzone w ramach zespo�u GNOME PL Team
przez Arkadiusza Lipca (<email>alipiec@elka.pw.edu.pl</email>).
Wszelkie sugestie dotycz�ce niniejszego t�umaczenia mo�na przesy�a�
na adres translators@gnome.pl</para>
</chapter>
<!DOCTYPE Book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.1//EN"[
<!ENTITY VERSION "0.92.2">
<!ENTITY INTRODUCTION SYSTEM "intro.sgml">
<!ENTITY QUICKSTART SYSTEM "usage-quickstart.sgml">
<!ENTITY CANVAS SYSTEM "usage-canvas.sgml">
<!ENTITY OBJECTS SYSTEM "usage-objects.sgml">
<!ENTITY BASIC-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-basic.sgml">
<!ENTITY SPECIAL-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-special.sgml">
<!ENTITY SELECTING-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-selecting.sgml">
<!ENTITY LOADING-SAVING SYSTEM "usage-loadsave.sgml">
<!ENTITY CUSTOMIZATION SYSTEM "usage-customization.sgml">
<!ENTITY LAYERS SYSTEM "usage-layers.sgml">
<!ENTITY AUTHORS-NOTE SYSTEM "authors-note.sgml">
<!ENTITY AUTHORS SYSTEM "authors.sgml">
<!ENTITY LICENSE SYSTEM "license.sgml">
]>
<book id="index"> <!-- prosz nie zmienia identyfikatora -->
<bookinfo>
<title>Dia</title>
<copyright>
<year>2000</year>
<holder>Kevin Breit</holder>
<holder>Henry House</holder>
<holder>Judith Samson</holder>
</copyright>
<legalnotice id="legal-notice">
<para>
Zezwolenie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie
dokumentu zgodnie z zasadami licencji
<citetitle>GNU Free Documentation
License</citetitle> w wersji 1.1 lub dowolnej pniejszej opublikowanej
przez Free Software Foundation bez niezmiennych akapitw i ukrytej
treci. Kopi licencji
<citetitle>GNU Free Documentation License</citetitle>
mona pobra ze strony www Free Software Foundation pod adresem
<ulink type="http" url="http://www.fsf.org">www.fsf.org</ulink>
lub po napisaniu na adres:
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
</para>
<para>
Wiele z nazw uywanych przez firmy do oznaczania swoich produktw oraz
usug jest traktowana jako znaki handlowe. Wszdzie gdzie te nazwy
pojawiaj si w dowolnej dokumentacji GNOME, i zostay dostrzeone
przez czonkw GNOME Documentation Project zaznaczono je wersalikami.
</para>
</legalnotice>
<releaseinfo>
To jest wersja 0.1 podrcznika Dia.
</releaseinfo>
</bookinfo>
&QUICKSTART;
&CANVAS;
&OBJECTS;
&SPECIAL-OBJECTS;
&SELECTING-OBJECTS;
&LOADING-SAVING;
&CUSTOMIZATION;
&LAYERS;
&AUTHORS;
&LICENSE;
</book>
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>
<!DOCTYPE omf PUBLIC "-//Open Source Metadata Framework (OMF) //DTD OMF.dtd V1.1//EN" "http://scrollkeeper.sourceforge.net/dtds/scrollkeeper-omf-1.0/scrollkeeper-omf.dtd">
<omf>
<resource>
<creator>Henry House</creator>
<creator>Judith Samson</creator>
<creator>Kevin Breit</creator>
<creator>Alan Horkan</creator>
<maintainer>docs@gnome.org</maintainer>
<contributor>James Henstridge</contributor>
<contributor>Dolores Alia de Saravia</contributor>
<contributor>Fredrik Hallenberg</contributor>
<contributor>W. Borgert</contributor>
<title>
Podrcznik Dia
</title>
<date>05/20/2007</date>
<version id="dia-manual-pl-0.1" identifier="0.1" date="05-26-2008" description="no changes" />
<!-- please specify subject for your distribution
as ANOTHER "subject" element -->
<subject category="GNOME|Applications|Graphics"></subject>
<subject category="GNOME|Applications|Office"></subject>
<subject category="Applications|Multimedia|Graphics"></subject>
<subject category="GNOME|Office"></subject>
<description>
Podrcznik Dia
</description>
<type>
user's guide
</type>
<format mime="application/xml" dtd="-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" />
<identifier url="file:///usr/local/share/dia/doc/dia.xml"/>
<language code="pl" />
<relation seriesid="dia" />
</resource>
</omf>
<?xml version="1.0" encoding='iso-8859-2' ?>
<!DOCTYPE book PUBLIC "-//OASIS//DTD DocBook V4.5//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.5/docbookx.dtd"
[
<!ENTITY VERSION "0.92.2">
<!ENTITY INTRODUCTION SYSTEM "intro.xml">
<!ENTITY QUICKSTART SYSTEM "usage-quickstart.xml">
<!ENTITY CANVAS SYSTEM "usage-canvas.xml">
<!ENTITY OBJECTS SYSTEM "usage-objects.xml">
<!ENTITY BASIC-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-basic.xml">
<!ENTITY SPECIAL-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-special.xml">
<!ENTITY SELECTING-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-selecting.xml">
<!ENTITY LOADING-SAVING SYSTEM "usage-loadsave.xml">
<!ENTITY CUSTOMIZATION SYSTEM "usage-customization.xml">
<!ENTITY LAYERS SYSTEM "usage-layers.xml">
<!ENTITY AUTHORS-NOTE SYSTEM "authors-note.xml">
<!ENTITY AUTHORS SYSTEM "authors.xml">
<!ENTITY LICENSE SYSTEM "license.xml">
]>
<book id="index"> <!-- prosz� nie zmienia� identyfikatora -->
<bookinfo>
<title>Dia</title>
<copyright>
<year>2000</year>
<holder>Kevin Breit</holder>
<holder>Henry House</holder>
<holder>Judith Samson</holder>
</copyright>
<legalnotice id="legal-notice">
<para>
Zezwolenie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie
dokumentu zgodnie z zasadami licencji
<citetitle>GNU Free Documentation
License</citetitle> w wersji 1.1 lub dowolnej p�niejszej opublikowanej
przez Free Software Foundation bez niezmiennych akapit�w i ukrytej
tre�ci. Kopi� licencji
<citetitle>GNU Free Documentation License</citetitle>
mo�na pobra� ze strony www Free Software Foundation pod adresem
<ulink type="http" url="http://www.fsf.org">www.fsf.org</ulink>
lub po napisaniu na adres:
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
</para>
<para>
Wiele z nazw u�ywanych przez firmy do oznaczania swoich produkt�w oraz
us�ug jest traktowana jako znaki handlowe. Wsz�dzie gdzie te nazwy
pojawiaj� si� w dowolnej dokumentacji GNOME, i zosta�y dostrze�one
przez cz�onk�w GNOME Documentation Project zaznaczono je wersalikami.
</para>
</legalnotice>
<releaseinfo>
To jest wersja 0.1 podr�cznika Dia.
</releaseinfo>
</bookinfo>
&QUICKSTART;
&CANVAS;
&OBJECTS;
&SPECIAL-OBJECTS;
&SELECTING-OBJECTS;
&LOADING-SAVING;
&CUSTOMIZATION;
&LAYERS;
&AUTHORS;
&LICENSE;
</book>
<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" version="1.0">
<!-- <xsl:import href="/usr/share/xml/docbook/stylesheet/nwalsh/xhtml/chunk.xsl"></xsl:import> -->
<xsl:import href="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/xhtml/chunk.xsl"></xsl:import>
<xsl:param name="make.valid.html" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="html.cleanup" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="generate.id.attributes" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="html.stylesheet" select="'css/dia.css'"></xsl:param>
<xsl:param name="preface.autolabel" select="i"></xsl:param>
<xsl:param name="component.label.includes.part.label" select="0"></xsl:param>
<xsl:param name="section.autolabel" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="label.from.part" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="section.label.includes.component.label" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="admon.graphics" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="admon.textlabel" select="0"></xsl:param>
<xsl:param name="admon.style">
<xsl:text></xsl:text>
</xsl:param>
<xsl:param name="callout.unicode" select="1"></xsl:param>
<xsl:param name="formal.title.placement">
figure before
example before
equation before
table before
procedure before
task before
</xsl:param>
<xsl:attribute-set name="formal.title.properties" use-attribute-sets="normal.para.spacing">
<xsl:attribute name="hyphenate">false</xsl:attribute>
</xsl:attribute-set>
</xsl:stylesheet>
<chapter label="1" id="intro-chapter">
<title>Wprowadzenie</title>
<sect1 id="intro">
<title>Wprowadzenie</title>
<para>
<application>Dia</application> jest aplikacj suc do tworzenia
diagramw technicznych. Jej interfejs oraz moliwoci s wzorowane
na programie Visio pracujcym w rodowisku Windows
Do waniejszych moliwoci Dia mona zaliczy drukowanie
wielostronnicowe, eksport do wielu formatw (EPS, SVG, CGM oraz PNG),
oraz moliwo uywania wasnych ksztatw opisanych za pomoc prostych
definicji XML.
<application>Dia</application> jest przydatnym narzdziem przy rysowaniu
diagramw UML, map sieci oraz diagramw przepywu.
</para>
<!--
Nie sdze aby to byo w jakimkolwiek oficjalnym pakiecie
<application>Dia</application> doczona do pakietu
<filename>GNOME-PACKAGE</filename> , bdcego czci
rodowiska graficznego GNOME.
-->
<para>
Niniejszy dokument opisuje wersj &VERSION; programu <application>Dia</application>.
</para>
</sect1>
</chapter>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="1" id="intro-chapter">
<title>Wprowadzenie</title>
<sect1 id="intro">
<title>Wprowadzenie</title>
<para>
<application>Dia</application> jest aplikacj� s�u��c� do tworzenia
diagram�w technicznych. Jej interfejs oraz mo�liwo�ci s� wzorowane
na programie Visio pracuj�cym w �rodowisku Windows
Do wa�niejszych mo�liwo�ci Dia mo�na zaliczy� drukowanie
wielostronnicowe, eksport do wielu format�w (EPS, SVG, CGM oraz PNG),
oraz mo�liwo�� u�ywania w�asnych kszta�t�w opisanych za pomoc� prostych
definicji XML.
<application>Dia</application> jest przydatnym narz�dziem przy rysowaniu
diagram�w UML, map sieci oraz diagram�w przep�ywu.
</para>
<!--
Nie s�dze aby to by�o w jakimkolwiek oficjalnym pakiecie
<application>Dia</application> do��czona do pakietu
<filename>GNOME-PACKAGE</filename> , b�d�cego cz�ci�
�rodowiska graficznego GNOME.
-->
<para>
Niniejszy dokument opisuje wersj� &VERSION; programu <application>Dia</application>.
</para>
</sect1>
</chapter>
<chapter label="10" id="license-chapter">
<title>Licencja</title>
<sect1 id="license">
<title>Licencja</title>
<para>
Ten program jest oprogramowaniem wolnodostpnym, moe by
rozpowszechniany zgodnie z zasadami
<citetitle>Oglnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>
w wersji opublikowanej przez Free Software Foundation;
zarwno wersji 2, lub (do wyboru) dowolnej pniejszej wersji.
</para>
<para>
Ten program jest rozpowszechniany z nadziej, e bdzie uyteczny,
jednak BEZ ADNEJ GWARANCJI, nawet bez adnej domniemanej gwarancji
wynikajcej z nabycia lub przydatnoci dla konkretnego celu.
Wicej szczegw mona znale w
<citetitle>Oglnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>.
</para>
<para>
Kopia <citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> jest
doczona jako dodatek do <citetitle>Podrcznika uytkownika GNOME</citetitle>.
Mona take pobra kopi
<citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> ze <ulink type="http"
url="http://www.fsf.org">strony www Free Software Foundation</ulink> lub
po napisaniu na adres
<address>
Free Software Foundation, Inc.
<street>59 Temple Place</street> - Suite 330
<city>Boston</city>, <state>MA</state> <postcode>02111-1307</postcode>
<country>USA</country>
</address>
</para>
</sect1>
</chapter>
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="10" id="license-chapter">
<title>Licencja</title>
<sect1 id="license">
<title>Licencja</title>
<para>
Ten program jest oprogramowaniem wolnodost�pnym, mo�e by�
rozpowszechniany zgodnie z zasadami
<citetitle>Og�lnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>
w wersji opublikowanej przez Free Software Foundation;
zar�wno wersji 2, lub (do wyboru) dowolnej p�niejszej wersji.
</para>
<para>
Ten program jest rozpowszechniany z nadziej�, �e b�dzie u�yteczny,
jednak BEZ �ADNEJ GWARANCJI, nawet bez �adnej domniemanej gwarancji
wynikaj�cej z nabycia lub przydatno�ci dla konkretnego celu.
Wi�cej szczeg��w mo�na znale�� w
<citetitle>Og�lnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>.
</para>
<para>
Kopia <citetitle>Og�lnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> jest
do��czona jako dodatek do <citetitle>Podr�cznika u�ytkownika GNOME</citetitle>.
Mo�na tak�e pobra� kopi�
<citetitle>Og�lnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> ze <ulink type="http"
url="http://www.fsf.org">strony www Free Software Foundation</ulink> lub
po napisaniu na adres
<address>
Free Software Foundation, Inc.
<street>59 Temple Place</street> - Suite 330
<city>Boston</city>, <state>MA</state> <postcode>02111-1307</postcode>
<country>USA</country>
</address>
</para>
</sect1>
</chapter>
xml_deps = files(
'authors.xml',
'dia.xml',
'intro.xml',
'license.xml',
'usage-canvas.xml',
'usage-customization.xml',
'usage-layers.xml',
'usage-loadsave.xml',
'usage-objects-selecting.xml',
'usage-objects-special.xml',
'usage-objects.xml',
'usage-quickstart.xml',
)
html_output = [
'ch01.html',
'ch01s02.html',
'ch01s03.html',
'ch01s04.html',
'ch01s05.html',
'ch01s06.html',
'ch01s07.html',
'ch02.html',
'ch02s02.html',
'ch02s03.html',
'ch02s04.html',
'ch02s05.html',
'ch03.html',
'ch03s02.html',
'ch03s03.html',
'ch03s04.html',
'ch04.html',
'ch04s02.html',
'ch05.html',
'ch05s02.html',
'ch06.html',
'ch06s02.html',
'ch07.html',
'ch08.html',
'ch08s02.html',
'ch08s03.html',
'ch09.html',
'ch10.html',
'index.html',
]
lang = 'pl'
if xsltproc.found()
html_dir = join_paths(helpdir, lang)
custom_target(lang + '-dia_html',
input: [ 'html.xsl', 'dia.xml' ],
output: html_output,
command: [
xsltproc,
'--stringparam', 'graphic.default.extension', 'png',
'-o', join_paths('@OUTDIR@', ''),
'@INPUT@'
],
depend_files: xml_deps,
install: true,
install_dir: html_dir,
)
install_subdir(
'graphics',
install_dir: html_dir,
)
install_subdir(
join_paths('..', 'html'),
install_dir: html_dir,
strip_directory: true,
)
endif
index.html Podrcznik Dia
<chapter label="2" id="canvas-chapter">
<title>Ptna</title>
<sect1 id="canvas">
<title>Wprowadzenie do pcien</title>
<para>
Ptna s gwn czci Dia. Ptno Dia jest oknem gdzie umieszczane
i przemieszczane s wszystkie obiekty uytkownika. Gdy diagram
jest drukowany lub zapisywany, zostaje take zapisana tre ptna.
</para>
</sect1>
<sect1 id="gridlines">
<title>Siatki</title>
<para>
Siatki przypominaj linie papieru w kratk. Umoliwiaj
uytkownikowi atwe wyrwnanie obiektw na ptnie.
Linie siatki mog by ukrywane przez przejcie do menu
<menuchoice>
<guimenu>
Plik
</guimenu>
<guimenuitem>
Preferencje
</guimenuitem>
</menuchoice>.
i w zakadce Linie siatki, uytkownik powinien ustawi odpowiedni opcj.
</para>
</sect1>
<sect1 id="Rulers">
<title>Suwaki</title>
<para>
Suwaki pojawiaj si na grze i po lewej stronie ptna <application>Dia</application>
Wywietlaj w centymetrach wielko ptna.
</para>
<para>
Kady suwak posiada strzak. Strzaka przesuwa suwak do pozycji
wskanika myszy. Na przykad jeli uytkownik przesunie mysz w gr,
strzaka suwaka przesunie si do gry wskazujc zmian. Strzaki
s uyteczne w przypadku, gdy obiekt powinien zosta ustawiony dokadnie
w okrelonym punkcie diagramu.
</para>
<para>
Suwaki, w przeciwiestwie do linii siatki, nie mog by usunite.
</para>
</sect1>
<sect1 id="background-color">
<title>Kolor ta</title>
<para>
Opcja koloru ta umoliwia zmian wygldu ta na ptnie. Domylnie
kolorem ta jest biay, jednak mona to zmieni za pomoc opcji menu
<menuchoice>
<guimenu>
Widok
</guimenu>
<guimenu>
Waciwoci diagramu
</guimenu>
<guimenuitem>
To
</guimenuitem>
</menuchoice>
i klikajc na pasek. Pasek wywietla aktualny kolor ta. Linie siatki
zmieni swj kolor automatycznie, aby by widocznymi jeli kolor
ta zostanie zmieniony na czarny.
</para>
</sect1>
<sect1 id="zooming">
<title>Skalowanie</title>
<para>
Skalowanie umoliwia uytkownikowi wykonanie zblienia diagramu. To
pomaga w precyzyjnym rysowaniu elementw diagramu.
</para>
<para>
Ptna mog by powikszane do 400%. Powikszenia mona dokona poprzez
kliknicie lupy powikszenia w skrzynce narzdziowej i nastpnie
klikniecie na ptnie. Aby
pomniejszy diagram naley przytrzyma klawisz shift i
ponownie klikn przycisk myszy na ptnie.
</para>
</sect1>
</chapter>
<!--
Local Variables:
sgml-parent-document: "dia-manual.sgml"
End:
-->
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="2" id="canvas-chapter">
<title>P��tna</title>
<sect1 id="canvas">
<title>Wprowadzenie do p��cien</title>
<para>
P��tna s� g��wn� cz�ci� Dia. P��tno Dia jest oknem gdzie umieszczane
i przemieszczane s� wszystkie obiekty u�ytkownika. Gdy diagram
jest drukowany lub zapisywany, zostaje tak�e zapisana tre�� p��tna.
</para>
</sect1>
<sect1 id="gridlines">
<title>Siatki</title>
<para>
Siatki przypominaj� linie papieru w kratk�. Umo�liwiaj�
u�ytkownikowi �atwe wyr�wnanie obiekt�w na p��tnie.
Linie siatki mog� by� ukrywane przez przej�cie do menu
<menuchoice>
<guimenu>
Plik
</guimenu>
<guimenuitem>
Preferencje
</guimenuitem>
</menuchoice>.
i w zak�adce Linie siatki, u�ytkownik powinien ustawi� odpowiedni� opcj�.
</para>
</sect1>
<sect1 id="Rulers">
<title>Suwaki</title>
<para>
Suwaki pojawiaj� si� na g�rze i po lewej stronie p��tna <application>Dia</application>
Wy�wietlaj� w centymetrach wielko�� p��tna.
</para>
<para>
Ka�dy suwak posiada strza�k�. Strza�ka przesuwa suwak do pozycji
wska�nika myszy. Na przyk�ad je�li u�ytkownik przesunie mysz w g�r�,
strza�ka suwaka przesunie si� do g�ry wskazuj�c zmian�. Strza�ki
s� u�yteczne w przypadku, gdy obiekt powinien zosta� ustawiony dok�adnie
w okre�lonym punkcie diagramu.
</para>
<para>
Suwaki, w przeciwie�stwie do linii siatki, nie mog� by� usuni�te.
</para>
</sect1>
<sect1 id="background-color">
<title>Kolor t�a</title>
<para>
Opcja koloru t�a umo�liwia zmian� wygl�du t�a na p��tnie. Domy�lnie
kolorem t�a jest bia�y, jednak mo�na to zmieni� za pomoc� opcji menu
<menuchoice>
<guimenu>
Widok
</guimenu>
<guimenu>
W�a�ciwo�ci diagramu
</guimenu>
<guimenuitem>
T�o
</guimenuitem>
</menuchoice>
i klikaj�c na pasek. Pasek wy�wietla aktualny kolor t�a. Linie siatki
zmieni� sw�j kolor automatycznie, aby by� widocznymi je�li kolor
t�a zostanie zmieniony na czarny.
</para>
</sect1>
<sect1 id="zooming">
<title>Skalowanie</title>
<para>
Skalowanie umo�liwia u�ytkownikowi wykonanie zbli�enia diagramu. To
pomaga w precyzyjnym rysowaniu element�w diagramu.
</para>
<para>
P��tna mog� by� powi�kszane do 400%. Powi�kszenia mo�na dokona� poprzez
klikni�cie lupy powi�kszenia w skrzynce narz�dziowej i nast�pnie
klikniecie na p��tnie. Aby
pomniejszy� diagram nale�y przytrzyma� klawisz shift i
ponownie klikn�� przycisk myszy na p��tnie.
</para>
</sect1>
</chapter>
<!--
Local Variables:
sgml-parent-document: "dia.xml"
End:
-->
<chapter label="8" id="usage-customization">
<title>Dostosowywanie</title>
<sect1 id="prefs">
<title>Dostosowywanie</title>
<para>
Program <application>Dia</application> moe by zmieniany na wiele
sposobw, umoliwiajc uytkownikowi dostosowanie go do wasnych potrzeb.
</para>
<para>
Aby zmieni preferencje zachowania aplikacji naley wybra
<menuchoice>
<guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Preferencje...</guimenuitem>
</menuchoice> z <interface>gwnego paska menu</interface>.
This opens the <interface>Preferences</interface> dialog, shown in <!--[TODO: add
screenshot].--> <!-- <xref linkend="preferences-fig">. -->
</para>
<para>
The configurable properties in the <guilabel>User Interface</guilabel> tab
are:
<itemizedlist>
<listitem>
<para>
Reset tools after create &mdash; If this button is checked&hellip;<!--[TODO:
find out what this does] -->
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Number of undo levels customizes how many steps that the undo tool
remembers. Higher numbers let the user go back more steps to fix an
error, but take up more memory.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Width controls the width, in pixels, of a new diagram.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Height controls the height, in pixels, of a new diagram.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Magnify sets a multiplier that controls what the default zoom level on
a new diagram is.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Snap To allows makes objects attract to a grid created by the program.
This makes it easier for the user to align objects, as separate objects
snap to the same line.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
X Size lets the user set a multiplier which sets how far the horizontal
grid lines are from eachother.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
Y Size lets the user set a multiplier which sets how far the vertical
grid lines are from eachother.
</para>