Verified Commit c53e55ba authored by Zander's avatar Zander 💥

Re-encode as utf8, still broken text though

parent 5cb4adf2
......@@ -2,41 +2,41 @@
<chapter label="9" id="authors-chap">
<title>Authors</title>
<para>
<application>Dia</application> - aplikacja zostaa napisana przez
Alexandra Larssona za aktualnie zarzdzana przez Jamesa Henstridge'a.
Aby otrzyma wicej informacji dotyczcych
<application>Dia</application>, odwied oficjaln stron projektu, <ulink
<application>Dia</application> - aplikacja zostaa napisana przez
Alexandra Larssona za� aktualnie zarz�dzana przez Jamesa Henstridge'a.
Aby otrzyma� wi�cej informacji dotycz�cych
<application>Dia</application>, odwied� oficjaln� stron� projektu, <ulink
url="http://live.gnome.org/Dia" type="http">
live.gnome.org/Dia</ulink>. Wszelkie komentarze,
sugestie oraz informacje o znalezionych bdach mona wysya do
sugestie oraz informacje o znalezionych b��dach mo�na wysy�a� do
<ulink url="http://bugs.gnome.org"
type="http">bazy danych ledzienia bdw GNOME</ulink>.
(Instrukcje dotyczce wysyania bdu mona znale <ulink
type="http">bazy danych �ledzienia b��d�w GNOME</ulink>.
(Instrukcje dotycz�ce wysy�ania b��du mo�na znale�� <ulink
url="http://bugs.gnome.org/Reporting.html" type="http">w Internecie</ulink>.)
Jeli uywasz rodowiska GNOME 1.1 lub pniejszej wersji, moesz take
uywa <application>Narzdzia do Raportowania Bdw</application>
(<command>bug-buddy</command>), dostpnego w podmenu
<guisubmenu>Narzdzia</guisubmenu> <guimenu>Menu gwne</guimenu>,
aby bezporednio wysa informacje o napotkanych bdach.
Je�li u�ywasz �rodowiska GNOME 1.1 lub p�niejszej wersji, mo�esz tak�e
u�ywa� <application>Narz�dzia do Raportowania B��d�w</application>
(<command>bug-buddy</command>), dostpnego w podmenu
<guisubmenu>Narz�dzia</guisubmenu> <guimenu>Menu g��wne</guimenu>,
aby bezpo�rednio wys�a� informacje o napotkanych b��dach.
</para>
<para>
Podrcznik zosta stworzony przez Henry'ego House (<email>hajhouse@houseag.com</email>)
Podr�cznik zosta� stworzony przez Henry'ego House (<email>hajhouse@houseag.com</email>)
, Judith Samson (<email>judith@samsonsource.com</email>), oraz Kevina Breita
(<email>battery841@mypad.com</email>).
Wszystkie komentarze dotyczce tego podrcznika mozna przesya w jzyku
angielskim do
<ulink type="http" url="http://developer.gnome.org/projects/gdp">Projektu Dokumentacji
GNOME</ulink> za porednictwem adresu pocztowego
<email>docs@gnome.org</email>. Mona take dodawa swoje komentarze
przez Internet dziki <ulink type="http"
Wszystkie komentarze dotycz�ce tego podr�cznika mozna przesy�a� w j�zyku
angielskim do
<ulink type="http" url="http://developer.gnome.org/projects/gdp">Projektu Dokumentacji
GNOME</ulink> za po�rednictwem adresu pocztowego
<email>docs@gnome.org</email>. Mo�na tak�e dodawa� swoje komentarze
przez Internet dziki <ulink type="http"
url="http://developer.gnome.org/projects/gdp/doctable/">Tabeli stanu dokumentacji GNOME</ulink>.
</para>
<para>
Tumaczenie polskie zostao stworzone w ramach zespou GNOME PL Team
przez Arkadiusza Lipca (<email>alipiec@elka.pw.edu.pl</email>).
Wszelkie sugestie dotyczce niniejszego tumaczenia mona przesya
Tumaczenie polskie zosta�o stworzone w ramach zespo�u GNOME PL Team
przez Arkadiusza Lipca (<email>alipiec@elka.pw.edu.pl</email>).
Wszelkie sugestie dotycz�ce niniejszego t�umaczenia mo�na przesy�a�
na adres translators@gnome.pl</para>
</chapter>
......@@ -11,14 +11,14 @@
<!ENTITY SPECIAL-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-special.xml">
<!ENTITY SELECTING-OBJECTS SYSTEM "usage-objects-selecting.xml">
<!ENTITY LOADING-SAVING SYSTEM "usage-loadsave.xml">
<!ENTITY CUSTOMIZATION SYSTEM "usage-customization.xml">
<!ENTITY CUSTOMIZATION SYSTEM "usage-customization.xml">
<!ENTITY LAYERS SYSTEM "usage-layers.xml">
<!ENTITY AUTHORS-NOTE SYSTEM "authors-note.xml">
<!ENTITY AUTHORS SYSTEM "authors.xml">
<!ENTITY LICENSE SYSTEM "license.xml">
]>
<book id="index"> <!-- prosz nie zmienia identyfikatora -->
<book id="index"> <!-- prosz� nie zmienia� identyfikatora -->
<bookinfo>
<title>Dia</title>
......@@ -27,33 +27,33 @@
<holder>Kevin Breit</holder>
<holder>Henry House</holder>
<holder>Judith Samson</holder>
</copyright>
</copyright>
<legalnotice id="legal-notice">
<para>
Zezwolenie obejmuje kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie
dokumentu zgodnie z zasadami licencji
<citetitle>GNU Free Documentation
License</citetitle> w wersji 1.1 lub dowolnej pniejszej opublikowanej
przez Free Software Foundation bez niezmiennych akapitw i ukrytej
treci. Kopi licencji
<citetitle>GNU Free Documentation License</citetitle>
mona pobra ze strony www Free Software Foundation pod adresem
<ulink type="http" url="http://www.fsf.org">www.fsf.org</ulink>
License</citetitle> w wersji 1.1 lub dowolnej pniejszej opublikowanej
przez Free Software Foundation bez niezmiennych akapitw i ukrytej
tre�ci. Kopi� licencji
<citetitle>GNU Free Documentation License</citetitle>
mo�na pobra� ze strony www Free Software Foundation pod adresem
<ulink type="http" url="http://www.fsf.org">www.fsf.org</ulink>
lub po napisaniu na adres:
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330,
Boston, MA 02111-1307, USA.
</para>
<para>
Wiele z nazw uywanych przez firmy do oznaczania swoich produktw oraz
usug jest traktowana jako znaki handlowe. Wszdzie gdzie te nazwy
pojawiaj si w dowolnej dokumentacji GNOME, i zostay dostrzeone
przez czonkw GNOME Documentation Project zaznaczono je wersalikami.
Wiele z nazw u�ywanych przez firmy do oznaczania swoich produkt�w oraz
us�ug jest traktowana jako znaki handlowe. Wsz�dzie gdzie te nazwy
pojawiaj� si� w dowolnej dokumentacji GNOME, i zosta�y dostrze�one
przez cz�onk�w GNOME Documentation Project zaznaczono je wersalikami.
</para>
</legalnotice>
</legalnotice>
<releaseinfo>
To jest wersja 0.1 podrcznika Dia.
To jest wersja 0.1 podrcznika Dia.
</releaseinfo>
</bookinfo>
&QUICKSTART;
......
......@@ -4,24 +4,24 @@
<sect1 id="intro">
<title>Wprowadzenie</title>
<para>
<application>Dia</application> jest aplikacj suc do tworzenia
diagramw technicznych. Jej interfejs oraz moliwoci s wzorowane
na programie Visio pracujcym w rodowisku Windows
Do waniejszych moliwoci Dia mona zaliczy drukowanie
wielostronnicowe, eksport do wielu formatw (EPS, SVG, CGM oraz PNG),
oraz moliwo uywania wasnych ksztatw opisanych za pomoc prostych
<application>Dia</application> jest aplikacj� s�u��c� do tworzenia
diagram�w technicznych. Jej interfejs oraz mo�liwo�ci s� wzorowane
na programie Visio pracuj�cym w �rodowisku Windows
Do wa�niejszych mo�liwo�ci Dia mo�na zaliczy� drukowanie
wielostronnicowe, eksport do wielu formatw (EPS, SVG, CGM oraz PNG),
oraz mo�liwo�� u�ywania w�asnych kszta�t�w opisanych za pomoc� prostych
definicji XML.
<application>Dia</application> jest przydatnym narzdziem przy rysowaniu
diagramw UML, map sieci oraz diagramw przepywu.
<application>Dia</application> jest przydatnym narzdziem przy rysowaniu
diagram�w UML, map sieci oraz diagram�w przep�ywu.
</para>
<!--
Nie sdze aby to byo w jakimkolwiek oficjalnym pakiecie
<application>Dia</application> doczona do pakietu
<filename>GNOME-PACKAGE</filename> , bdcego czci
rodowiska graficznego GNOME.
Nie s�dze aby to by�o w jakimkolwiek oficjalnym pakiecie
<application>Dia</application> do��czona do pakietu
<filename>GNOME-PACKAGE</filename> , b�d�cego cz�ci�
rodowiska graficznego GNOME.
-->
<para>
Niniejszy dokument opisuje wersj &VERSION; programu <application>Dia</application>.
Niniejszy dokument opisuje wersj &VERSION; programu <application>Dia</application>.
</para>
</sect1>
</chapter>
</chapter>
......@@ -4,24 +4,24 @@
<sect1 id="license">
<title>Licencja</title>
<para>
Ten program jest oprogramowaniem wolnodostpnym, moe by
Ten program jest oprogramowaniem wolnodost�pnym, mo�e by�
rozpowszechniany zgodnie z zasadami
<citetitle>Oglnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>
<citetitle>Og�lnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>
w wersji opublikowanej przez Free Software Foundation;
zarwno wersji 2, lub (do wyboru) dowolnej pniejszej wersji.
zar�wno wersji 2, lub (do wyboru) dowolnej p�niejszej wersji.
</para>
<para>
Ten program jest rozpowszechniany z nadziej, e bdzie uyteczny,
jednak BEZ ADNEJ GWARANCJI, nawet bez adnej domniemanej gwarancji
wynikajcej z nabycia lub przydatnoci dla konkretnego celu.
Wicej szczegw mona znale w
<citetitle>Oglnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>.
Ten program jest rozpowszechniany z nadziej�, �e b�dzie u�yteczny,
jednak BEZ �ADNEJ GWARANCJI, nawet bez �adnej domniemanej gwarancji
wynikaj�cej z nabycia lub przydatno�ci dla konkretnego celu.
Wi�cej szczeg��w mo�na znale�� w
<citetitle>Oglnej Publicznej Licencji GNU</citetitle>.
</para>
<para>
Kopia <citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> jest
doczona jako dodatek do <citetitle>Podrcznika uytkownika GNOME</citetitle>.
Mona take pobra kopi
<citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> ze <ulink type="http"
Kopia <citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> jest
do��czona jako dodatek do <citetitle>Podr�cznika u�ytkownika GNOME</citetitle>.
Mo�na tak�e pobra� kopi�
<citetitle>Oglnej Licencji Publicznej GNU</citetitle> ze <ulink type="http"
url="http://www.fsf.org">strony www Free Software Foundation</ulink> lub
po napisaniu na adres
<address>
......
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="2" id="canvas-chapter">
<title>Ptna</title>
<title>P��tna</title>
<sect1 id="canvas">
<title>Wprowadzenie do pcien</title>
<title>Wprowadzenie do p��cien</title>
<para>
Ptna s gwn czci Dia. Ptno Dia jest oknem gdzie umieszczane
i przemieszczane s wszystkie obiekty uytkownika. Gdy diagram
jest drukowany lub zapisywany, zostaje take zapisana tre ptna.
P��tna s� g��wn� cz�ci� Dia. P��tno Dia jest oknem gdzie umieszczane
i przemieszczane s� wszystkie obiekty u�ytkownika. Gdy diagram
jest drukowany lub zapisywany, zostaje tak�e zapisana tre�� p��tna.
</para>
</sect1>
<sect1 id="gridlines">
<title>Siatki</title>
<para>
Siatki przypominaj linie papieru w kratk. Umoliwiaj
uytkownikowi atwe wyrwnanie obiektw na ptnie.
Linie siatki mog by ukrywane przez przejcie do menu
Siatki przypominaj� linie papieru w kratk�. Umo�liwiaj�
u�ytkownikowi �atwe wyr�wnanie obiekt�w na p��tnie.
Linie siatki mog� by� ukrywane przez przej�cie do menu
<menuchoice>
<guimenu>
Plik
......@@ -23,59 +23,59 @@
Preferencje
</guimenuitem>
</menuchoice>.
i w zakadce Linie siatki, uytkownik powinien ustawi odpowiedni opcj.
i w zak�adce Linie siatki, u�ytkownik powinien ustawi� odpowiedni� opcj�.
</para>
</sect1>
<sect1 id="Rulers">
<title>Suwaki</title>
<para>
Suwaki pojawiaj si na grze i po lewej stronie ptna <application>Dia</application>
Wywietlaj w centymetrach wielko ptna.
Suwaki pojawiaj� si� na g�rze i po lewej stronie p��tna <application>Dia</application>
Wy�wietlaj� w centymetrach wielko�� p��tna.
</para>
<para>
Kady suwak posiada strzak. Strzaka przesuwa suwak do pozycji
wskanika myszy. Na przykad jeli uytkownik przesunie mysz w gr,
strzaka suwaka przesunie si do gry wskazujc zmian. Strzaki
s uyteczne w przypadku, gdy obiekt powinien zosta ustawiony dokadnie
w okrelonym punkcie diagramu.
Ka�dy suwak posiada strza�k�. Strza�ka przesuwa suwak do pozycji
wska�nika myszy. Na przyk�ad je�li u�ytkownik przesunie mysz w g�r�,
strza�ka suwaka przesunie si� do g�ry wskazuj�c zmian�. Strza�ki
s� u�yteczne w przypadku, gdy obiekt powinien zosta� ustawiony dok�adnie
w okrelonym punkcie diagramu.
</para>
<para>
Suwaki, w przeciwiestwie do linii siatki, nie mog by usunite.
Suwaki, w przeciwie�stwie do linii siatki, nie mog� by� usuni�te.
</para>
</sect1>
<sect1 id="background-color">
<title>Kolor ta</title>
<title>Kolor ta</title>
<para>
Opcja koloru ta umoliwia zmian wygldu ta na ptnie. Domylnie
kolorem ta jest biay, jednak mona to zmieni za pomoc opcji menu
Opcja koloru t�a umo�liwia zmian� wygl�du t�a na p��tnie. Domy�lnie
kolorem t�a jest bia�y, jednak mo�na to zmieni� za pomoc� opcji menu
<menuchoice>
<guimenu>
Widok
</guimenu>
<guimenu>
Waciwoci diagramu
W�a�ciwo�ci diagramu
</guimenu>
<guimenuitem>
To
To
</guimenuitem>
</menuchoice>
i klikajc na pasek. Pasek wywietla aktualny kolor ta. Linie siatki
zmieni swj kolor automatycznie, aby by widocznymi jeli kolor
ta zostanie zmieniony na czarny.
i klikaj�c na pasek. Pasek wy�wietla aktualny kolor t�a. Linie siatki
zmieni� sw�j kolor automatycznie, aby by� widocznymi je�li kolor
ta zostanie zmieniony na czarny.
</para>
</sect1>
<sect1 id="zooming">
<title>Skalowanie</title>
<para>
Skalowanie umoliwia uytkownikowi wykonanie zblienia diagramu. To
pomaga w precyzyjnym rysowaniu elementw diagramu.
Skalowanie umo�liwia u�ytkownikowi wykonanie zbli�enia diagramu. To
pomaga w precyzyjnym rysowaniu elementw diagramu.
</para>
<para>
Ptna mog by powikszane do 400%. Powikszenia mona dokona poprzez
kliknicie lupy powikszenia w skrzynce narzdziowej i nastpnie
klikniecie na ptnie. Aby
pomniejszy diagram naley przytrzyma klawisz shift i
ponownie klikn przycisk myszy na ptnie.
P��tna mog� by� powi�kszane do 400%. Powi�kszenia mo�na dokona� poprzez
klikni�cie lupy powi�kszenia w skrzynce narz�dziowej i nast�pnie
klikniecie na p��tnie. Aby
pomniejszy� diagram nale�y przytrzyma� klawisz shift i
ponownie klikn�� przycisk myszy na p��tnie.
</para>
</sect1>
</chapter>
......
......@@ -4,14 +4,14 @@
<sect1 id="prefs">
<title>Dostosowywanie</title>
<para>
Program <application>Dia</application> moe by zmieniany na wiele
sposobw, umoliwiajc uytkownikowi dostosowanie go do wasnych potrzeb.
Program <application>Dia</application> mo�e by� zmieniany na wiele
sposob�w, umo�liwiaj�c u�ytkownikowi dostosowanie go do w�asnych potrzeb.
</para>
<para>
Aby zmieni preferencje zachowania aplikacji naley wybra
Aby zmieni� preferencje zachowania aplikacji nale�y wybra�
<menuchoice>
<guimenu>File</guimenu> <guimenuitem>Preferencje...</guimenuitem>
</menuchoice> z <interface>gwnego paska menu</interface>.
</menuchoice> z <interface>g��wnego paska menu</interface>.
This opens the <interface>Preferences</interface> dialog, shown in <!--[TODO: add
screenshot].--> <!-- <xref linkend="preferences-fig">. -->
</para>
......@@ -52,12 +52,12 @@
<para>
Snap To allows makes objects attract to a grid created by the program.
This makes it easier for the user to align objects, as separate objects
snap to the same line.
snap to the same line.
</para>
</listitem>
<listitem>
<para>
X Size lets the user set a multiplier which sets how far the horizontal
X Size lets the user set a multiplier which sets how far the horizontal
grid lines are from eachother.
</para>
</listitem>
......
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="?" id="layers-chapter">
<title>Zarzdzanie warstwami</title>
<!-- (informacja wprowadzajca...) -->
<title>Zarz�dzanie warstwami</title>
<!-- (informacja wprowadzaj�ca...) -->
<sect1 id="layers-introduction">
<title>Wprowadzenie do warstw</title>
<para>
W programie <application>Dia</application>, <emphasis>warstwy</emphasis>
s zarzdzane za pomoc <interface>Okna warstw</interface>
i wszystkie zwizane z warstwami operacje mog by tam wykonywane.
W programie <application>Dia</application>, <emphasis>warstwy</emphasis>
s� zarz�dzane za pomoc� <interface>Okna warstw</interface>
i wszystkie zwi�zane z warstwami operacje mog� by� tam wykonywane.
</para>
<para>
Zasadniczym celem warstw jest uatwienie
grupowania powizanych obiektw na diagramie. Umoliwiaj one oddzielenie
rnych czci diagramu w sposb w jaki yczy sobie tego uytkownik oraz
wywietlenie tylko niektrych jego czci, podczas gdy inne elementy zostan
Zasadniczym celem warstw jest uatwienie
grupowania powi�zanych obiekt�w na diagramie. Umo�liwiaj� one oddzielenie
r�nych cz�ci diagramu w spos�b w jaki �yczy sobie tego u�ytkownik oraz
wy�wietlenie tylko niekt�rych jego cz�ci, podczas gdy inne elementy zostan�
ukryte w trakcie eksportowania lub wydruku diagramu.
</para>
<para>
Dowolna operacja ktr uytkownik chce przeprowadzi
na obiektach wewntrz warstwy jest moliwa dziki
<interface>Podrcznemu Menu</interface>.
Mona tam wybra rodzaj operacji, ktre zostnie przeprowadzona na
Dowolna operacja kt�r� u�ytkownik chce przeprowadzi�
na obiektach wewn�trz warstwy jest mo�liwa dzi�ki
<interface>Podrcznemu Menu</interface>.
Mo�na tam wybra� rodzaj operacji, kt�re zostnie przeprowadzona na
warstwie.
</para>
<note>
<para>
Wybierane mog by tylko obiekty obecne w biecej warstwie.
Jeli obiekt nie powinien zosta wybrany, naley zaznaczy
czy umieszczony jest on w biecej warstwie czy te w innej.
Wybierane mog� by� tylko obiekty obecne w bie��cej warstwie.
Je�li obiekt nie powinien zosta� wybrany, nale�y zaznaczy�
czy umieszczony jest on w bie��cej warstwie czy te� w innej.
</para>
</note>
<para>
Domylnie kady nowy diagram tworzony jest z domyln warstw
<emphasis>Ta</emphasis>.
Oczywicie mona zmieni jej nazw oraz dostosowa j do wasnych potrzeb
tak jak w przypadku innych warstwam.
Domy�lnie ka�dy nowy diagram tworzony jest z domy�ln� warstw�
<emphasis>T�a</emphasis>.
Oczywi�cie mo�na zmieni� jej nazw� oraz dostosowa� j� do w�asnych potrzeb
tak jak w przypadku innych warstwam.
</para>
<para>
Mona tworzy tyle warstw ile jest w danym momencie potrzebne,
<application>Dia</application> umieci now warstw na wierzchu ju
Mo�na tworzy� tyle warstw ile jest w danym momencie potrzebne,
<application>Dia</application> umie�ci now� warstw� na wierzchu ju�
utworzonych warstw.
<emphasis>Warstwy</emphasis> mog by traktowane jako sterta
przezroczystych kartek. Oznacza to, e mona zmieni ich kolejno,
zdecydowa czy bd widoczne, narysowa na nich dowoln liczb
obiektw i tak dalej.
<emphasis>Warstwy</emphasis> mog� by� traktowane jako sterta
przezroczystych kartek. Oznacza to, �e mo�na zmieni� ich kolejno��,
zdecydowa� czy b�d� widoczne, narysowa� na nich dowoln� liczb�
obiektw i tak dalej.
</para>
<para>
Wszystkie te czynnoci wykonywane s poprzez
Wszystkie te czynno�ci wykonywane s� poprzez
<interface>okno warstw</interface>.
</para>
</sect1>
<sect1 id="layers-basics">
<title>Podstawy zarzdzania warstwami</title>
<title>Podstawy zarzdzania warstwami</title>
<sect2 id="create-layers">
<title>Tworzenie nowej warstwy</title>
<para>
Utworzenie nowej warstwy jest moliwe poprzez kliknicie przycisku
<guibutton>Nowa warstwa</guibutton> w lewej dolnej czci okna.
Jako, e <interface>Okno warstw</interface> nie jest specyficzne dla
diagramu lecz dla aplikacji, naley wybra w ktrym diagramie ma by
umieszczona nowa warstwa. Aby to zrobi, naley wybra w grnej czsci <interface>okna
warstw</interface> diagram, ktry ma otrzyma now warstw a nastpnie doda
j do tego diagramu.
Utworzenie nowej warstwy jest mo�liwe poprzez klikni�cie przycisku
<guibutton>Nowa warstwa</guibutton> w lewej dolnej czci okna.
Jako, e <interface>Okno warstw</interface> nie jest specyficzne dla
diagramu lecz dla aplikacji, nale�y wybra� w kt�rym diagramie ma by�
umieszczona nowa warstwa. Aby to zrobi�, nale�y wybra� w g�rnej cz�sci <interface>okna
warstw</interface> diagram, kt�ry ma otrzyma� now� warstw� a nast�pnie doda�
j do tego diagramu.
</para>
<para>
Nowo utworzona warstwa zostanie umieszczona na wierzchu stosu i
stanie si biec warstw wybranego diagramu.
stanie si� bie��c� warstw� wybranego diagramu.
</para>
<para>
Moliwe jest nastpnie modyfikowanie dowolnie wybranego nowego
obiektu a take kopiowanie i wklejanie z innych warstw lub diagramw w podobny
sposb jak przy dziaaniach przy diagramie z pojedyncz warstw.
</para>
Mo�liwe jest nast�pnie modyfikowanie dowolnie wybranego nowego
obiektu a tak�e kopiowanie i wklejanie z innych warstw lub diagram�w w podobny
spos�b jak przy dzia�aniach przy diagramie z pojedyncz� warstw�.
</para>
</sect2>
<sect2 id="selecting-layers">
<title>Wybieranie warstw</title>
<para>
Warstwa zostaje aktywowana po jej wybraniu
w <interface>Oknie warstw</interface>.
Dokonuje si tego po prostu klikajc nazw warstwy w oknie,
po czym zostanie ona podwietlona. Od tej chwili kada wprowadzona
zmiana w diagramie dotyczy bdzie tylko tej warstwy.
w <interface>Oknie warstw</interface>.
Dokonuje si� tego po prostu klikaj�c nazw� warstwy w oknie,
po czym zostanie ona pod�wietlona. Od tej chwili ka�da wprowadzona
zmiana w diagramie dotyczy� b�dzie tylko tej warstwy.
</para>
<note>
<para>
Mona wybra w jednym czasie tylko jedn warstw.
Tym sposobem mona mona wykonywa na niej dowolne dziaania
Mo�na wybra� w jednym czasie tylko jedn� warstw�.
Tym sposobem mo�na mo�na wykonywa� na niej dowolne dzia�ania
bez wprowadzania zmian do innych warstw diagramu.
</para>
</note>
</sect2>
<sect2 id="ordering-layers">
<title>Ustawianie kolejnoci warstw</title>
<title>Ustawianie kolejnoci warstw</title>
<para>
Obok przycisku <guibutton>Nowa warstwa</guibutton>
w dolnej czci <interface>Okna warstw</interface>,
s umieszczone dwa uyteczne przyciski umoliwiajce
ustawienie kolejnoci na stosie kadej utworzonej warstwy.
Obok przycisku <guibutton>Nowa warstwa</guibutton>
w dolnej cz�ci <interface>Okna warstw</interface>,
s� umieszczone dwa u�yteczne przyciski umo�liwiaj�ce
ustawienie kolejno�ci na stosie ka�dej utworzonej warstwy.
</para>
<para>
Te dwa przyciski s uywane do przenoszenia w gr lub w d warstw
w hierarchii. Przycisk ze strzak skierowan do gry przenosi
aktywn warstw w gr, za drugi suy do jej obniania.
Te dwa przyciski s� u�ywane do przenoszenia w g�r� lub w d� warstw
w hierarchii. Przycisk ze strza�k� skierowan� do g�ry przenosi
aktywn� warstw� w g�r�, za� drugi s�u�y do jej obni�ania.
</para>
<para>
Ustalanie kolejnoci warstw moe by uyteczne w przypadku ukrywania
niektrych czci obiektu za innym obiektem.
Ustalanie kolejno�ci warstw mo�e by� u�yteczne w przypadku ukrywania
niekt�rych cz�ci obiektu za innym obiektem.
</para>
</sect2>
<sect2 id="deleting-layers">
<title>Usuwanie warstw</title>
<para>
Gdy warstwa nie jest ju potrzebna mona j usun. Po klikniciu
przycisku <guibutton>Usu warstw</guibutton>, usunite zostan
wszystkie obiekty do niej nalece. Oczywicie ta operacja bdzie
miaa wpyw tylko na aktualnie wybran wartstw.
Gdy warstwa nie jest ju� potrzebna mo�na j� usun��. Po klikni�ciu
przycisku <guibutton>Usu� warstw�</guibutton>, usuni�te zostan�
wszystkie obiekty do niej nale��ce. Oczywi�cie ta operacja b�dzie
mia�a wp�yw tylko na aktualnie wybran� wartstw�.
</para>
<para>
Wykonywanie tych dziaa jest dobrym sposobem
Wykonywanie tych dzia�a� jest dobrym sposobem
na utrzymanie diagramu przejrzystym i jasnym w razie potrzeby
eksportowania do innego formatu ni wasny format
eksportowania do innego formatu ni� w�asny format
programu <application>Dia</application>.
</para>
<para>
Naley zwrci uwag, e kady stworzony diagram musi zawiera
co najmniej jedn warstw.
Diagram nie zawierajcy ani jednej powinien by traktowany
jako uszkodzony co z kolei uniemoliwia wyeksportowanie
czy te zapisanie go do wasnego formatu <application>Dia</application>.
</para>
Nale�y zwr�ci� uwag�, �e ka�dy stworzony diagram musi zawiera�
co najmniej jedn� warstw�.
Diagram nie zawieraj�cy ani jednej powinien by� traktowany
jako uszkodzony co z kolei uniemoliwia wyeksportowanie
czy te� zapisanie go do w�asnego formatu <application>Dia</application>.
</para>
</sect2>
</sect1>
<sect1 id="viewing-layers">
<title>Przegldanie warstw</title>
<title>Przegldanie warstw</title>
<para>
Teraz po zapoznaniu si z podstawami manipulacji wartstwami
mona atwiej zrozumie dlaczego <emphasis>warstwy</emphasis>
s tak wydajnymi narzdziami w trakcie tworzenia diagramu za
pomoc <application>Dia</application>.
Teraz po zapoznaniu si z podstawami manipulacji wartstwami
mo�na �atwiej zrozumie� dlaczego <emphasis>warstwy</emphasis>
s� tak wydajnymi narz�dziami w trakcie tworzenia diagramu za
pomoc <application>Dia</application>.
</para>
<para>
Zrozumienie czym s warstwy umoliwi dramatyczne polepszenie
jakoci oraz efektw wizualnych tworzonych diagramw.
</para>
Zrozumienie czym s� warstwy umo�liwi dramatyczne polepszenie
jako�ci oraz efekt�w wizualnych tworzonych diagram�w.
</para>
<para>
Na przykad, wyobramy sobie, e budujemy diagram z wieloma
obiektami, jak obwd elektryczny czy diagram UML.
Jeli wszystkie obiekty zostan umieszczone na jednej wartstwie
oznaczajcej to, po chwili otrzymamy szkic, ktrym nie da si
w prosty sposb zarzdza ani nic z nim zrobi. Trudno bdzie
zmieni w nim cokolwiek, za zapamitanie jaki obiekt jest
poczony do jakiego bdzie strat czasu. Czasem bdzie ciko
odgadn, ktry obiekt jest poczony z ktrym w miejscu gdzie
s wymieszane wszystkie razem.
Na przyk�ad, wyobra�my sobie, �e budujemy diagram z wieloma
obiektami, jak obwd elektryczny czy diagram UML.
Je�li wszystkie obiekty zostan� umieszczone na jednej wartstwie
oznaczaj�cej t�o, po chwili otrzymamy szkic, kt�rym nie da si�
w prosty spos�b zarz�dza� ani nic z nim zrobi�. Trudno b�dzie
zmieni� w nim cokolwiek, za� zapami�tanie jaki obiekt jest
po��czony do jakiego b�dzie strat� czasu. Czasem b�dzie ci�ko
odgadn��, kt�ry obiekt jest po��czony z kt�rym w miejscu gdzie
s wymieszane wszystkie razem.
</para>
<para>
Poniewa <application>Dia</application> jest
<emphasis>Budowniczym ustrukturyzowanych diagramw</emphasis>,
wszystkie tworzone za pomoc programu diagramy bd naturalnie
ustrukturyzowane oraz podzielone na wiele maych czci,
ktrymi mona zarzdza w sposb atwiejszy i wydajniejszy ni
w przypadku pojedynczego monolitycznego bloku obiektw.
Poniewa <application>Dia</application> jest
<emphasis>Budowniczym ustrukturyzowanych diagram�w</emphasis>,
wszystkie tworzone za pomoc� programu diagramy b�d� naturalnie
ustrukturyzowane oraz podzielone na wiele ma�ych cz�ci,
kt�rymi mo�na zarz�dza� w spos�b �atwiejszy i wydajniejszy ni�
w przypadku pojedynczego monolitycznego bloku obiektw.
</para>
<note>
<para>
Z definicji, diagram powinien by ustrukturyzowany,
wic podzielenie go na kilka logicznych czci
nie powinno by tak trudne jak to si wydaje.
Do tego celu w pierwszej kolejnoci powinno si uywa
Z definicji, diagram powinien by ustrukturyzowany,
wi�c podzielenie go na kilka logicznych cz�ci
nie powinno by� tak trudne jak to si� wydaje.
Do tego celu w pierwszej kolejno�ci powinno si� u�ywa�
<emphasis>warstw</emphasis>.
Umoliwiaj odseparowanie kadej z tych czci na
oddzielne przezrocze, dziki czemu manipulowanie
nimi w ulubiony sposb staje si prawdziw przyjemnoci.
Umo�liwiaj� odseparowanie ka�dej z tych cz�ci na
oddzielne przezrocze, dziki czemu manipulowanie
nimi w ulubiony spos�b staje si� prawdziw� przyjemno�ci�.
</para>
</note>
<para>
Po pierwsze, <emphasis>warstwy</emphasis> mog mie zmieniane
nazwy aby okreli co dana cz diagramu reprezentuje a take
dajc moliwo szybkiej lokalizacji warstwy spord innych.
I najwaniejsze, e <emphasis>layers</emphasis> mog by
wywietlane lub ukrywane w zalenoci od tego, ktr cz
diagramu uytkownik chce obejrze.
Po pierwsze, <emphasis>warstwy</emphasis> mog� mie� zmieniane
nazwy aby okre�li� co dana cz�� diagramu reprezentuje a tak�e
daj�c mo�liwo�� szybkiej lokalizacji warstwy spo�r�d innych.
I najwa�niejsze, �e <emphasis>layers</emphasis> mog� by�
wy�wietlane lub ukrywane w zale�no�ci od tego, kt�r� cz��
diagramu u�ytkownik chce obejrze�.
</para>
<para>
Aby zmieni nazw wartsty naley, w dowolnym momencie podczas tworzenia
diagramu, klikn podwjnie nazw wartstwy w
<interface>oknie wartstw</interface>. Zostanie wywietlone
okno <interface>Atrybutw wartstwy</interface> w ktrym to miejscu
mona zmieni nazw warstwy.
Aby zmieni� nazw� wartsty nale�y, w dowolnym momencie podczas tworzenia
diagramu, klikn�� podw�jnie nazw� wartstwy w
<interface>oknie wartstw</interface>. Zostanie wy�wietlone
okno <interface>Atrybut�w wartstwy</interface> w kt�rym to miejscu
mo�na zmieni� nazw� warstwy.
</para>
<tip>
<para>
Dobrze jest znale nazw okrelajc przeznaczenie warstwy, dziki
czemu szybko mona zorientowa si na diagramie co do czego suy.
W diagramie mona tworzy wiele rnych warstw,
<application>Dia</application> nie nakada ogranicze na ich ilo,
wic mona dopasowa hierarhi warstw speniajcych indywidualne
Dobrze jest znale�� nazw� okre�laj�c� przeznaczenie warstwy, dzi�ki
czemu szybko mo�na zorientowa� si� na diagramie co do czego s�u�y.
W diagramie mo�na tworzy� wiele r�nych warstw,
<application>Dia</application> nie nak�ada ogranicze� na ich ilo��,
wi�c mo�na dopasowa� hierarhi� warstw spe�niaj�cych indywidualne
potrzeby.
</para>
</tip>
<para>
<guibutton>Ikona oka</guibutton> po lewej stronie nazwy wartstwy
przeznaczona jest do ukrywania lub wywietlania odpowiedniej
warstwy. Jeli z dowolnego powodu uytkownik zdecyduje, e
dana warstwa nie powinna by wywietlana, po prostu wystarczy
klikn <guibutton>ikon oka</guibutton> oraz warstwa ze
przeznaczona jest do ukrywania lub wywietlania odpowiedniej
warstwy. Je�li z dowolnego powodu u�ytkownik zdecyduje, �e
dana warstwa nie powinna by� wy�wietlana, po prostu wystarczy
klikn�� <guibutton>ikon� oka</guibutton> oraz warstwa ze
wszystkimi obiektami na niej umieszczonymi zniknie z rysunku.
</para>
<para>
Wywietlanie tylko niektrych warstw jest naprawd uyteczne
w przypadku manipulowania maymi czciami diagramu bez
zmiany pozostaych elementw.
Mona take pracowa w ten sposb jeli ma si zamiar wydrukowa
diagram na rnych stronach lub przy testowaniu rnych ustawie,
ktre mog mie wpyw na ukad elementu. Eksperymentowanie
z rnymi ustawieniami warstw moe doprowadzi do tego, e
diagram bdzie wyglda adniej i bardziej przejrzycie.
Wy�wietlanie tylko niekt�rych warstw jest naprawd� u�yteczne
w przypadku manipulowania ma�ymi cz�ciami diagramu bez
zmiany pozosta�ych element�w.
Mo�na tak�e pracowa� w ten spos�b je�li ma si� zamiar wydrukowa�
diagram na r�nych stronach lub przy testowaniu r�nych ustawie�,
kt�re mog� mie� wp�yw na uk�ad elementu. Eksperymentowanie
z r�nymi ustawieniami warstw mo�e doprowadzi� do tego, �e
diagram b�dzie wygl�da� �adniej i bardziej przejrzy�cie.
</para>
<note>
<para>
W programie <application>Dia</application>, operacje tworzenia i
manipulacji <emphasis>Warstwami</emphasis> s tak czste jak
operacje rysowania czy te wybierania obiektw diagramu.
Naley zapozna si z nimi poniewa prawdopodobnie bd one
wykonywane za kadym razem po utworzeniu nowego diagramu.
W programie <application>Dia</application>, operacje tworzenia i
manipulacji <emphasis>Warstwami</emphasis> s� tak cz�ste jak
operacje rysowania czy te� wybierania obiekt�w diagramu.
Nale�y zapozna� si� z nimi poniewa� prawdopodobnie b�d� one
wykonywane za kadym razem po utworzeniu nowego diagramu.
</para>
</note>
</sect1> <!-- end of id="layers" -->
......
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<chapter label="7" id="loadsave-chapter">
<title>Wczytywanie i zapisywanie diagramw</title>
<title>Wczytywanie i zapisywanie diagramw</title>
<sect1 id="loadsave-intro">
<title>Wprowadzenie do wczytywania i zapisywania</title>
<para>
<application>Dia</application> korzysta z modelu zapisu wkorzystywanego
przez wiele aplikacji nabiurkowych:
naley zapisa odpowiednio dowolne ptna, ktre maj by zachowane
do pniejszego uycia. Aby zapisa plik naley wybra opcje
przez wiele aplikacji nabiurkowych:
nale�y zapisa� odpowiednio dowolne p��tna, kt�re maj� by� zachowane
do p�niejszego u�ycia. Aby zapisa� plik nale�y wybra� opcje
<menuchoice>
<guimenu>Plik</guimenu>
<guimenuitem>Zapisz</guimenuitem>
</menuchoice>
z <interface>gwnego menu podrcznego</interface>. Otwarte zostanie
okno zapisu. Ptno jest zapisywane w formacie XML
<application>Dia</application>. Nie jest dodawane automatycznie
adne rozszerzenie, wic dobrym pomysem jest odpowiednie dodanie
z <interface>g��wnego menu podr�cznego</interface>. Otwarte zostanie
okno zapisu. P��tno jest zapisywane w formacie XML
<application>Dia</application>. Nie jest dodawane automatycznie
�adne rozszerzenie, wi�c dobrym pomys�em jest odpowiednie dodanie
rozszerzenia '.dia' do wprowadzonej nazwy.
</para>
<para>
Aby wczyta ptno z pliku poprzednio zapisanego przez
<application>Dia</application> lub stworzonego przez inn aplikacj
naley wybra opcje