Commit 42360a14 authored by Pawan Chitrakar's avatar Pawan Chitrakar Committed by Administrator
Browse files

Update Nepali translation

(cherry picked from commit 792c83cd)
parent 40e4411d
Pipeline #398432 passed with stages
in 3 minutes and 21 seconds
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME Nepali Translation\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/connections/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2022-03-21 12:15+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2022-05-04 11:53+0545\n"
"PO-Revision-Date: 2022-05-09 15:39+0545\n"
"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari@gmail.com>\n"
"Language-Team: \n"
"Language: ne\n"
......@@ -24,9 +24,8 @@ msgid "Connections"
msgstr "जडानहरू"
#: data/org.gnome.Connections.appdata.xml.in:8
#, fuzzy
msgid "View and use other desktops"
msgstr "अरू tabs हेर्न देब्रे र दाहिने वाण दबाउनु होस्"
msgstr "अन्य डेस्कटप हेर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस्"
#: data/org.gnome.Connections.appdata.xml.in:10
msgid ""
......@@ -34,18 +33,25 @@ msgid ""
"content or software on a different desktop operating system. It can also be used as a way to "
"provide support to users who might need help."
msgstr ""
"जडानले तपाईँलाई अन्य डेस्कटपमा जडान गर्न र प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ । यो विभिन्न डेस्कटप सञ्चालन प्रणालीमा "
"सामग्री वा सफ्टवेयर पहुँच प्राप्त गर्न एक राम्रो तरिका हुन सक्छ। मदतको खाँचो परेका प्रयोगकर्ताहरूलाई सहयोग दिन "
"पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ।"
#: data/org.gnome.Connections.appdata.xml.in:13
msgid ""
"A range of different operating systems can be connected to, including Linux and Windows desktops. "
"You can also connect to virtual machines."
msgstr ""
"लिनक्स र विन्डोज डेस्कटप हरू सहित विभिन्न सञ्चालन प्रणालीमा जडान गर्न सकिन्छ । तपाईँले अवास्तविक मेसिनमा पनि "
"जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।"
#: data/org.gnome.Connections.appdata.xml.in:16
msgid ""
"Connections uses the widely supported VNC and RDP protocols, and one of these must be enabled on "
"the desktop that you want to connect to."
msgstr ""
"जडानले व्यापक रूपमा समर्थित भीएनसी र RDP प्रोटोकलप्रयोग गर्दछ, र यी मध्ये एउटा तपाईँले जडान गर्न चाहनु भएको "
"डेस्कटपमा सक्षम हुनुपर्दछ ।"
#: data/org.gnome.Connections.appdata.xml.in:43
msgid "The GNOME Project"
......@@ -53,7 +59,7 @@ msgstr "जिनोम परियोजना"
#: data/org.gnome.Connections.desktop.in:8
msgid "vnc;rdp;remote;desktop;windows;support;access;view"
msgstr ""
msgstr "vnc;rdp;टाढाको;डेस्कटप;सञ्झ्याल;समर्थन;पहुँच;दृश्य"
#: data/org.gnome.Connections.xml:5
msgid "Remote Desktop (VNC) file"
......@@ -154,7 +160,7 @@ msgstr "पूरा पर्दा"
#: src/ui/assistant.ui:26
msgid "Enter the network identifier of the remote desktop to connect to:"
msgstr ""
msgstr "यससँग सम्पर्क गर्न टाढाको डेस्कटपको सञ्जाल पहिचायक प्रविष्ट गर्नुहोस्:"
#: src/ui/assistant.ui:53
msgid "Connection Type"
......@@ -162,11 +168,11 @@ msgstr "जडान प्रकार"
#: src/ui/assistant.ui:63
msgid "RDP (standard for connecting to Windows)"
msgstr ""
msgstr "RDP (सञ्झ्यालमा जडान गर्नका लागि मानक)"
#: src/ui/assistant.ui:72
msgid "VNC (standard for connecting to Linux)"
msgstr ""
msgstr "भीएनसी (लिनक्समा जडानका लागि मानक)"
#: src/ui/assistant.ui:90 src/ui/topbar.ui:201
msgid "Help"
......@@ -197,39 +203,36 @@ msgid "Learn about how Connections works."
msgstr "जडान कार्यको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस् ."
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:49
#, fuzzy
msgid "Use other desktops, remotely"
msgstr "अरू tabs हेर्न देब्रे र दाहिने वाण दबाउनु होस्"
msgstr "टाढाबाट, अन्य डेस्कटप प्रयोग गर्नुहोस्"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:50
msgid ""
"Use Connections to view the screen of other desktops. You can control them using the pointer and "
"keyboard, too!"
msgstr ""
"अन्य डेस्कटपको पर्दा हेर्न जडान प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईँले पनि सूचक र कुञ्जीपाटी प्रयोग गरेर तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न "
"सक्नुहुन्छ!"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:57
#, fuzzy
#| msgid "Connection Properties"
msgid "Connect to different operating systems"
msgstr "जडान गुणहरू"
msgstr "विभिन्न सञ्चालन प्रणालीमा जडान गर्नुहोस्"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:58
msgid "Access Linux, Mac, and Windows desktops using Connections."
msgstr ""
msgstr "जडान प्रयोग गरेर पहुँच लिनक्स, म्याक, र विन्डोज डेस्कटप ।"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:65
msgid "Enable remote desktop before connecting"
msgstr ""
msgstr "जडान गर्नु भन्दा पहिले टाढाको डेस्कटप सक्षम पार्नुहोस्"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:66
msgid "Computers need to be set up for remote desktop before you can connect to them."
msgstr ""
msgstr "तपाईँले डेस्कटपमा जडान गर्न सक्नु भन्दा पहिले कम्प्युटरहरू टाढाको डेस्कटपका लागि सेटअप गर्नु आवश्यक छ ।"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:73
#, fuzzy
#| msgid "Welcome to Connections"
msgid "We hope that you enjoy Connections!"
msgstr "जडानमा स्वागत छ"
msgstr "हामी आशा गर्छौं कि तपाईं जडानको आनन्द लिनुहुन्छ!"
#: src/ui/onboarding-dialog.ui:74
msgid "More information can be found in the help."
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment