Commit 67f54788 authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent 02ddfcc0
Pipeline #146973 passed with stage
in 1 minute and 3 seconds
......@@ -8,10 +8,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: clutter clutter-1.16\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=clutter&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-10 14:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-10 16:26+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/clutter/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2019-09-22 12:10+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-01-28 09:49+0100\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -19,7 +18,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
# nick
#: clutter/clutter-actor.c:6313
......@@ -205,7 +204,7 @@ msgstr "Vyhradený priestor"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:6622
msgid "The actor's allocation"
msgid "The actors allocation"
msgstr "Priestor vyhradený pre aktéra"
# PM: Toto nastavenie očakáva výber spomedzi dvoch hodnot a to síce či sa má doplniť výška podľa šírky alebo šírka podľa výšky - nemyslím si že režim požiadaviek je správne
......@@ -216,7 +215,7 @@ msgstr "Režim požiadaviek"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:6690
msgid "The actor's request mode"
msgid "The actors request mode"
msgstr "Režim požiadaviek aktéra"
# nick
......@@ -236,7 +235,7 @@ msgstr "Pozícia Z"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:6743
msgid "The actor's position on the Z axis"
msgid "The actors position on the Z axis"
msgstr "Pozícia aktéra na osi Z"
# nick
......@@ -613,7 +612,7 @@ msgstr "Výrez podľa vyhradeného priestoru"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7455
msgid "Sets the clip region to track the actor's allocation"
msgid "Sets the clip region to track the actors allocation"
msgstr "Nastaví oblasť výrezu podľa priestoru vyhradeného pre aktéra"
# nick
......@@ -678,7 +677,7 @@ msgstr "Správca rozloženia"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7542
msgid "The object controlling the layout of an actor's children"
msgid "The object controlling the layout of an actors children"
msgstr "Objekt ovládajúci rozloženie potomka aktéra"
# nick
......@@ -781,7 +780,7 @@ msgstr "Farba pozadia"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7726
msgid "The actor's background color"
msgid "The actors background color"
msgstr "Farba pozadia aktéra"
# nick
......@@ -791,7 +790,7 @@ msgstr "Prvý potomok"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7742
msgid "The actor's first child"
msgid "The actors first child"
msgstr "Prvý potomok aktéra"
# nick
......@@ -801,7 +800,7 @@ msgstr "Posledný potomok"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7756
msgid "The actor's last child"
msgid "The actors last child"
msgstr "Posledný potomok aktéra"
# nick
......@@ -811,7 +810,7 @@ msgstr "Obsah"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7771
msgid "Delegate object for painting the actor's content"
msgid "Delegate object for painting the actors content"
msgstr "Poverí objekt kreslením obsahu aktéra"
# PK: co robi toto?
......@@ -823,7 +822,7 @@ msgstr "Bod v strede obsahu"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7797
msgid "Alignment of the actor's content"
msgid "Alignment of the actors content"
msgstr "Zarovnanie obsahu aktéra"
# PM: ovláda to pozíciu a velkost "obsahu"(vid content) v actor's allocation
......@@ -834,7 +833,7 @@ msgstr "Schránka obsahu"
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7818
msgid "The bounding box of the actor's content"
msgid "The bounding box of the actors content"
msgstr "Schránka ohraničujúca obsah aktéra"
# nick
......@@ -865,7 +864,7 @@ msgstr "Opakovanie obsahu"
# PM: v iných moduloch tuším politika - treba preveriť
# blurb
#: clutter/clutter-actor.c:7850
msgid "The repeat policy for the actor's content"
msgid "The repeat policy for the actors content"
msgstr "Stratégia opakovania obsahu aktéra"
# nick
......@@ -938,7 +937,7 @@ msgstr ""
#: clutter/clutter-backend.c:517
#, c-format
msgid "The backend of type '%s' does not support creating multiple stages"
msgid "The backend of type “%s” does not support creating multiple stages"
msgstr "Obslužný program typu „%s“ nepodporuje tvorbu viacerých scén"
# blurb
......@@ -1649,7 +1648,7 @@ msgid "Disable mipmapping on text"
msgstr "Zakátazať mip mapovanie na texte"
#: clutter/clutter-main.c:1439
msgid "Use 'fuzzy' picking"
msgid "Use “fuzzy” picking"
msgstr "Použiť „fuzzy“ vyberanie"
#: clutter/clutter-main.c:1442
......@@ -1725,27 +1724,27 @@ msgstr "Názov vlastnosti"
msgid "The name of the property to animate"
msgstr "Názov vlastnosti, ktorá sa má animovať"
#: clutter/clutter-script.c:487
#: clutter/clutter-script.c:509
msgid "Filename Set"
msgstr "Nastavený názov súboru"
#: clutter/clutter-script.c:488
#: clutter/clutter-script.c:510
msgid "Whether the :filename property is set"
msgstr "Určuje, či je vlastnosť :filename nastavená"
#: clutter/clutter-script.c:502 clutter/deprecated/clutter-texture.c:1081
#: clutter/clutter-script.c:524 clutter/deprecated/clutter-texture.c:1081
msgid "Filename"
msgstr "Názov súboru"
#: clutter/clutter-script.c:503
#: clutter/clutter-script.c:525
msgid "The path of the currently parsed file"
msgstr "Cesta k aktuálne analyzovanému súboru"
#: clutter/clutter-script.c:520
#: clutter/clutter-script.c:542
msgid "Translation Domain"
msgstr "Doména prekladu"
#: clutter/clutter-script.c:521
#: clutter/clutter-script.c:543
msgid "The translation domain used to localize string"
msgstr "Doména prekladu použitá pre lokalizáciu reťazca"
......@@ -1824,7 +1823,9 @@ msgstr "Dolaďovanie písma"
#: clutter/clutter-settings.c:616
msgid ""
"Whether to use hinting (1 to enable, 0 to disable and -1 to use the default)"
msgstr "Či sa má použiť dolaďovanie (1 pre zapnúť, 0 pre vypnúť a -1 použiť predvolené nastavenie)"
msgstr ""
"Či sa má použiť dolaďovanie (1 pre zapnúť, 0 pre vypnúť a -1 použiť "
"predvolené nastavenie)"
#: clutter/clutter-settings.c:636
msgid "Font Hint Style"
......@@ -1832,7 +1833,9 @@ msgstr "Štýl dolaďovania písma"
#: clutter/clutter-settings.c:637
msgid "The style of hinting (hintnone, hintslight, hintmedium, hintfull)"
msgstr "Štýl dolaďovania (hintnone - žiadne, hintslight - jemné, hintmedium - stredné, hintfull - úplné)"
msgstr ""
"Štýl dolaďovania (hintnone - žiadne, hintslight - jemné, hintmedium - "
"stredné, hintfull - úplné)"
#: clutter/clutter-settings.c:657
msgid "Font Subpixel Order"
......@@ -2201,7 +2204,7 @@ msgid "Password Character"
msgstr "Znak hesla"
#: clutter/clutter-text.c:3796
msgid "If non-zero, use this character to display the actor's contents"
msgid "If non-zero, use this character to display the actors contents"
msgstr ""
"Ak nie je nastavené na nulu, použije sa tento znak na zobrazenie obsahu "
"aktéra"
......@@ -2734,6 +2737,10 @@ msgstr "Určuje, či je shader preložený a spojený s knižnicami"
msgid "Whether the shader is enabled"
msgstr "Určuje, či je shader povolený"
#. translators: the first %s is the type of the shader, either
#. * Vertex shader or Fragment shader; the second %s is the actual
#. * error as reported by COGL
#.
#: clutter/deprecated/clutter-shader.c:521
#, c-format
msgid "%s compilation failed: %s"
......@@ -2821,7 +2828,9 @@ msgstr "Synchronizačná veľkosť aktéra"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:993
msgid "Auto sync size of actor to underlying pixbuf dimensions"
msgstr "Automatická synchronizačná veľkosť aktéra voči rozmerom podkladového objektu pixbuf"
msgstr ""
"Automatická synchronizačná veľkosť aktéra voči rozmerom podkladového objektu "
"pixbuf"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:1000
msgid "Disable Slicing"
......@@ -2831,7 +2840,9 @@ msgstr "Zakázať delenie"
msgid ""
"Forces the underlying texture to be singular and not made of smaller space "
"saving individual textures"
msgstr "Prinúti podkladovú textúru, aby bola jednotná, a nie vytvorená z menších miest ukladajúcich jednotlivé textúry"
msgstr ""
"Prinúti podkladovú textúru, aby bola jednotná, a nie vytvorená z menších "
"miest ukladajúcich jednotlivé textúry"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:1010
msgid "Tile Waste"
......@@ -2889,7 +2900,8 @@ msgstr "Materiál v Cogl"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:1062
msgid "The underlying Cogl material handle used to draw this actor"
msgstr "Podkladové spracovanie materiálu Cogl používaného na vykreslenie aktéra"
msgstr ""
"Podkladové spracovanie materiálu Cogl používaného na vykreslenie aktéra"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:1082
msgid "The path of the file containing the image data"
......@@ -2915,8 +2927,8 @@ msgstr "Načítať asynchrónne"
msgid ""
"Load files inside a thread to avoid blocking when loading images from disk"
msgstr ""
"Načíta súbory v rámci vlákna, a tým sa vyhne blokovaniu pri načítavaní obrázkov z "
"disku"
"Načíta súbory v rámci vlákna, a tým sa vyhne blokovaniu pri načítavaní "
"obrázkov z disku"
#: clutter/deprecated/clutter-texture.c:1137
msgid "Load data asynchronously"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment