Commit 22476307 authored by Xavier de Blas's avatar Xavier de Blas

Added catalan translation to the site

parent 28a76ed5
Web dissenyada per <a href="http://www.41010.com" title="41010" target="_blank">Zazu Vega</a>
</div></div>
</td><td>
<div id="sidebar">
<h2>Llicència</h2>
<p>
ChronoJump és <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Programari_Lliure">programari&nbsp;lliure</a> distribuït sota la Llicència <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/GPL">GPL</a>. El <em>codi font</em> <a href="http://cvs.software-libre.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/chronojump/?cvsroot=chronojump">del&nbsp;programa</a> i <a href="http://cvs.software-libre.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/chronopic/?cvsroot=chronojump">del&nbsp;cronòmetre</a> pot ser consultat, així com, modificat i redistribuït.
<br><br>
Es faciliten les instruccions per construir la plataforma de contactes i el cronòmetre.
<br><br>
No és possible verificar la validesa i la fiabilitat d'un instrument informàtic de mesura si no se'ns facilita el <em>codi&nbsp;font</em>. Per aquesta raó el ChronoJump és òptim per a la investigació.
</p>
<h2>Autors</h2>
:::authors:::
<h2>Col·laboradors</h2>
:::colaborations:::
<h2>Contribueixen</h2>
:::contributors:::
</div>
</td></tr></table>
<ul id=nav-top>
<ul>
<li><a href="index_ca.html">Introducci&oacute;</a></li>
<li><a href="features_ca.html">Caracter&iacute;stiques</a></li>
<li><a href="screenshots_ca.html">Captures Pantalla</a></li>
<li><a href="documents_ca.html">Documents</a></li>
<li><a href="installation_ca.html">Instal·lació</a></li>
<li><a href="construction_ca.html">Construcció</a></li>
</ul>
</ul>
<h4>Construcció-obtenció del cronòmetre</h4>
<tt>[Pendent]</tt>
<h4>Construcció de la plataforma de contactes</h4>
L'instrument que permet saber si el subjecte està a l'aire o a terra pot ser una plataforma de contactes o un sistema de cèl·lules fotoelèctriques. Proposem el següent document amb les intruccions per a fabricar la plataforma de contactes:
<ul>
<li><a href="construction_contact_platform_ca.html">"Instruccions per la construcció d'una plataforma de contactes per la medició de la capacitat del salts/s"</a>.
<li>Consulteu també els <a href="construction_contact_platform_comments_ca.html">comentaris de fabricació de la plataforma de contactes</a>.
<li>Abans del projecte ChronoJump, van ser creats els projectes <b>Salta</b> y <b>Gsalta</b> (avui desapareguts). En aquests programes no existia cronòmetre i la connexió plataforma-PC es feia pel port paral·lel. Malgrat que aquest mètode <b>no s'adapta a ChronoJump</b> s'inclou per aquelles persones que estiguin interessades: <a href="construction_contact_platform_parallel_port_ca.html">informació de connexió per port paral·lel</a>.
</ul>
De forma alternativa s'ha descrit una altra possibilitat de construcció de plataforma de contactes que <b>no ha estat provada o adaptada a ChronoJump</b>:
<ul><li><a href="http://www.deporteyciencia.com/wiki.pl?Plataforma_Contactos_Con_Tapete_Videojuego1">"Desenvolupament de Prototip de Plataforma i Programa de Computació, per Avaluació del Salt Vertical adaptat del Tapet de Videojoc"</a>
</ul>
Respecte les <b>cel·lules&nbsp;fotoelèctriques</b>, no han estat documentades encara les seves possibilitats d'ús, de preu, etc. Si disposeu d'informació i desitgeu col·laborar, apunteu-vos a la llista Chronojump Developers (informació sobre llistes de correu a la <a href="index_ca.html">pàgina d'introducció a ChronoJump</a>).
<h4>Construcció / Plataforma de contactes</h4>
<h4>"Instruccions per a la construcció d'una plataforma de contactes per la medició de la capacitat del salt/s"</h4>
Autors: <b>Bernat Buscà Safont-Tria, Xavier de Blas Foix i Gabriel Daza Sobrino</b>
<tt>
<br>BernatBS@blanquerna.url.es, francescxavierdf@blanquerna.url.es, GabrielDS@blanquerna.url.es
<br>Professors de Ciències de l'Esport de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna Universitat Ramon Llull (Barcelona).
<br>Instruccions originals del <b>Dr. Alberto García-Fojeda</b>, professor de Biomecànica de l'INEFC de Lleida.
</tt>
<p>
Materials i eines
<p><img src="images/plataforma_contactos_material.jpg">
<br><tt>[Pendent: associar números d'il·lustració a materials i eines]</tt>
<p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr align="center" valign="CENTER"><th> MATERIALS (per la manta de 0,80m x 1,10m) </th><th> PREU (aprox) </th></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 21m de fleix d'acer tèbi de 13mm d'ample per 0.50 mm de gruix (per les 30 varetes de 70cm) </td><td> 38 &#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 1 rotlle de cinta de doble cara Scotch 3M 19mm x 1,5m. </td><td> 3 &#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 6 metres de cable doble (1m simple per la plataforma i 5 metres fins el Chronopic) </td><td> 3 &#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 1 rotlle de 30m de cinta adhesiva de doble cara de 5cm d'amplada </td><td> 10&#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 2 superficies de plàstic transparent d' 1m x 1m </td><td> 1&#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 2 superficies de lona resistent d' 1m x 1m </td><td> 2&#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 1 rotlle de 5m de cinta adhesiva americana </td><td> 10 &#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 30 argolles petites per les rebladures </td><td> 2 &#8364; </td></tr>
<tr align="center" valign="CENTER"><td> 30 rebladures d'alumini/acer </td><td> 4 &#8364; </td></tr>
</tbody></table>
<ul>
<li>Tisores per tallar metalls </li>
<li>Trepant</li>
<li>Broques de 3.2mm i de 2.1mm </li>
<li>Pistola de reblar </li>
<li>Cúter </li>
<li>Tisores de papereria </li>
<li>Soldador d'estany</li>
<li>Martell</li>
<li>Punt d'acer tèbi</li>
<li>Alicates </li>
<li>Retulador</li>
</ul>
<p></p><h3>Instruments per la construcció</h3>
<p></p>
<p>
Temps de fabricació de la plataforma (entre tres persones): 2h-2h30' (segons experiència).
<ol>
<li>Talleu 30 peces de 70 cm de fleix d'acer tèbi amb les tisores (el fleix ve en rotlles de 5m) a cada tros l'anomenarem vareta.
<center><img src="images/plataforma_contactos_cortar_varillas.jpg"></center>
<li>Feu un forat de 3 mm a 1,5 cm d'un extrem de cada vareta. El fleix és molt dur i serà difícil perforar-lo amb el trempant. Es recomana perforar-lo amb un cop de martell (o més d'un ) amb una punta d'acer tèbi i després repassar-lo amb el trempant i una broca de 3,2 mm.
<center>
<img src="images/plataforma_contactos_perforar_varillas.jpg"><br>
<img src="images/plataforma_contactos_taladrar_varillas.jpg">
</center>
<li>Col·loqueu cinta Scotch 3M de doble cara sobre una cara de la vareta cada 7cm al llarg de tota la vareta.
<center><img src="images/plataforma_contactos_cinta_varillas.jpg"></center>
<li>Enganxeu una altra vareta amb el forat en el cantó oposat de tal manera que sobresurti uns 3cm (és important que els extrems de les varetes reposin sobre un tros de cinta de doble cara). Anomenarem “conjunt vareta” a cada conjunt de dues varetes enganxades amb la cinta.
<center><img src="images/plataforma_contactos_juntar_varillas.jpg"></center>
<li>Talleu un tros de cable doble d' 1,30m, separeu-lo convertint-lo en 2 cables simples de 1,30m.
<li>Marqueu el cable amb marques d' 1cm cada 7 cm amb el retulador. Al principi és important deixar un tros de 2cm sense pelar i començar a comptar des de 2cm.
<li>Peleu cada cable simple aproximadament 1cm cada 7cm. Al final queda un cable pelat cada 7cm. L'anomenarem “cable pelat 7cm”.
<center><img src="images/plataforma_contactos_marcar_cortar_cable.jpg"></center>
<li>Disposeu els “conjunts varetes” paral·lelament, de tal forma que tots quedin de la mateixa manera (les varetes superiors amb el forat a un cantó i les varetes inferiors amb el forat al cantó oposat).
<li>Uniu els “conjunts vareta” mitjançant un tros de cable pelat de 7cm utilitzant una màquina de reblar i una argolla. Per a unir-los cal separar la meitat dels fils del cable de tal manera que la rebladura pugui passar pel mig. No oblideu posar l'argolla a la part superior i reblar-la amb una pistola de reblar. (Us han de quedar una serie de varetes paral·les unides per un cable en serie per a totes les varetes superiors i un altre cable en serie que uneix les varetes inferiors).
<center>
<img src="images/plataforma_contactos_unir_conjuntos_varilla.jpg">
<img src="images/plataforma_contactos_remaches.jpg">
</center>
<li>Talleu dos trossos de plàstic d'1m per 1m.
<li>Col·loque-hi dos trossos de cinta adhesiva de 5cm de doble cara als dos costats del plàstic i de d'alt a baix.
<center><img src="images/plataforma_contactos_cinta_adhesiva_plastico.jpg"></center>
<li>Col·loqueu l'estructura sobre el plàstic de tal forma que quedin enganxats els “conjunts vareta” en paral·lel.
<center><img src="images/plataforma_contactos_pegar_varillas_plastico.jpg"></center>
<li>Col·loqueu un tros de cinta de doble cara a l'espai que queda entre dos “conjunt vareta” per fixar l'estructura.
<center><img src="images/plataforma_contactos_pegar_cinta_entre_varillas.jpg"></center>
<li>Enganxeu-hi l'altre tros de plàstic per protegir l'altre costat.
<li>Reforceu les puntes amb cinta americana doblegada.
<center><img src="images/plataforma_contactos_final.jpg"></center>
<li>Finalment, recobriu la manta amb lona per a fer-la més resistent als cops.
</ul>
<hr width ="50%">
Accediu a <a href="construction_contact_platform_comments_ca.html">Comentaris sobre la fabricació</a>.
<h4>Construcció / Comentaris de plataforma de contactes</h4>
En Joraike comentava en <a href="http://www.deporteyciencia.com/article.pl?sid=04/07/06/096224">aquesta història de deporteyciencia.com</a> el següent:
<ul>
<li>Pels trepants es pot fer servir una broca de 3'5 i es pot marcar amb un clau d'acer, per què no se'ns mogui la broca del trepant.
<li>Aneu amb compte amb la màquina de reblar, que quedi ben agafat el cable amb la rebladura. Si el martell no queda ben subjectat és fonamental fer un parell de cops contra una superfície dura i l'alumini de les rebladures s'ajustarà al conjunt vareta.
<li>Jo no li he posat plàstic per a recobrir-la. He fet servir la mateixa lona dels matalassos del gimnàs o la que s'utilitza pel salt d'alçada en els centres escolars. No és molt gruixuda, la que hi he posat, però té una resistència més gran que el plàstic. N'hi ha de més grosses però desconec la referència per demanar-la a un magatzem.
</ul>
<center>
<img src="images/plataforma_contactos_joraike.jpg" width="400" height="358" border="1">
<br><tt>Fotografia de la manta construïda per en Joraike.</tt>
</center>
<h4>Construcció / Plataforma de contactes per port paral·lel</h4>
<b>Aquest mètode no és compatible amb el ChronoJump</b>. El mètode es refereix als antics programes Salta i Gsalta, reemplaçats actualment pel ChronoJump. El ChronoJump <b>no</b> utilitza el port paral·lel. Però aquesta informació es manté per raons històriques.
<h4>Connexió pel port paral·lel </h4>
Continuant el mètode descrit en la <a href="construction_contact_platform_ca.html">fabricació de la plataforma de contactes</a>...
<p>
unirem un cap del cable que procedeix d'un costat dels conjunts vareta a un cable del connector DB25 i el farem arribar a l'entrada "patilla" número 19. L'altra punta del cable la fixarem a un acable del DB25 que anirà a un pont situat entre les entrades "patilles" número 6,7 i 11. Entre els dos cables hi pot anar un pont lluminós o led, l'entrada negativa (patilla negativa) del qual anirà connectada a l'entrada número 19, i l'entrada positiva al pont.
<p>
<center><img src="images/plataforma_contactos_puerto_paralelo.jpg"></center>
<h4>Comentaris</h4>
En Javier Peña López ens comenta que, si l'ordinador no detecta la manta, caldrà accedir a la seva BIOS (prement la tecla F1 a l'inici, o F2, o SUPR, segons els models) i seguir els passos següents:
<ol>
<li>Habiliteu la disquetera de 3 i 1/2 com a disc prioritari d'arrencada (això si teniu disquetera, en cas contrari, la unitat que més us interessi, com per exemple, un Cdrom que tingui els arxius del disc gravats). La seqüència en anglès en el meu ordinador queda així: FDD-HDD-CD ROM-LAN, és una opció de BIOS que s'anomena BOOT PRIORITY.
<li>En segon lloc cal cercar l'apartat de la BIOS referent al port paral·lel i mirar que estigui habilitat de manera BIDIRECCIONAL O PARALLEL PORT MODE: STD. BI-DIRECTIONAL (en detriment de l'opció ECP) que en el cas del meu ordinador estava activada per defecte.
<li>Dins de l'opció ports o en una opció a part anomenada I/O PORTS hem de veure-hi la DIRECCION BASE com a 378 i INTERRUPCION ha de ser IRQ 7Â/º , o bé, habilitar el port amb l'opció LPT1 (378H/IRQ 7)
</ol>
Amb tots aquests passos i acceptant els canvis, l'ordinador es reiniciarà, i si introduïm el disc d'arrencada quan s'activa MS-DOS, arrenca Salta2 i la plataforma funciona correctament.
<p>
Malgrat que desconec el motiu (però l'esbrinaré), lamentablement el pas 3 només funciona de forma transitòria i quan iniciem Windows XP torna a estar deshabilitada l'opció. Per a fer funcionar Salta2 cal tornar a realitzar el pas 3, la BIOS conserva els dos anteriors.
<p>
Aquests canvis els he deduït amb l'ajuda d'un tutorial de BIOS, comparant un ordinador on funcionava el programa i el meu. Mètode empíric pur, si d'aquí una estona no puc imprimir Tot sigui per la ciència!!! Una salutació i espero que us hagi estat d'utilitat.
<hr width ="50%">
En Joraike comentava en <a href="http://www.deporteyciencia.com/article.pl?sid=04/07/06/096224">aquesta història de deporteyciencia.com</a> el següent:
<ul>
<li>El cable paral·lel és millor que sigui robust, no compreu un cable prim, i quan peleu el cable, feu-ho ben ajustat, amb un 1 cm serà suficient, fins i tot, una mica menys, així evitareu que el cable pugui sortir quan l'agafeu amb la rebladura.
<li>Un cop fetes les soldadures recobriu-les amb cola, d'aquesta forma evitareu que es desenganxin i toquin l'altre cable.
</ul>
<h4>Documents: índex</h4>
<font size="2">
<ol>
<li>Documents Específics de ChronoJump
<li>Artícles relacionats amb la valoració de les capacitats condicionals amb plataforma de contactes:
<ol>
<li>Bases dels models de la manifestació/components de la força de salt.
<li>Càlcul de les expressions matemàtiques a partir de les quals s'extreuen els components i manifestacions de la força.
<li>Consells sobre l'entrenament del salt.
<li>Més bibliografia relacionada
</ol>
<li>Articles referents a la instrumentalització usada.
</ol>
</font>
<h4>1. Documents específics de ChronoJump</h4>
<ul>
<li>De Blas, X (2005). Primeres aproximacions a la creació d'un mètode de mesura, gestió i estadística de la capacitat de salt a partir de l'avaluació de temps de vol i temps de contacte a una plataforma de contactes amb programari i maquinari lliure. Projecte ChronoJump. <i> Revista Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport</i>, vol. 15, p.107-123. <tt>Accessible en <a href="articles/article_chronojump_aloma.html">http://chronojump.software-libre.org/articles/article_chronojump_aloma.html</a>. Si lo desea, puede consultar esta <a href="http://www.internostrum.com/tradurl.php?linkdesc=&direccio=ca-es&inurl=http://chronojump.software-libre.org/articles/article_chronojump_aloma.html">traducción automatizada al espa&ntilde;ol</a> (texto no revisado)</tt>.
<li>De Blas, X, González-Gómez, J. (2005) Proyecto Chronojump: Sistema de Medida de la Capacidad de Salto usando Software y Hardware Libres. Actas I Congreso de Tecnologías del Software Libre. <tt>[pendent de publicació]. Accessible en <a href="articles/chronojump_sistema_de_medida_congreso_gpul.pdf">http://chronojump.software-libre.org/chronojump_sistema_de_medida_congreso_gpul.pdf</a></tt>.
<li>Buscà, B., De Blas, X., Daza, E. (2004) Instrucciones para la construcción de una plataforma de contactos para la medición de la capacidad de salto/s [en línia]. <tt>Accessible en <a href="construccion_plataforma_contactos.html">http://chronojump.software-libre.org/construction_contact_platform_ca.html</a> (consulta 5-4-05)</tt>.
<li>Presentación de ChronoJump en el Ier Congreso de Tecnologías del Software libre en A Coruña 7 jul. 2005 <a href="http://chronojump.software-libre.org/presentations/congreso_gpul/index.html">Diapositivas</a>.
</ul>
<h4>2. Articles relacionats amb la valoració de les capacitats condicionals amb plataforma de contactes:</h4>
Agraïments al Dr. Michel Marina (INEFC Barcelona) per l'ajuda que ens ha prestat en aquest apartat. Michel&nbsp;Marina (INEFC Barcelona) por la ayuda prestada en este apartado. <tt>Pendent: Unificar format bibliogràfic</tt>.
<h5>2.1 Bases dels models de la manifestació/components de la força del salt.</h5>
<ul>
<li>Asmussen, E. and F. Bonde-Petersen. Storage of elastic energy in skeletal muscles in man. Acta Physiol Scand 91: 385-92, 1974.
<li>Bosco, C. Elasticità musculare e forza esplosiva nelle attività físico-esportive. Roma, Società Stampa Sportiva. 1985.
<li>Bosco, C. and P. V. Komi. Potentiation of the mechanical behavior of the human skeletal muscle through prestretching. Acta Physiol Scand 106: 467-72, 1979.
<li>Bosco, C., P. V. Komi, and A. Ito. Prestretch potentiation of human skeletal muscle during ballistic movement. Acta Physiol Scand 111: 135-40, 1981.
<li>Bosco, C., P. Luhtanen, and P. V. Komi. A simple method for measurement of mechanical power in jumping. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 50: 273-82, 1983.
<li>Bosco, C., J. Tihanyi, P. V. Komi, G. Fekete, and P. Apor. Store and recoil of elastic energy in slow and fast types of human skeletal muscles. Acta Physiol Scand 116: 343-9, 1982.
</ul>
<h5>2.2 Càlcul de les expressions matemàtiques a partir de les quals s'extreuen els components i manifestacions de la força.</h5>
<ul>
<li>Bosco, C., P. Luhtanen, and P. V. Komi. A simple method for measurement of mechanical power in jumping. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 50: 273-82, 1983.
</ul>
<h5>2.3 Consells sobre l'entrenament del salt.</h5>
<ul>
<li>BLIMKIE, C.J.R. (1989). Age- and sex- associated variation in strength during childhood: Anthropometric, morphologic, neurologic, biomechanical, endocrinologic, genetic, and physical activity correlates. In Perspectives in exercise science and sports medicine , eds. GISOLFI, C.V. & LAMB, D.R., pp. 99-163. Indianapolis: Benchmark.
<li>FAIGENBAUM, A.D., WESTSCOTT, W.L., MICHELI, L.J., OUTERBRIDGE, A.R., LONG, C.J., LAROSA-LOUD, R. & ZAICHKOWSKY, L.D. (1996). The effects of strength training and detraining on children. Journal of Strength and Conditioning Research 10, 109-114.
<li>DOCHERTY, D., WENGER, H.A., COLLIS, M.L. & QUINNEY, H.A. (1987). The effects of variable speed resistance training on strength development in prepuberal boys. J. Hum. Mvmt. Studies 13, 377-382.
<li>HETZLER, R.K., DERENNE, C., BUXTON, B.P., HO, K.W., CHAI, D.X. & SEICHI, G. (1997). Effects of 12 weeks of strength training on anaerobic power in prebuscent male athletes. Journal of Strength and Conditioning Research 11, 174-181.
<li>KOMI, P.V., KARLSSON, J., TESCH, P., SUOMINEN, H. & HEIKKINEN, E. (1982). Effects of heavy resistance and explosive type strength training methods on mechanical, functional and metabolic aspects on performance . In Exercise and sport biology, ed. KOMI, P.V., pp. 90-102. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
<li>O'SHEA, J.P. & WEGNER, J. (1981). Power training and the female athlete. Physician and Sports Medicine 9, 109-121.
<li>SALE, D. (1989). Strength training in children. In Perspectives in exercise science and sports medicine, eds. GISOLFI, G. & LAMB, D., pp. 165-216. Indianapolis: Benchmark.
<li>VITTORI, C. (1990). El entrenamiento de la fuerza para el sprint. Revista Entrenamiento Deportivo 4, 2-8.
<li>SEWALL, L. & MICHELI, L.J. (1986). Strength training for children. J Pediatr Orthop 6, 143-6.
</ul>
<h5>2.4 Més bibliografia relacionada</h5>
<ul>
<li>Bosco, C., (1987). Valoraciones funcionales de la fuerza dinámica explosiva y de la potencia anaeróbica aláctica con el test de Bosco. Apuntes de medicina del deporte. vol. (XXIV), p. 151-158.
<li>Bosco, C. (1994). La valoración de la fuerza con el test de Bosco. Deporte & Entrenamiento. Barcelona: Paidotribo.
<li>Esper, A. (2000). Influencia de distintos tipos de calentamientos musculares sobre la saltabilidad. Revista Digital de Educación Física [En línia], Año 5 - N° 25 - Septiembre de 2000. <tt>Accessible en <a href="http://www.efdeportes.com/efd25a/calen.htm">http://www.efdeportes.com/efd25a/calen.htm</a> (consulta 13-1-05)</tt>
<li>Frick, U., Schmidtbleicher, D., Wörn, C (1991). Comparison of biomechanical methods for determining the height of vertical jumps. Leistungssport, núm. (2), p. 48-53.
<li>González, J.J, Gorostiaga, E. (1995). Fundamentos del entrenamiento de la fuerza: Aplicación al rendimiento deportivo. Barcelona: INDE.
<li>Hatze, H. (1998). Validity and Reliability of Methods for Testing Vertical Jumping Performance. Journal of Applied Biomechanics, vol. (14), p. 127-140.
<li>Miranda da Rocha, C., Ugrinowitsch, C., Barbanti, V.J. (2005). A especificidade do treinamento e a habilidade de saltar verticalmente. Um estudo com jogadores de basquetebol e voleibol de diferentes categorias. Revista Digital de Educación Física [En línia], Año 10 - N° 84 - Mayo de 2005. <tt>Accessible en <a href="http://www.efdeportes.com/efd84/saltar.htm">http://www.efdeportes.com/efd84/saltar.htm</a> (consulta 22-5-05)</tt>
<li>Vélez, U. (1992). El entrenamiento de la fuerza para la mejora del salto. Apunts. Vol. (XXIX). p. 139-156.
</ul>
<h4>3. Més bibliografia relacionada.</h4>
<ul>
<li>González, I., González, J., Gómez-Arribas, F. (2003). Hardware libre: clasificación y desarrollo de hardware reconfigurable en entornos GNU/Linux [en línia]. <tt>Accessible en <a href="http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/index.html">http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/index.html</a> (consulta 13-1-05)</tt>.
<li>Gónzález, J., Prieto-Moreno, A. (2004). Herramientas hardware y software para el desarrollo de aplicaciones con Microcontroladores PIC bajo plataformas GNU/Linux [en línia]. <tt>Accessible en <a href="http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/index.html">http://www.iearobotics.com/personal/juan/publicaciones/index.html</a> (consulta 13-1-05)</tt>.
<li>Gónzález, J., Prieto-Moreno, A. (2005). Hardware Libre: la Tarjeta Skypic, una Entrenadora para Microcontroladores PIC
</ul>
<h4>Característiques del programari de gestió</h4>
El ChronoJump permet el registre de qualsevol salt amb les repeticions que es desitgin. Iniciant-los des de dins o des de fora de la plataforma, enregistrant independentment el temps de contacte i el temps de vol, axí com la càrrega extra, l'alçada de la caiguda, la limitació per salts o per temps i la descripció tècnica.
<p>
El ChronoJump fa servir una petita base de dades Sqlite que el capacita per vincular salts a subjectes i sessions. D'aquesta manera permet realitzar tot tipus de comparacions entre ambdues variables.
<p>
És possible i senzill crear nous tipus de salts amb les variables descrites anteriorment.
<p>
És multiplataforma; Pel fet d'estar programat en C# usant Mono, hauria de funcionar correctament amb GNU/Linux, MacOSX, Windows... a hores d'ara només s'ha provat amb GNU/Linux.
<p>
Incorpora les següents caractarístiques (sempre que no s'especifiqui el contrari, permet mostrar mitjanes, valors màxims, o bé tots els valors d'una única sessió o entre un número indeterminat de sessions ( longitudinal) i amb distinció de gènere).
<ul>
<li>Resum d'una o diferents sessions
<li>Estudi d'un únic subjecte
<li>Temps de vol de salts simples
<li>Temps de contacte, temps de vol i índex entre ambdós, en salts amb caiguda i en salts repetitius (breument s'implementarà també la velocitat d'arrencada).
<li>Potència en salts repetitius
<li>Evolució de salts repetitius (únicament en una sessió)
<li>Índex d'elasticitat i d'utilització de braços.
<li>...(la composició modular del ChronoJump facilita la inclusió de nous estadístics)
</ul>
Possibilitat de mostrar els gràfics de tots els estadístics descrits mitjançant la llibreria gràfica <a href="http://netcontrols.org/nplot/">NPlot</a>.
<p>
Possibilitat d'exportar les dades dels salts a fulls de càlcul (format CSV).
<h4>Característiques del cronòmetre</h4>
L'aparell Cronometrador: Chronopic, està basat en la targeta Entrenadora Skypic (consulteu la documentació), i ofereix una precisió d'una mil·lèsima de segon, segons s'ha pogut comprovar. <tt>[Pendent de detallar com s'ha comprovat]</tt>.
<p>
Alguns sistemes de cronometratge del salt fan servir, únicament, un ordinador personal connectat a la plataforma. Els ordinadors actuals són multifuncions, característica que els impedeix garantir un mesurament fiable, pel fet que poden estar realitzant qualsevol altra tasca en aquell mateix moment.
<p>
<h4>Característiques de la plataforma</h4>
La plataforma de contactes es pot fabricar tal i com s'explica a l'apartat <a href="construction_ca.html">Construcció</a>.
<h4>Característiques futuras</h4>
Breument s'hi volen implementar les següents funcions:
<ul>
<li>Esquema per la disposició de dues plataformes per a cronometrar un circuit d'agilitat o velocitat. En aquest cas, es recomana que cada plataforma sigui construïda amb un número de conjunts vareta inferior al convencional. També apunta la possibilitat d'usar una plataforma (circuit circular) o més de dues (sessió amb diferents "estacions").
<li>Es preveu la possibilitat de substituir les plataformes de contactes per cèl·lules fotoelèctriques. El mètode de fabricació de cèl·lules fotoelèctriques encara no està descrit, si teniu informació referent a aquest tema, preguem la seva col·laboració.
<li>Vibrador (zumbador) per a mesurar el temps de reacció. Un dispositiu instal·lat al cronòmetre produirà un so i cronometrarà el temps que passi fins que esdevingui un canvi d'estat a la plataforma. Entre moltes altres utilitats pot ser usat pel control de la Course Navette.
<li>Possibilitat de modificar la sensibilitat del cronòmetre a cada salt.
<li>Si desitgeu altres característiques, no dubteu en demanar-les a les llistes de correu.
</ul>
<h4><b>El ChronoJump</b> és un complet sistema multiplataforma per a la mesura, la gestió i l'estadística de les fases temporals del salt.</h4>
El ChronoJump utilitza una plataforma de contactes amb dues eventualitats (dins-de-plataforma, fora-de-plataforma), i un circuit imprès de cronometratge dissenyat <i>ad-hoc</i> per a obtenir mesures precises i fiables.
<p>
El temps de vol d'un salt és l'indicador d'elevació del seu Centre de Gravetat (sempre que la posició de sortida i d'arribada sigui la mateixa).
<p>
<img src="images/chronojump_esquema.png" width="477" height="205" hspace="6" vspace="8">
<br>
<tt>Esquema de programari de gestió (ChronoJump) + cronòmetre (Chronopic) + plataforma de contactes.</tt>
<p>
El ChronoJump podrà utilitzar-se, també, per a cronometrar curses, fins i tot, amb intèrvals i per mesurar el temps de reacció (consulteu <a href="features_ca.html">Característiques</a>).
<p>
Esteu convidat a participar en el desenvolupament del ChronoJump aportant idees, fent peticions de
funcionalitats, així com traduint, corregint errades, programant, etc.
<p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tr><th>Llistes de correu</th><th>descripció</th><th>enllaços</th></tr>
<tr bgcolor="#e6e6fa"><td>chronojump-developers</td><td>per col·laborar amb el ChronoJump</td><td><a href="https://lists.software-libre.org/cgi-bin/mailman/listinfo/chronojump-developers">subscriure's</a><!--</td><td>--> / <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-developers/">veure&nbsp;arxius</a></td></tr>
<tr><td>chronojump-general_es</td><td>discussió sobre ChronoJump, en espanyol</td><td><a href="https://lists.software-libre.org/cgi-bin/mailman/listinfo/chronojump-general_es">subscriure's</a><!--</td><td>--> / <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-general_es/">veure&nbsp;arxius</a></td></tr>
<tr bgcolor="#e6e6fa"><td>chronojump-general_en</td><td>discussió sobre ChronoJum, en anglès</td><td><a href="https://lists.software-libre.org/cgi-bin/mailman/listinfo/chronojump-general_en">subscriure's</a><!--</td><td>--> / <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-general_en/">veure&nbsp;arxius</a></td></tr>
<tr><td>chronojump-releases</td><td>només anuncis de l'aparició de la nova versió poc tràfic</td><td><a href="https://lists.software-libre.org/cgi-bin/mailman/listinfo/chronojump-releases">subscriure's</a><!--</td><td>--> / <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-releases/">veure&nbsp;arxius</a></td></tr>
<tr bgcolor="#e6e6fa"><td>chronojump-web-translat</td><td>coordinació de traduccions del web. Col·laboreu traduint el web a altres idiomes.</td><td><a href="http://lists.software-libre.org/mailman/listinfo/chronojump-web-translat">subscriure's</a><!--</td><td>--> / <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-web-translat/">veure&nbsp;arxius</a></td></tr>
</table>
<h4>Instal·lació</h4>
<b>Ja</b> podeu provar ChronoJump&nbsp;<b>0.2</b> a qualsevol PC seguint les instruccions d'aquest correu: <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-general_es/2005-August/000059.html">Provar ChronoJump 0.2 a Windows des de mono-live-cd o a Linux</a>.
<p>
Si us considereu un <b>usuari&nbsp;avançat</b>, podeu provar el programa des d'un sistema operatiu GNU/Linux, instal·lant <a href="http://www.mono-project.com">Mono</a>, i baixant-vos les fonts del CVS de Chronojump:
<ol>
<li><tt>cvs -d:pserver:anonymous@cvs.programari-lliure.org:/cvsroot/chronojump login</tt> (quan us demani una contrasenya premeu “enter”).
<li><tt>cvs -z3 -d:pserver:anonymous@cvs.programari-lliure.org:/cvsroot/chronojump co chronojump</tt>
<li>executeu <tt>./chronojump.exe</tt> o compilar la seva pròpia versió <tt>make</tt>.
</ol>
<p>
Podeu obtenir ajuda apuntant-vos a les llistes de correu que trobareu a l'apartat introducció.
<p>
El cronòmetre és un prototip a l'espera de preparar una versió. Un cop acabat el podreu adquirir per un preu inferior a 90 euros o el podreu fabricar, si ho desitgeu, per uns 30 euros.
<p>
Si desitgeu conèixer com avança el projecte, podeu consultar l'arxiu <a href="http://cvs.software-libre.org/cgi-bin/cvsweb.cgi/chronojump/changelog.txt?cvsroot=chronojump">changelog</a> (fent clic en el número que hi ha a la dreta de "Revisió”), i en els <a href="http://lists.software-libre.org/pipermail/chronojump-developers/">arxius de la llista de chronojump-developers</a>.
<h4>Captures de pantalla</h4>
<table border="0" cellpadding="4" cellspacing="8">
<tr>
<td width="250"><a href="images/chronojump_graphs.jpg"><img src="images/chronojump_graphs_small.png" width="250" height="188"></a></td>
<td width="250"><a href="images/chronojump_graphs_reactive.jpg"><img src="images/chronojump_graphs_reactive_small.png" width="250" height="188"></a></td>
</tr>
<tr>
<tr>
<td width="250"><a href="images/chronopic_foto.jpg"><img src="images/chronopic_foto_small.png" width="250" height="188"></a></td>
<td width="250"><a href="images/plataforma_contactos_final.jpg"><img src="images/plataforma_contactos_final_small.png" width="250" height="188"></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><tt>Cliqueu sobre les imatges per ampliar-les.</tt></td>
</tr>
</tr>
</table>
ChronoJump - programari lliure per a cronometrar el salt
Traducció al català per <a href="mailto:elibermejo@gmail.com">Elisabet&nbsp;Bermejo</a>
Català:_ca
English:_en
Español:_es
Português:_pt
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment