Commit f0a437c1 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 334e99db
# Kazakh translation of brasero.
# Copyright (C) 2010 HZ
# This file is distributed under the same license as the brasero package.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010.
# Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>, 2010-2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: brasero master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=brasero&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 15:14+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-27 10:13+0500\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/brasero/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-03 08:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-07-16 10:40+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk_KZ@googlegroups.com>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -17,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
"X-Generator: Poedit 2.3.1\n"
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:1
msgid ""
......@@ -25,6 +24,9 @@ msgid ""
"designed to be as simple as possible and has some unique features to enable "
"users to create their discs easily and quickly."
msgstr ""
"Brasero — GNOME үстеліне арналған CD/DVD-ді жазуға арналған қолданба. Ол "
"барынша қарапайым болуға арналған және пайдаланушыларға дискілерді оңай және "
"жылдам жасауға мүмкіндік беретін кейбір бірегей мүмкіндіктері бар."
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -908,7 +910,7 @@ msgstr ""
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1786
msgid "Video DVD successfully burned"
msgstr "Видео DVD сәтті жазылды."
msgstr "Видео DVD сәтті жазылды"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:1788
msgid "(S)VCD successfully burned"
......@@ -1109,7 +1111,7 @@ msgstr ""
#: ../libbrasero-burn/brasero-src-image.c:167
msgctxt "disc"
msgid "Please select another image."
msgstr ""
msgstr "Басқа бейнені таңдаңыз."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:523
msgid "It doesn't appear to be a valid disc image or a valid cue file."
......@@ -1245,7 +1247,7 @@ msgstr ""
#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:605
#: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:133
msgid "SVCD image"
msgstr ""
msgstr "SVCD суреті"
#: ../libbrasero-burn/brasero-dest-selection.c:607
#: ../libbrasero-burn/brasero-image-type-chooser.c:127
......@@ -1322,26 +1324,26 @@ msgstr ""
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:524
#, c-format
msgid "%.1f× (DVD)"
msgstr ""
msgstr "%.1f× (DVD)"
#. Translators %s.1f is the speed used to burn
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:528
#, c-format
msgid "%.1f× (CD)"
msgstr ""
msgstr "%.1f× (CD)"
#. Translators %s.1f is the speed used to burn. BD = Blu Ray
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:532
#, c-format
msgid "%.1f× (BD)"
msgstr ""
msgstr "%.1f× (BD)"
#. Translators %s.1f is the speed used to burn for every medium
#. * type. BD = Blu Ray
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:537
#, c-format
msgid "%.1f× (BD) %.1f× (DVD) %.1f× (CD)"
msgstr ""
msgstr "%.1f× (BD) %.1f× (DVD) %.1f× (CD)"
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:575
msgid "Impossible to retrieve speeds"
......@@ -2029,7 +2031,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/growisofs/burn-growisofs.c:509
#, c-format
msgid "\"%s\" could not be found"
msgstr "\"%s\" табу мүмкін емес."
msgstr "\"%s\" табу мүмкін емес"
#. Translators: %s is the name of the brasero element
#: ../libbrasero-burn/burn-process.c:259
......@@ -2581,7 +2583,7 @@ msgid "Write to Disc"
msgstr ""
#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:442
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:723
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:725
msgid "Write contents to a CD or DVD"
msgstr ""
......@@ -2590,7 +2592,7 @@ msgid "Copy Disc"
msgstr ""
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:571
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:722
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:724
msgid "_Write to Disc…"
msgstr ""
......@@ -3231,6 +3233,9 @@ msgid ""
"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
"version."
msgstr ""
"Brasero еркін бағдарлама; сіз оны Free Software Foundation шығарған GNU "
"General Public License аясында еркін тарата не/және өзгерте аласыз; лицензия "
"нұсқасы 3 не (тандауыңызша) кез-келген кейін шыққан."
#: ../src/brasero-app.c:1181
msgid ""
......@@ -3239,6 +3244,9 @@ msgid ""
"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
"details."
msgstr ""
"Brasero пайдалы болады деген сеніммен таратылады, бірақ ЕШҚАНДАЙ КЕПІЛДЕМЕ "
"берілмейді; КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ немесе белгілі бір МАҚСАТТАРҒА СӘЙКЕС "
"КЕЛЕТІНІ үшін де. Көбірек білу үшін GNU General Public License қараңыз."
#: ../src/brasero-app.c:1186
msgid ""
......@@ -3246,6 +3254,9 @@ msgid ""
"Brasero; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
msgstr ""
"Сіз Brasero-мен бірге GNU General Public License көшірмесін алуыңыз керек "
"еді; олай болмаса, Free Software Foundation, Inc. ұйымына хабарласыңыз, 51 "
"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
#: ../src/brasero-app.c:1198
msgid "A simple to use CD/DVD burning application for GNOME"
......@@ -3562,7 +3573,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-data-disc.c:125
msgid "R_ename…"
msgstr ""
msgstr "А_тын ауыстыру…"
#: ../src/brasero-data-disc.c:125
msgid "Rename the selected file"
......@@ -3574,7 +3585,7 @@ msgstr "Жаңа _бума"
#: ../src/brasero-data-disc.c:131
msgid "Create a new empty folder"
msgstr ""
msgstr "Жаңа бос буманы жасау"
#: ../src/brasero-data-disc.c:213
msgid "The session could not be imported."
......@@ -3747,7 +3758,7 @@ msgstr "Сипаттамасы"
#: ../src/brasero-data-disc.c:2380
msgid "Space"
msgstr ""
msgstr "Орын"
#: ../src/brasero-eject-dialog.c:97
#, c-format
......@@ -3983,7 +3994,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:593
msgid "A_ctivate"
msgstr ""
msgstr "Бел_сендіру"
#: ../src/brasero-plugin-manager-ui.c:605
msgid "Ac_tivate All"
......@@ -4372,7 +4383,7 @@ msgstr "Ойнату тізімдерін мен олардың құрамала
#: ../src/brasero-project-name.c:83
msgctxt "picture"
msgid "Please select another image."
msgstr ""
msgstr "Басқа суретті таңдаңыз."
#. NOTE to translators: the final string must not be over
#. * 32 _bytes_.
......@@ -4380,7 +4391,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-project-name.c:269
#, c-format
msgid "Video disc (%s)"
msgstr ""
msgstr "Видео дискі ( %s)"
#: ../src/brasero-project-parse.c:62
msgid "Error while loading the project."
......@@ -4477,7 +4488,7 @@ msgstr ""
#. Translators: This is a verb. This is completed later
#: ../src/brasero-rename.c:341
msgid "Insert"
msgstr ""
msgstr "Insert"
#. Translators: This finishes previous action "Insert". It goes like
#. * this: "Insert" [Entry] "at the beginning".
......@@ -4519,7 +4530,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-song-control.c:99
#, c-format
msgid "%s / %s"
msgstr ""
msgstr "%s / %s"
#: ../src/brasero-song-control.c:527
msgid "No file"
......@@ -4658,11 +4669,11 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-split-dialog.c:1211
msgid "Start"
msgstr ""
msgstr "Басы"
#: ../src/brasero-split-dialog.c:1218
msgid "End"
msgstr ""
msgstr "Соңы"
#: ../src/brasero-split-dialog.c:1241
msgid "Mer_ge"
......@@ -4690,7 +4701,7 @@ msgstr ""
#: ../src/brasero-time-button.c:287
msgid "Hours"
msgstr ""
msgstr "Сағат саны"
#. Translators: separating hours and minutes
#. Translators: separating minutes and seconds
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment