Commit b855d311 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent f75f728e
......@@ -30,9 +30,9 @@ msgid ""
"designed to be as simple as possible and has some unique features to enable "
"users to create their discs easily and quickly."
msgstr ""
"El Brasero és una aplicació per enregistrar CD/DVD per a l'escriptori GNOME. "
"Està dissenyat per a ser senzill i té característiques úniques per permetre "
"als usuaris crear discos de forma ràpida i senzilla."
"El Brasero és una aplicació per a enregistrar CD/DVD per a l'escriptori "
"GNOME. Està dissenyat per a ser senzill i té característiques úniques per a "
"permetre als usuaris crear discos de forma ràpida i senzilla."
#: ../data/brasero.appdata.xml.in.h:2
msgid ""
......@@ -100,7 +100,7 @@ msgid ""
"to true if it should."
msgstr ""
"Indica si l'extensió del Nautilus ha de treure sentències de depuració. Per "
"indicar-ho establiu el valor a «True» (cert)."
"a indicar-ho establiu el valor a «True» (cert)."
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:3
msgid "The type of checksum used for images"
......@@ -149,7 +149,7 @@ msgid ""
"Contains the list of additional plugins Brasero will use to burn discs. If "
"set to NULL, Brasero will load them all."
msgstr ""
"Conté la llista de connectors addicionals que el Brasero utilitzarà per "
"Conté la llista de connectors addicionals que el Brasero utilitzarà per a "
"enregistrar els discs. Si s'estableix a «NULL» (buit), el Brasero els "
"carregarà tots."
......@@ -204,7 +204,7 @@ msgstr ""
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:20
msgid "The last browsed folder while looking for images to burn"
msgstr "L'última carpeta examinada quan se cercaven imatges per enregistrar"
msgstr "L'última carpeta examinada quan se cercaven imatges per a enregistrar"
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:21
msgid ""
......@@ -212,7 +212,7 @@ msgid ""
"to burn"
msgstr ""
"Conté el camí absolut al directori que es va examinar per últim cop amb "
"imatges per enregistrar"
"imatges per a enregistrar"
#: ../data/org.gnome.brasero.gschema.xml.h:22
msgid "Enable file preview"
......@@ -449,7 +449,7 @@ msgstr "%s (connector de la GStreamer)"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1752
msgid "There is no track to burn"
msgstr "No hi ha cap pista per enregistrar"
msgstr "No hi ha cap pista per a enregistrar"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn.c:1859
msgid ""
......@@ -1059,15 +1059,15 @@ msgstr "_Crea una coberta"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2134
msgid "There are some files left to burn"
msgstr "Encara hi ha alguns fitxers per enregistrar"
msgstr "Encara hi ha alguns fitxers per a enregistrar"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2141
msgid "There are some more videos left to burn"
msgstr "Encara hi ha alguns vídeos per enregistrar"
msgstr "Encara hi ha alguns vídeos per a enregistrar"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2145
msgid "There are some more songs left to burn"
msgstr "Encara hi ha algunes cançons per enregistrar"
msgstr "Encara hi ha algunes cançons per a enregistrar"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-dialog.c:2451
#: ../libbrasero-burn/brasero-tool-dialog.c:411
......@@ -1160,7 +1160,7 @@ msgstr "Afegiu fitxers."
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:240 ../src/brasero-project.c:1277
#, c-format
msgid "There are no files to write to disc"
msgstr "No hi ha fitxers per escriure al disc"
msgstr "No hi ha fitxers per a escriure al disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:483
msgid "Please add songs."
......@@ -1168,7 +1168,7 @@ msgstr "Afegiu cançons."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:484 ../src/brasero-project.c:1268
msgid "There are no songs to write to disc"
msgstr "No hi ha cap cançó per escriure al disc"
msgstr "No hi ha cap cançó per a escriure al disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:489
msgid "Please add videos."
......@@ -1176,11 +1176,11 @@ msgstr "Afegiu vídeos."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:490
msgid "There are no videos to write to disc"
msgstr "No hi ha cap vídeo per escriure al disc"
msgstr "No hi ha cap vídeo per a escriure al disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:502
msgid "There is no inserted disc to copy."
msgstr "No s'ha inserit cap disc per copiar."
msgstr "No s'ha inserit cap disc per a copiar."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:511
msgid "Please select a disc image."
......@@ -1245,7 +1245,7 @@ msgstr "Enregistra més enllà de la capacitat del disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:569
msgid ""
"The drive that holds the source disc will also be the one used to record."
msgstr "La unitat que conté el disc font també s'utilitzarà per enregistrar."
msgstr "La unitat que conté el disc font també s'utilitzarà per a enregistrar."
#: ../libbrasero-burn/brasero-burn-options.c:570
msgid ""
......@@ -1407,7 +1407,7 @@ msgstr "Segur que voleu seleccionar aquesta ubicació?"
#: ../plugins/libburnia/burn-libisofs.c:246
#, c-format
msgid "You do not have the required permission to write at this location"
msgstr "No teniu els permisos necessaris per escriure a aquesta ubicació"
msgstr "No teniu els permisos necessaris per a escriure a aquesta ubicació"
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:330
msgid ""
......@@ -1478,7 +1478,7 @@ msgstr "Enregistra la imatge directament _sense desar-la al disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:730
msgid "Leave the disc _open to add other files later"
msgstr "Deixa el disc _obert per afegir-hi altres fitxers més endavant"
msgstr "Deixa el disc _obert per a afegir-hi altres fitxers més endavant"
#: ../libbrasero-burn/brasero-drive-properties.c:731
msgid "Allow to add more data to the disc later"
......@@ -1798,7 +1798,7 @@ msgstr "No s'ha especificat cap fitxer MD5."
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:692
msgid "Use an _MD5 file to check the disc"
msgstr "Utilitza un fitxer _MD5 per comprovar el disc"
msgstr "Utilitza un fitxer _MD5 per a comprovar el disc"
#: ../libbrasero-burn/brasero-sum-dialog.c:693
msgid "Use an external .md5 file that stores the checksum of a disc"
......@@ -2023,7 +2023,7 @@ msgstr "S'està transcodificant la cançó"
#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:86
msgid "Preparing to write"
msgstr "S'està preparant per escriure"
msgstr "S'està preparant per a escriure"
#: ../libbrasero-burn/burn-basics.c:87
msgid "Writing leadin"
......@@ -2707,7 +2707,7 @@ msgstr "Nom del disc:"
#. * not fit on small Nautilus windows
#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:407
msgid "Drag or copy files below to write them to disc"
msgstr "Arrossegueu o copieu fitxers a sota per escriure'ls al disc"
msgstr "Arrossegueu o copieu fitxers a sota per a escriure'ls al disc"
#: ../nautilus/nautilus-burn-bar.c:423
#: ../nautilus/nautilus-burn-extension.c:323
......@@ -2888,8 +2888,8 @@ msgstr "S'ha produït un error en escriure al disc"
msgid ""
"The system is too slow to write the disc at this speed. Try a lower speed"
msgstr ""
"El sistema és massa lent per escriure el disc a aquesta velocitat. Intenteu-"
"ho amb una velocitat inferior"
"El sistema és massa lent per a escriure el disc a aquesta velocitat. "
"Intenteu-ho amb una velocitat inferior"
#. Translators: %s is the number of the track
#: ../plugins/cdrkit/burn-wodim.c:255 ../plugins/cdrtools/burn-cdrecord.c:252
......@@ -2932,7 +2932,7 @@ msgstr "S'està copiant la pista d'àudio %02d"
#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:267
msgid "Preparing to copy audio disc"
msgstr "S'està preparant per copiar un disc d'àudio"
msgstr "S'està preparant per a copiar un disc d'àudio"
#: ../plugins/cdrtools/burn-cdda2wav.c:411
msgid "Copy tracks from an audio CD with all associated information"
......@@ -3591,7 +3591,7 @@ msgstr "Crea pistes _normals"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:869
msgid "Click here to burn all songs as regular tracks"
msgstr "Feu clic aquí per enregistrar totes les cançons com a pistes normals"
msgstr "Feu clic aquí per a enregistrar totes les cançons com a pistes normals"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:872
msgid "Create _DTS Tracks"
......@@ -3600,7 +3600,7 @@ msgstr "Crea pistes _DTS"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:874
msgid "Click here to burn all suitable songs as DTS tracks"
msgstr ""
"Feu clic aquí per enregistrar totes les cançons adequades com a pistes DTS"
"Feu clic aquí per a enregistrar totes les cançons adequades com a pistes DTS"
#: ../src/brasero-audio-disc.c:1290
msgid "Select one song only please."
......@@ -3628,7 +3628,7 @@ msgstr "LLISTA DE REPRODUCCIÓ"
#: ../src/brasero-cli.c:82
msgid "Set the drive to be used for burning"
msgstr "Estableix la unitat a utilitzar per enregistrar"
msgstr "Estableix la unitat a utilitzar per a enregistrar"
#: ../src/brasero-cli.c:83
msgid "DEVICE PATH"
......@@ -3668,7 +3668,7 @@ msgstr "Obre un projecte de vídeo afegint els URI donats a la línia d'ordres"
#: ../src/brasero-cli.c:110
msgid "URI of an image file to burn (autodetected)"
msgstr "L'URI d'un fitxer d'imatge per enregistrar (autodetectat)"
msgstr "L'URI d'un fitxer d'imatge per a enregistrar (autodetectat)"
#: ../src/brasero-cli.c:111
msgid "PATH TO IMAGE"
......@@ -3891,7 +3891,7 @@ msgstr "_Importa una sessió"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1111
msgid "Click here to import its contents"
msgstr "Feu clic aquí per importar-ne el contingut"
msgstr "Feu clic aquí per a importar-ne el contingut"
#: ../src/brasero-data-disc.c:1490
msgid "Please wait while the project is loading."
......@@ -4240,7 +4240,7 @@ msgid ""
"To add files to this project click the \"Add\" button or drag files to this "
"area"
msgstr ""
"Per afegir fitxers a aquest projecte feu clic al botó «Afegeix» o "
"Per a afegir fitxers a aquest projecte feu clic al botó «Afegeix» o "
"arrossegueu fitxers a aquesta àrea"
#: ../src/brasero-project.c:697
......@@ -4822,7 +4822,7 @@ msgstr "Mè_tode:"
#: ../src/brasero-split-dialog.c:1078
msgid "Method to be used to split the track"
msgstr "Mètode a utilitzar per partir la pista"
msgstr "Mètode a utilitzar per a partir la pista"
#: ../src/brasero-split-dialog.c:1081
msgid "Split track manually"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment