Commit 6290eaf2 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 7f640f5f
......@@ -504,8 +504,8 @@ msgid ""
"bar. You can also create folders inside other folders."
msgstr ""
"Podeu crear carpetes al CD per a emmagatzemar les dades d'una manera més "
"estructurada. Per a crear una carpeta, feu clic a <gui>Crea una carpeta "
"buida nova</gui> a la barra d'eines o seleccioneu <guiseq><gui>Edita</"
"estructurada. Per a crear una carpeta, feu clic a <gui>Carpeta "
"nova</gui> a la barra d'eines o seleccioneu <guiseq><gui>Edita</"
"gui><gui>Carpeta nova</gui></guiseq> a la barra de menús. També podeu crear "
"carpetes dins d'altres carpetes."
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment