Commit 542788d8 authored by David Planella's avatar David Planella
Browse files

Corrected Catalan translation

parent e5c75ad1
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: brasero\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-03-15 22:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-15 22:04+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2009-04-18 09:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-18 09:25+0200\n"
"Last-Translator: Joan Duran <jodufi@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <tradgnome@softcatala.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -41,10 +41,6 @@ msgstr "Sembla que no és un projecte del Brasero vàlid."
msgid "Unnamed CD/DVD Drive"
msgstr "Unitat de CD/DVD sense nom"
#: ../libbrasero-media/brasero-drive-selection.c:626
msgid "Drive"
msgstr "Unitat"
#: ../libbrasero-media/brasero-media.c:52
msgid "Display debug statements on stdout for Brasero media library"
msgstr ""
......@@ -228,7 +224,7 @@ msgstr "No s'ha pogut obtenir el punt de muntatge del disc"
#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:406
#, c-format
msgid "Blank %s"
msgstr "Esborra %s"
msgstr "%s en blanc"
#. NOTE for translators: the first %s is the disc type.
#: ../libbrasero-media/brasero-volume.c:410
......@@ -2164,64 +2160,64 @@ msgstr "_Desa el registre"
msgid "_View Log"
msgstr "_Visualitza el registre"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1800
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1801
msgid "Audio CD successfully burnt"
msgstr "El CD d'àudio s'ha enregistrat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1805
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1806
msgid "DVD successfully copied"
msgstr "El DVD s'ha copiat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1807
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1808
msgid "CD successfully copied"
msgstr "El CD s'ha copiat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1811
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1812
msgid "Image of DVD successfully created"
msgstr "La imatge del DVD s'ha creat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1813
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1814
msgid "Image of CD successfully created"
msgstr "La imatge del CD s'ha creat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1819
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1820
msgid "Image successfully burnt to DVD"
msgstr "La imatge s'ha enregistrat amb èxit al DVD"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1821
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1822
msgid "Image successfully burnt to CD"
msgstr "La imatge s'ha enregistrat amb èxit al CD"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1827
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1828
msgid "Data DVD successfully burnt"
msgstr "El DVD de dades s'ha enregistrat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1829
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1830
msgid "Data CD successfully burnt"
msgstr "El CD de dades s'ha enregistrat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1832
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1833
msgid "Image successfully created"
msgstr "La imatge s'ha creat amb èxit"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1842
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1843
msgid "Make _Another Copy"
msgstr "Realitza una _altra còpia"
msgstr "Fes una _altra còpia"
#. since we succeed offer the possibility to create cover if that's an audio disc
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1869
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:1870
msgid "_Create Cover"
msgstr "_Crea una coberta"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2077 ../src/brasero-tool-dialog.c:348
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2081 ../src/brasero-tool-dialog.c:348
msgid "Do you really want to quit?"
msgstr "Segur que voleu sortir?"
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2081 ../src/brasero-tool-dialog.c:351
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2085 ../src/brasero-tool-dialog.c:351
msgid "Interrupting the process may make disc unusable."
msgstr "Si interrompeu el procés pot ser que el disc esdevingui inservible."
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2091
#: ../src/brasero-burn-dialog.c:2095
msgid "_Cancel Burning"
msgstr "_Cancel·la l'enregistrament"
......@@ -2933,10 +2929,9 @@ msgid ""
"lost. Note that files will not be deleted from their own location, just no "
"longer listed here."
msgstr ""
"En buidar un projecte se n'hi suprimiran tots els fitxers afegits "
"anteriorment, per la qual cosa es perdrà tota la feina. Tingueu en compte "
"que els fitxers no seran suprimits de la seva ubicació, simplement no es "
"llistaran aquí."
"En buidar un projecte se'n suprimiran tots els fitxers afegits anteriorment, "
"per la qual cosa es perdrà tota la feina. Tingueu en compte que els fitxers "
"no seran suprimits de la seva ubicació, simplement no es llistaran aquí."
#: ../src/brasero-project.c:1623
msgid "_Save"
......@@ -3250,7 +3245,7 @@ msgstr "Projectes recents:"
msgid "Check _Again"
msgstr "Comprov_a de nou"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:141 ../src/brasero-sum-dialog.c:469
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:141 ../src/brasero-sum-dialog.c:468
msgid "The file integrity check could not be performed."
msgstr "No s'ha pogut realitzar la comprovació d'integritat del fitxer."
......@@ -3279,28 +3274,28 @@ msgstr "S'està descarregant el fitxer MD5"
msgid "\"%s\" is not a valid URI"
msgstr "«%s» no és un URI vàlid"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:470
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:469
msgid "No md5 file was given."
msgstr "No s'ha especificat cap fitxer md5."
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:639
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:638
msgid "Use a _md5 file to check the disc"
msgstr "Utilitza un fitxer _md5 per a comprovar el disc"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:640
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:639
msgid "Use an external .md5 file that stores the checksum of a disc"
msgstr ""
"Utilitza un fitxer .md5 extern que conté la suma de verificació del disc"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:653
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:652
msgid "Open a md5 file"
msgstr "Obre un fitxer md5"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:668
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:667
msgid "_Check"
msgstr "_Comprova"
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:692
#: ../src/brasero-sum-dialog.c:691
msgid "Disc Checking"
msgstr "Comprovació del disc"
......@@ -4405,7 +4400,7 @@ msgid "Broken symbolic link"
msgstr "Enllaç simbòlic trencat"
#: ../src/brasero-file-filtered.c:189 ../src/brasero-io.c:1085
#: ../src/brasero-io.c:1964
#: ../src/brasero-io.c:1960
#, c-format
msgid "Recursive symbolic link"
msgstr "Enllaç simbòlic recursiu"
......@@ -4461,12 +4456,12 @@ msgstr "Opcions de filtrat"
msgid "\"%s\" cannot be read"
msgstr "no es pot llegir «%s»"
#: ../src/brasero-io.c:1318
#: ../src/brasero-io.c:1314
#, c-format
msgid "The file does not appear to be a playlist"
msgstr "Sembla que el fitxer no és una llista de reproducció"
#: ../src/brasero-io.c:2427
#: ../src/brasero-io.c:2423
#, c-format
msgid "A directory could not be created (%s)"
msgstr "No s'ha pogut crear un directori (%s)"
......@@ -4809,6 +4804,9 @@ msgstr "Copia CD i DVD"
msgid "Disc Copier"
msgstr "Copia un disc"
#~ msgid "Drive"
#~ msgstr "Unitat"
#~ msgid "The size could not be retrieved (%s)"
#~ msgstr "No s'ha pogut obtenir la mida (%s)"
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment