Commit de4ed0ca authored by Dušan Kazik's avatar Dušan Kazik Committed by Administrator

Update Slovak translation

parent ff12be9e
Pipeline #210118 failed with stage
in 4 minutes and 17 seconds
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-24 20:40+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-09-03 07:50+0200\n"
"Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>\n"
"Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list@gnome.org>\n"
"Language: sk\n"
......@@ -20,10 +20,10 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
"X-Generator: Poedit 2.4.1\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Analyzátor využitia disku"
......@@ -50,7 +50,11 @@ msgstr ""
"ktorá zobrazuje veľkosť každého priečinku a uľahčuje tým identifikáciu, kde "
"sa plytvá miestom."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Zariadenia a umiestnenia"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -59,18 +63,13 @@ msgstr "Projekt GNOME"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "úložisko;miesto;premazanie;vyčistenie;čistenie;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "URI vynechaných oddielov"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "URI vynechaných umiestnení"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Zoznam URI pre oddiely, ktoré budú vynechané z analýzy."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "Zoznam URI pre umiestnenia, ktoré budú vynechané z analýzy."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -97,11 +96,158 @@ msgstr "Stav okna"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Hodnota vlastnosti GdkWindowState okna"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazenie pomocníka"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Zobrazenie / skrytie hlavnej ponuky"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončenie"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Zobrazenie klávesových skratiek"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Prejdenie späť na zoznam umiestnení"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Analyzovanie"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Analyzovanie priečinku"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Spustenie analýzy aktuálneho umiestnenia odznovu"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Otvoriť priečinok"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopírovať cestu do schránky"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Presunúť do K_oša"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Prejsť do rodičovského priečinka"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Zväčšiť"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "Z_menšiť"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Priečinok"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tento počítač"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Vzdialené umiestnenia"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Predvoľby"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Analyzovať priečinok…"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Vymazať zoznam nedávnych"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Klávesové skratky"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_O aplikácii Analyzátor využitia disku"
# tooltip
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
msgid "Go back to location list"
msgstr "Prejde späť na zoznam umiestnení"
# tooltip
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
msgid "Rescan current location"
msgstr "Opätovne spustí analýzu aktuálneho umiestnenia"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Kruhový graf"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Stĺpcový graf"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Nevynechá adresáre na rozličných súborových systémoch. Parameter je "
"ignorovaný, ak nie je určená premenná ADRESÁR."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypíše informáciu o verzii a skončí"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -112,19 +258,19 @@ msgstr[2] "%d položky"
# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=706559
# Zmeneny, stlpec v treeview
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "Neznámy"
# Zmeneny, stlpec v treeview
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "Dnes"
# Zmeneny, stlpec v treeview
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -134,7 +280,7 @@ msgstr[2] "%lu dni"
# Zmeneny, stlpec v treeview
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -144,7 +290,7 @@ msgstr[2] "%lu mesiace"
# Zmeneny, stlpec v treeview
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
......@@ -152,237 +298,138 @@ msgstr[0] "%lu rokov"
msgstr[1] "%lu rok"
msgstr[2] "%lu roky"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tento počítač"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Vzdialené umiestnenia"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "Celkom: %s"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "Dostupné: %s"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "Využité: %s"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Odpojené"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Domovský priečinok"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Analyzovať priečinok…"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "_Klávesové skratky"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "_Pomocník"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "_O aplikácii Analyzátor využitia disku"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Otvoriť priečinok"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopírovať cestu do schránky"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "Presunúť do K_oša"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Zavrieť"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Priečinok"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Umiestnenia na ignorovanie"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Výber umiestnenia na ignorovanie"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Zmenený"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Kruhový graf"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Stĺpcový graf"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Pridať umiestnenie…"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Výber priečinka"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušiť"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Otvoriť"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Rekurzívne analyzovať prípojné body"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať zväzok."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Zlyhalo zobrazenie pomocníka"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Grafický nástroj na analýzu využitia disku."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Stanislav Višňovský, Ivan Noris\n"
"Pavol Klačanský <pavol@klacansky.com>\n"
"Dušan Kazik <prescott66@gmail.com>"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Zlyhalo otvorenie súboru"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Zlyhalo presunutie súboru do Koša"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Zariadenia a umiestnenia"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať priečinok „%s“"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať niektoré z priečinkov obsiahnutých v „%s“"
# MČ: nie skôr „obsadenosť“, ale nie som si istý, či je to v tomto prípade vhodnejšie.?
# PK: podla mna nie
# title
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Nepodarilo sa zistiť využitie disku."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Nepodarilo sa vždy zistiť využitie disku."
# message
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Namiesto toho sa zobrazili zdanlivé veľkosti."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Namiesto toho môžu byť zobrazené zdanlivé veľkosti."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Analýza dokončená"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Dokončená analýza priečinku „%s“"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s“ nie je platný priečinok"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Nepodarilo sa analyzovať využitie disku."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Všeobecné"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Zobrazenie / skrytie hlavnej ponuky"
#~ msgid "org.gnome.baobab"
#~ msgstr "org.gnome.baobab"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Spustenie analýzy aktuálneho umiestnenia odznovu"
#~ msgid "Baobab"
#~ msgstr "Baobab"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Analyzovanie priečinku"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Zobrazenie klávesových skratiek"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Prejdenie späť na zoznam umiestnení"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončenie"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Prejsť do rodičovského priečinka"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "_Zväčšiť"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "Z_menšiť"
#~ msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
#~ msgstr "Nepodarilo sa analyzovať niektoré z priečinkov obsiahnutých v „%s“"
#~ msgid "baobab"
#~ msgstr "baobab"
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment