Commit 2a581a9e authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 5f5e6cfe
Pipeline #207479 passed with stage
in 1 minute and 29 seconds
......@@ -15,14 +15,14 @@
# Petr Kovar <pknbe@volny.cz>, 2008, 2009.
# Lucas Lommer <llommer@svn.gnome.org>, 2009 (just a small fix).
# Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2010 (just a small fixes), 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: baobab\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/baobab/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-10-15 15:31+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-10-18 12:32+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2020-07-09 10:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-08-25 13:42+0200\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -33,7 +33,7 @@ msgstr ""
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.baobab.desktop.in:3
#: src/baobab-main-window.ui:120
#: data/ui/baobab-main-window.ui:130 src/baobab-window.vala:302
msgid "Disk Usage Analyzer"
msgstr "Analyzátor využití disku"
......@@ -60,7 +60,11 @@ msgstr ""
"velikosti jednotlivých složek, takže můžete snadno zjistit, co zabírá "
"největší část místa na disku."
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:34
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:23
msgid "Devices and Locations"
msgstr "Zařízení a umístění"
#: data/org.gnome.baobab.appdata.xml.in:38
msgid "The GNOME Project"
msgstr "Projekt GNOME"
......@@ -69,18 +73,13 @@ msgstr "Projekt GNOME"
msgid "storage;space;cleanup;"
msgstr "úložiště;místo;prostor;vyčistit;uvolnit;"
#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
#: data/org.gnome.baobab.desktop.in:10
msgid "org.gnome.baobab"
msgstr "org.gnome.baobab"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:9
msgid "Excluded partitions URIs"
msgstr "Vynechané URI oddílů"
msgid "Excluded locations URIs"
msgstr "Vynechané URI umístění"
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:10
msgid "A list of URIs for partitions to be excluded from scanning."
msgstr "Seznam URI pro oddíly, které budou vyřazeny z procházení."
msgid "A list of URIs for locations to be excluded from scanning."
msgstr "Seznam URI pro umístění, která budou vyřazena z procházení."
#: data/org.gnome.baobab.gschema.xml:20
msgid "Active Chart"
......@@ -106,11 +105,156 @@ msgstr "Stav okna"
msgid "The GdkWindowState of the window"
msgstr "Stav GdkWindowState okna"
#: src/baobab-application.vala:30
#: data/gtk/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: data/gtk/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show help"
msgstr "Zobrazit nápovědu"
#: data/gtk/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Zobrazit/skrýt hlavní nabídku"
#: data/gtk/help-overlay.ui:31
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: data/gtk/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Zobrazit klávesové zkratky"
#: data/gtk/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vrátit se na seznam umístění"
#: data/gtk/help-overlay.ui:54
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scanning"
msgstr "Analýza"
#: data/gtk/help-overlay.ui:59
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Analyzovat složku"
#: data/gtk/help-overlay.ui:66
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Znovu analyzovat aktuální složku"
#: data/gtk/menus.ui:7 data/ui/baobab-main-window.ui:42
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Otevřít složku"
#: data/gtk/menus.ui:11 data/ui/baobab-main-window.ui:51
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopírovat cestu do schránky"
#: data/gtk/menus.ui:15 data/ui/baobab-main-window.ui:60
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Přesunout do koše"
#: data/gtk/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Přejít do nadřazené složky"
#: data/gtk/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "Př_iblížit"
#: data/gtk/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Oddálit"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:16 data/ui/baobab-main-window.ui:265
msgid "Folder"
msgstr "Složka"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:39 data/ui/baobab-main-window.ui:293
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:55 data/ui/baobab-main-window.ui:309
msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#: data/ui/baobab-folder-display.ui:71 data/ui/baobab-main-window.ui:325
msgid "Modified"
msgstr "Změněno"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tento počítač"
#: data/ui/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Vzdálené umístění"
#: data/ui/baobab-preferences-dialog.ui:8 data/ui/baobab-main-window.ui:15
msgid "Preferences"
msgstr "Předvolby"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Projít složku…"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:11
msgid "Clear Recent List"
msgstr "Vymazat seznam nedávných"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:21
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Kláve_sové zkratky"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:25
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:29
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "O _aplikaci Analyzátor využití disku"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:77
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vrátit se na seznam umístění"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:98
msgid "Rescan current location"
msgstr "Znovu analyzovat aktuální složku"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:194
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:370
msgid "Rings Chart"
msgstr "Kruhový diagram"
#: data/ui/baobab-main-window.ui:382
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Stromová mapa"
#: src/baobab-application.vala:33
msgid ""
"Do not skip directories on different file systems. Ignored if DIRECTORY is "
"not specified."
msgstr ""
"Nepřeskakovat složky na jiných souborových systémech. Ignoruje se, když není "
"zadána SLOŽKA."
#: src/baobab-application.vala:34
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Vypsat informace o verzi a skončit"
#: src/baobab-cellrenderers.vala:91
#: src/baobab-cellrenderers.vala:34
#, c-format
msgid "%d item"
msgid_plural "%d items"
......@@ -119,17 +263,17 @@ msgstr[1] "%d položky"
msgstr[2] "%d položek"
#. Translators: when the last modified time is unknown
#: src/baobab-cellrenderers.vala:101 src/baobab-location-list.vala:79
#: src/baobab-cellrenderers.vala:40 src/baobab-location-list.vala:80
msgid "Unknown"
msgstr "neznámo kdy"
#. Translators: when the last modified time is today
#: src/baobab-cellrenderers.vala:110
#: src/baobab-cellrenderers.vala:48
msgid "Today"
msgstr "dnes"
#. Translators: when the last modified time is "days" days ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:114
#: src/baobab-cellrenderers.vala:53
#, c-format
msgid "%lu day"
msgid_plural "%lu days"
......@@ -138,7 +282,7 @@ msgstr[1] "před %lu dny"
msgstr[2] "před %lu dny"
#. Translators: when the last modified time is "months" months ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:118
#: src/baobab-cellrenderers.vala:58
#, c-format
msgid "%lu month"
msgid_plural "%lu months"
......@@ -147,7 +291,7 @@ msgstr[1] "před %lu měsíci"
msgstr[2] "před %lu měsíci"
#. Translators: when the last modified time is "years" years ago
#: src/baobab-cellrenderers.vala:122
#: src/baobab-cellrenderers.vala:62
#, c-format
msgid "%lu year"
msgid_plural "%lu years"
......@@ -155,132 +299,77 @@ msgstr[0] "před %lu rokem"
msgstr[1] "před %lu roky"
msgstr[2] "před %lu roky"
#: src/baobab-location-list.ui:17
msgid "This Computer"
msgstr "Tento počítač"
#: src/baobab-location-list.ui:47
msgid "Remote Locations"
msgstr "Vzdálené umístění"
#: src/baobab-location-list.vala:66
#: src/baobab-location-list.vala:67
#, c-format
msgid "%s Total"
msgstr "Celkem %s"
#: src/baobab-location-list.vala:70
#: src/baobab-location-list.vala:71
#, c-format
msgid "%s Available"
msgstr "K dispozici %s"
#. useful for some remote mounts where we don't know the
#. size but do have a usage figure
#: src/baobab-location-list.vala:84
#: src/baobab-location-list.vala:85
#, c-format
msgid "%s Used"
msgstr "Použito %s"
#: src/baobab-location-list.vala:86
#: src/baobab-location-list.vala:87
msgid "Unmounted"
msgstr "Odpojeno"
#: src/baobab-location.vala:73
#: src/baobab-location.vala:72
msgid "Home folder"
msgstr "Domovská složka"
#: src/baobab-location.vala:113
#: src/baobab-location.vala:107
msgid "Computer"
msgstr "Počítač"
#: src/baobab-main-window.ui:7
msgid "Scan Folder…"
msgstr "Projít složku…"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:51
msgid "Locations to ignore"
msgstr "Ignorovaná umístění"
#: src/baobab-main-window.ui:13
msgid "Keyboard _Shortcuts"
msgstr "Kláve_sové zkratky"
#: src/baobab-main-window.ui:17
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: src/baobab-main-window.ui:21
msgid "_About Disk Usage Analyzer"
msgstr "O _aplikaci Analyzátor využití disku"
#: src/baobab-main-window.ui:34 src/menus.ui:7
msgid "_Open Folder"
msgstr "_Otevřít složku"
#. The only activatable row is "Add location"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:59
msgid "Select Location to Ignore"
msgstr "Výběr ignorovaných umístění"
#: src/baobab-main-window.ui:43 src/menus.ui:11
msgid "_Copy Path to Clipboard"
msgstr "_Kopírovat cestu do schránky"
#: src/baobab-main-window.ui:52 src/menus.ui:15
msgid "Mo_ve to Trash"
msgstr "_Přesunout do koše"
#: src/baobab-main-window.ui:184
msgid "Close"
msgstr "Zavřít"
#: src/baobab-main-window.ui:239
msgid "Folder"
msgstr "Složka"
#: src/baobab-main-window.ui:266
msgid "Size"
msgstr "Velikost"
#: src/baobab-main-window.ui:286
msgid "Contents"
msgstr "Obsah"
#: src/baobab-main-window.ui:304
msgid "Modified"
msgstr "Změněno"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:61 src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/baobab-main-window.ui:349
msgid "Rings Chart"
msgstr "Kruhový diagram"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:62 src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: src/baobab-main-window.ui:361
msgid "Treemap Chart"
msgstr "Stromová mapa"
#: src/baobab-preferences-dialog.vala:97
msgid "Add location…"
msgstr "Přidat umístění…"
#: src/baobab-window.vala:215
msgid "Select Folder"
msgstr "Výběr složky"
#: src/baobab-window.vala:217
msgid "_Cancel"
msgstr "_Zrušit"
#: src/baobab-window.vala:218
msgid "_Open"
msgstr "_Otevřít"
#: src/baobab-window.vala:224
msgid "Recursively analyze mount points"
msgstr "Při analýze se zanořovat do přípojných bodů"
#: src/baobab-window.vala:259
#: src/baobab-window.vala:246
msgid "Could not analyze volume."
msgstr "Nelze analyzovat svazek."
#: src/baobab-window.vala:291
#: src/baobab-window.vala:283
msgid "Failed to show help"
msgstr "Selhalo zobrazení nápovědy"
#: src/baobab-window.vala:310
msgid "Baobab"
msgstr "Baobab"
#: src/baobab-window.vala:313
#: src/baobab-window.vala:305
msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
msgstr "Grafický nástroj pro analýzu využití disku."
#: src/baobab-window.vala:318
#: src/baobab-window.vala:311
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"David Šauer <davids@penguin.cz>\n"
......@@ -295,98 +384,45 @@ msgstr ""
"Adrian Guniš <andygun696@gmail.com>\n"
"Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#: src/baobab-window.vala:387
#: src/baobab-window.vala:385
msgid "Failed to open file"
msgstr "Selhalo otevření souboru"
#: src/baobab-window.vala:407
#: src/baobab-window.vala:402
msgid "Failed to move file to the trash"
msgstr "Selhal přesun souboru do koše"
#: src/baobab-window.vala:511
#: src/baobab-window.vala:613
msgid "Devices & Locations"
msgstr "Zařízení a umístění"
#: src/baobab-window.vala:573
#: src/baobab-window.vala:665
#, c-format
msgid "Could not scan folder “%s”"
msgstr "Nelze analyzovat složku „%s“"
#: src/baobab-window.vala:576
#, c-format
msgid "Could not scan some of the folders contained in “%s”"
msgstr "Nelze analyzovat některé složky v „%s“"
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Could not detect occupied disk sizes."
msgstr "Nelze zjistit velikost zabraného místa na disku."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Could not always detect occupied disk sizes."
msgstr "Nelze vždy zjistit velikost zabraného místa na disku."
#: src/baobab-window.vala:595
msgid "Apparent sizes are shown instead."
msgstr "Místo toho je zobrazena zdánlivá velikost."
#: src/baobab-window.vala:680
msgid "Apparent sizes may be shown instead."
msgstr "Místo toho může být zobrazena zdánlivá velikost."
#: src/baobab-window.vala:599
#: src/baobab-window.vala:684
msgid "Scan completed"
msgstr "Analýza je dokončená"
#: src/baobab-window.vala:600
#: src/baobab-window.vala:685
#, c-format
msgid "Completed scan of “%s”"
msgstr "Byla dokončena analýza složky „%s“"
#. || is_virtual_filesystem ()
#: src/baobab-window.vala:618 src/baobab-window.vala:624
#: src/baobab-window.vala:725
#, c-format
msgid "“%s” is not a valid folder"
msgstr "„%s“ není platná složka"
#: src/baobab-window.vala:619 src/baobab-window.vala:625
#: src/baobab-window.vala:726
msgid "Could not analyze disk usage."
msgstr "Nelze analyzovat využití disku."
#: src/help-overlay.ui:13
msgctxt "shortcut window"
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: src/help-overlay.ui:18
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show / Hide primary menu"
msgstr "Zobrazit/skrýt hlavní nabídku"
#: src/help-overlay.ui:25
msgctxt "shortcut window"
msgid "Rescan current location"
msgstr "Znovu analyzovat aktuální složku"
#: src/help-overlay.ui:32
msgctxt "shortcut window"
msgid "Scan folder"
msgstr "Analyzovat složku"
#: src/help-overlay.ui:38
msgctxt "shortcut window"
msgid "Show Keyboard Shortcuts"
msgstr "Zobrazit klávesové zkratky"
#: src/help-overlay.ui:46
msgctxt "shortcut window"
msgid "Go back to location list"
msgstr "Vrátit se na seznam umístění"
#: src/help-overlay.ui:52
msgctxt "shortcut window"
msgid "Quit"
msgstr "Ukončit"
#: src/menus.ui:21
msgid "Go to _parent folder"
msgstr "_Přejít do nadřazené složky"
#: src/menus.ui:27
msgid "Zoom _in"
msgstr "Př_iblížit"
#: src/menus.ui:31
msgid "Zoom _out"
msgstr "_Oddálit"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment