Commit fd7c002c authored by Anders Jonsson's avatar Anders Jonsson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent fa549458
......@@ -8,8 +8,8 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee master\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-07 02:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-07 11:40+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-09 02:55+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-09 19:54+0200\n"
"Last-Translator: Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -41,11 +41,11 @@ msgstr "Paul Cutler"
#: C/ui.page:13(email) C/sync.page:13(email) C/sort.page:13(email)
#: C/search.page:13(email) C/radio.page:15(email) C/podcast.page:16(email)
#: C/play.page:15(email) C/play-queue.page:19(email)
#: C/manage-tags.page:13(email) C/manage-playlists.page:13(email)
#: C/lastfm.page:13(email) C/keyboard-shortcuts.page:11(email)
#: C/introduction.page:11(email) C/index.page:12(email) C/import.page:13(email)
#: C/extensions.page:12(email) C/amazon.page:12(email)
#: C/play.page:15(email) C/play-queue.page:19(email) C/manage-tags.page:13(email)
#: C/manage-playlists.page:13(email) C/lastfm.page:13(email)
#: C/keyboard-shortcuts.page:11(email) C/introduction.page:11(email)
#: C/index.page:12(email) C/import.page:13(email) C/extensions.page:12(email)
#: C/amazon.page:12(email)
msgid "pcutler@gnome.org"
msgstr "pcutler@gnome.org"
......@@ -290,8 +290,7 @@ msgstr "Ljudböcker"
msgid "Videos"
msgstr "Videor"
#: C/sync.page:66(p) C/podcast.page:31(title)
#: C/keyboard-shortcuts.page:90(title)
#: C/sync.page:66(p) C/podcast.page:31(title) C/keyboard-shortcuts.page:90(title)
msgid "Podcasts"
msgstr "Poddsändningar"
......@@ -1843,9 +1842,9 @@ msgstr ""
"internetuppkoppling kommer <app>Banshee</app> nu att skicka information om de "
"låtar du spelar till Last.fm. För att visa din spelhistorik besök din profil "
"på Last.fm:s webbplats. Last.fm kommer automatiskt att uppdatera din "
"musikmetadata för alla artister, låttitlar eller albuminformation som är "
"felaktiv (även om vi rekommenderar dig att istället använda tillägget Metadata "
"Fixaren för att rätta dina filer)."
"musikmetadata om någon artist, titel eller albuminformation är felaktig (även "
"om vi rekommenderar dig att istället använda tillägget Korrigera metadata för "
"att rätta dina filer)."
#: C/lastfm.page:87(title)
msgid "Enable Last.fm song reporting from your device"
......@@ -1891,9 +1890,9 @@ msgid ""
"Metadata Fixer extension to correct your files instead)."
msgstr ""
"Som med vanliga skrobblingsbidrag från <app>Banshee</app> till kommer Last.fm "
"automatiskt att uppdatera din musik metadata om någon artist, titel eller "
"automatiskt att uppdatera din musikmetadata om någon artist, titel eller "
"albuminformation är felaktig (även om vi igen rekommenderar dig att istället "
"använda tillägget Metadata Fixaren för att rätta dina filer)."
"använda tillägget Korrigera metadata för att rätta dina filer)."
#: C/lastfm.page:108(p)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment