Commit ee85a029 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent f311f5e5
......@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-08-19 17:34+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-08-19 17:35+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-06 04:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2016-09-06 04:50+0200\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -389,7 +389,7 @@ msgid ""
"Browse and play music and videos shared over your local network using UPnP."
msgstr ""
"Przeglądanie i słuchanie muzyki oraz nagrań wideo udostępnianych przez sieć "
"lokalną używając UPnP."
"lokalną za pomocą UPnP."
#. ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia.addin.xml
#: ../data/addin-xml-strings.cs:177
......@@ -2984,7 +2984,7 @@ msgstr "_Dodaj zakładkę"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:90
msgid "Bookmark the Position in the Current Track"
msgstr "Dodanie zakładki do aktualnego czasu bieżącej ścieżki"
msgstr "Dodanie zakładki do obecnego czasu bieżącej ścieżki"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:103
msgid "_Remove Bookmark"
......@@ -4129,13 +4129,13 @@ msgstr "Zatrzymaj {0}"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:140
msgid "This operation is still performing work. Would you like to stop it?"
msgstr "Te działanie jest nadal w toku. Zatrzymać je?"
msgstr "To działanie jest nadal wykonywane. Zatrzymać je?"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:142
#, csharp-format
msgid ""
"The '{0}' operation is still performing work. Would you like to stop it?"
msgstr "Działanie „{0}” jest nadal w toku. Zatrzymać je?"
msgstr "Działanie „{0}” jest nadal wykonywane. Zatrzymać je?"
#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:146
msgid "Continue"
......@@ -6704,7 +6704,7 @@ msgstr "Dołącza zaznaczone utwory do kolejki po obecnie odtwarzanym utworze"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:67
msgid "Current Album"
msgstr "Aktualny album"
msgstr "Obecny album"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:68
msgid "Add selected songs to the play queue after the currently playing album"
......@@ -6712,7 +6712,7 @@ msgstr "Dołącza zaznaczone utwory do kolejki po obecnie odtwarzanym albumie"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:72
msgid "Current Artist"
msgstr "Aktualny wykonawca"
msgstr "Obecny wykonawca"
#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:73
msgid "Add selected songs to the play queue after the currently playing artist"
......@@ -6949,8 +6949,8 @@ msgid ""
"If checked, Banshee will check every hour to see if this podcast has new "
"episodes"
msgstr ""
"Po zaznaczeniu, program Banshee co godzinę będzie sprawdzał dostępność "
"nowych odcinków"
"Po zaznaczeniu program Banshee co godzinę będzie sprawdzał dostępność nowych "
"odcinków"
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:105
#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:136
......@@ -7359,11 +7359,11 @@ msgstr "Brak wystarczającej ilości treści do odtworzenia stacji."
#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:302
msgid "This group does not have enough members for radio."
msgstr "Ta grupa nie posiada wystarczającej liczby członków dla radia."
msgstr "Ta grupa nie ma wystarczającej liczby członków dla radia."
#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:304
msgid "This artist does not have enough fans for radio."
msgstr "Ten wykonawca nie posiada wystarczającej liczby fanów dla radia."
msgstr "Ten wykonawca nie ma wystarczającej liczby fanów dla radia."
#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:306
msgid "There are not enough neighbours for this station."
......@@ -7390,8 +7390,7 @@ msgid ""
"Your IP has made too many requests in a short period, exceeding our API "
"guidelines"
msgstr ""
"Adres IP wysłał za dużo żądań w krótkim okresie czasu, przekraczając "
"wskazania API"
"Adres IP wysłał za dużo żądań w krótkim czasie, przekraczając wskazania API"
#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:318
msgid "There was an unknown error."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment