Commit 78f22609 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix tags in Swedish help translation

parent 1c1fafe7
......@@ -726,7 +726,7 @@ msgstr ""
"genrer, kanalfrekvenser, namn på stationer och annan information för att "
"begränsa din sökning. Många radiostationer visar antingen en knapp eller en "
"länk för att lyssna på deras ström. I de flesta webbläsare kan du "
"högerklicka på länken och välja <gui style=\"menuitem\"Kopiera länkadress</"
"högerklicka på länken och välja <gui style=\"menuitem\">Kopiera länkadress</"
"gui>."
#: C/radio.page:54(title)
......@@ -1227,7 +1227,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"För att spela en poddsändning, välj poddsändningen du önska spela från "
"listan och tryck på <key>Mellanslag</key>, eller välj <guiseq><gui style="
"\"menu\">Uppspelning<gui><gui style=\"menuitem\">Spela upp</gui></guiseq> "
"\"menu\">Uppspelning</gui><gui style=\"menuitem\">Spela upp</gui></guiseq> "
"från <app>Banshee</app>-menyn."
#: C/play.page:136(title)
......@@ -1395,7 +1395,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"För att tömma hela <gui>Spelkön</gui>, tryck på <gui style=\"button\">Töm</"
"gui>-knappen i det övre högra hörnet av <gui>Spelkön</gui> eller tryck på "
"<keyseq><key><Ctrl></key><key>A</key></keyseq> och tryck sedan <key>Delete</"
"<keyseq><key>Ctrl</key><key>A</key></keyseq> och tryck sedan <key>Delete</"
"key>."
#: C/manage-tags.page:9(desc)
......@@ -1576,7 +1576,7 @@ msgstr ""
"style=\"menuitem\">Ny spellista</gui></guiseq> i menyn eller genom att välja "
"spåren som du vill lägga till i spellistan. Markera spåren, högerklicka på "
"dem och välj <guiseq><gui style=\"menuitem\">Lägg till i spellista</gui><gui "
"style=\"menuitem\">Ny spellista</gui?></guiseq>. Du kan också dra och släppa "
"style=\"menuitem\">Ny spellista</gui></guiseq>. Du kan också dra och släppa "
"dem till en ny spellista genom att välja spåren och dra dem till vänstra "
"delen av skärmen över <gui>Musik</gui>. När du drar över <gui>Musik</gui> "
"kommer ett nytt alternativ <gui style=\"menuitem\"><em>Ny spellista</em></"
......@@ -1647,7 +1647,7 @@ msgid ""
"from one of the following:"
msgstr ""
"För att skapa en ny smart spellista, välj <guiseq><gui style=\"menu\">Media</"
"gui><gui style\"menuitem\">Ny smart spellista</gui></guiseq> från menyn. Du "
"gui><gui style=\"menuitem\">Ny smart spellista</gui></guiseq> från menyn. Du "
"kommer att få se en dialogruta där du kan skapa en ny smart spellista. Skriv "
"in namnet på din spellista och välj sedan vilka kriterier din spellista ska "
"baseras på. Du kan välja från vilket fält som helst i låtens metadata, så "
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment