Commit 60b4ea53 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix a tag in Romanian help translation

parent fcb59c07
......@@ -2829,7 +2829,7 @@ msgstr ""
"Puteți de asemenea să importați muzică din liste de redare. Majoritatea "
"fișierelor cu liste de redare se termină în <em>m3u</em>. Pentru a importa "
"dintr-o listă de redare, din meniul <app>Banshee</app> alegeți <guiseq><gui "
"style\"menu\">Media</gui><gui style=\"menuitem\">Importă lista de "
"style=\"menu\">Media</gui><gui style=\"menuitem\">Importă lista de "
"redare</gui></guiseq> și localizați fișierul cu lista de redare în dosarul "
"dumneavoastră, selectați-l și apăsați <gui style=\"button\">Importă</gui>."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment