Commit 1c1fafe7 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Fix a tag in Romanian help translation

parent 7fa6875b
......@@ -1337,7 +1337,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Puteți de asemenea să începeți să redați un album alegând albumul în "
"navigatorul de albume apoi folosiți mausul și apăsați dublu clic pe numele "
"piesei, apoi apăsați <key>Bara de spațiu>, sau alegeți <guiseq><gui "
"piesei, apoi apăsați <key>Bara de spațiu</key>, sau alegeți <guiseq><gui "
"style=\"menu\">Redare</gui><gui style=\"menuitem\">Redare</gui></guiseq> din "
"meniul <app>Banshee</app>."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment