Commit 174140ab authored by Josef Andersson's avatar Josef Andersson Committed by Administrator

Updated Swedish translation

parent 3cceda66
......@@ -7,7 +7,7 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: banshee master\n"
"POT-Creation-Date: 2014-08-31 14:48+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-26 15:51+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-08-31 18:08+0100\n"
"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swedish <gnome-se-list@gnome.org>\n"
......@@ -940,7 +940,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"I <app>Banshee</app>, klicka på <gui style=\"menuitem\">Poddsändningar</gui> "
"i menyn till vänster i fönstret. Klicka sedan på <gui style=\"menuitem"
"\">Prenumerera på poddsändning</gui> i högra halvan av verktygsraden, eller "
"\">Prenumerera på poddsändning</gui> i högra halvan av verktygsfältet, eller "
"välj <guiseq><gui style=\"menu\">Media</gui><gui style=\"menuitem\">Lägg "
"till poddsändning</gui></guiseq> eller använd snabbtangenten "
"<keyseq><key>Skift</key><key>Control</key><key>F</key></keyseq>."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment