• Alexander Kojevnikov's avatar
  Added *.mdb · 63dc0060
  Alexander Kojevnikov authored
  2009-04-14 Alexander Kojevnikov <alexander@kojevnikov.com>
  
  	* .gitignore: Added *.mdb
  
  svn path=/trunk/banshee/; revision=5201
  63dc0060
.gitignore 515 Bytes