Commit 0be80c96 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent dc78d86f
......@@ -4,12 +4,15 @@
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Zbigniew Chyla <zbigniew.chyla@gmail.com>, 2002.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: atomix\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-07-13 01:37+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-07-13 01:38+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2015-01-18 21:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-01-18 21:49+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -21,222 +24,219 @@ msgstr ""
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../level/aceticacid.atomix.xml.h:1
#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:1 ../data/atomix.desktop.in.h:1
#: ../data/ui/interface.ui.h:1 ../src/main.c:686
msgid "Atomix"
msgstr "Atomix"
#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:2
msgid "Build molecules out of single atoms"
msgstr "Budowanie cząsteczek z pojedynczych atomów"
#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Atomix is a puzzle game where your goal is to assemble molecules from "
"compound atoms by moving them on the playfield. However, atoms don't just "
"move wherever you want to move them to, they slide until they hit either a "
"wall or another atom."
msgstr ""
"Atomix to gra logiczna, której celem jest złożenie cząsteczek z atomów przez "
"przesuwanie ich na planszy. Jednakże, atomy nie przemieszczają się w dowolny "
"sposób, tylko ślizgają się, aż uderzą w ścianę lub inny atom."
#: ../data/atomix.appdata.xml.in.h:4
msgid ""
"Try to build the molecules as fast as you can on each level to earn a higher "
"score."
msgstr ""
"Należy budować cząsteczki jak najszybciej na każdym poziomie, aby uzyskać "
"jak najwyższy wynik."
#: ../data/atomix.desktop.in.h:2
msgid "Molecule puzzle game"
msgstr "Gra logiczna w układanie cząsteczek"
#: ../data/level/aceticacid.atomix.xml.h:1
msgid "Acetic Acid"
msgstr "Kwas octowy"
#: ../level/acetone.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/acetone.atomix.xml.h:1
msgid "Acetone"
msgstr "Aceton"
#: ../level/butanol.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/butanol.atomix.xml.h:1
msgid "Butanol"
msgstr "Butanol"
#: ../level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/cyclobutane.atomix.xml.h:1
msgid "Cyclobutane"
msgstr "Cyklobutan"
#: ../level/dimethylether.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/dimethylether.atomix.xml.h:1
msgid "Dimethyl Ether"
msgstr "Eter dimetylowy"
#: ../level/ethanal.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/ethanal.atomix.xml.h:1
msgid "Ethanal"
msgstr "Acetaldehyd"
#: ../level/ethane.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/ethane.atomix.xml.h:1
msgid "Ethane"
msgstr "Etanal"
#: ../level/ethanol.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/ethanol.atomix.xml.h:1
msgid "Ethanol"
msgstr "Etanol"
#: ../level/ethylene.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/ethylene.atomix.xml.h:1
msgid "Ethylene"
msgstr "Eten"
#: ../level/glycerin.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/glycerin.atomix.xml.h:1
msgid "Glycerin"
msgstr "Gliceryna"
#: ../level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/lactic-acid.atomix.xml.h:1
msgid "Lactic Acid"
msgstr "Kwas mlekowy"
#: ../level/methanal.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/methanal.atomix.xml.h:1
msgid "Methanal"
msgstr "Metanal"
#: ../level/methane.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/methane.atomix.xml.h:1
msgid "Methane"
msgstr "Metan"
#: ../level/methanol.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/methanol.atomix.xml.h:1
msgid "Methanol"
msgstr "Metanol"
#: ../level/propanal.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/propanal.atomix.xml.h:1
msgid "Propanal"
msgstr "Propanal"
#: ../level/propylene.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/propylene.atomix.xml.h:1
msgid "Propylene"
msgstr "Propen"
#: ../level/pyran.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/pyran.atomix.xml.h:1
msgid "Pyran"
msgstr "Piran"
#: ../level/transbutylen.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/transbutylen.atomix.xml.h:1
msgid "Trans Butylen"
msgstr "Trans-butylen"
#: ../level/water.atomix.xml.h:1
#: ../data/level/water.atomix.xml.h:1
msgid "Water"
msgstr "Woda"
#: ../src/games-runtime.c:273
msgid "Could not show link"
msgstr "Nie można wyświetlić odnośnika"
#: ../src/games-scores-dialog.c:113
msgid "Time"
msgstr "Czas"
#. Note that this assumes the default style is plain.
#: ../src/games-scores-dialog.c:118 ../src/games-scores-dialog.c:545
msgid "Score"
msgstr "Wynik"
#. Translators: this is for a minutes, seconds time display.
#: ../src/games-scores-dialog.c:276
#, c-format
msgid "%dm %ds"
msgstr "%dm %ds"
#: ../src/games-scores-dialog.c:437 ../src/main.c:736
msgid "New Game"
msgstr "Nowa gra"
#: ../data/ui/interface.ui.h:2
msgid "_File"
msgstr "_Plik"
#: ../src/games-scores-dialog.c:537
msgid "Name"
msgstr "Nazwa"
#: ../data/ui/interface.ui.h:3
msgid "_New Game"
msgstr "_Nowa gra"
#. Empty title shows up as "<unnamed>" on maemo
#: ../src/games-show.c:151
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: ../data/ui/interface.ui.h:4
msgid "_End Game"
msgstr "_Zakończ grę"
#: ../src/level-manager.c:176
msgid "Couldn't find level sequence description."
msgstr "Nie można odnaleźć opisu sekwencji poziomu."
#: ../data/ui/interface.ui.h:5
msgid "_Skip Level"
msgstr "P_omiń poziom"
#: ../src/level-manager.c:190
msgid "No level found."
msgstr "Nie odnaleziono poziomu."
#: ../data/ui/interface.ui.h:6
msgid "_Reset Level"
msgstr "P_rzywróć poziom"
#: ../src/level-manager.c:286
#, c-format
msgid "Found level '%s' in: %s"
msgstr "Odnaleziono poziom \"%s\" w: %s"
#: ../data/ui/interface.ui.h:7
msgid "_Undo Move"
msgstr "_Cofnij ruch"
#: ../src/main.c:121 ../src/main.c:775 ../src/main.c:832
#: ../atomix.desktop.in.h:1
msgid "Atomix"
msgstr "Atomix"
#: ../src/main.c:166
msgid "A puzzle game about atoms and molecules"
msgstr "Gra logiczna o atomach i cząsteczkach"
#: ../src/main.c:170
msgid "translator-credits"
msgstr "Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012"
#: ../data/ui/interface.ui.h:8
msgid "_Pause Game"
msgstr "_Wstrzymaj grę"
#: ../src/main.c:493
msgid "Congratulations! You have finished all Atomix levels."
msgstr "Gratulacje! Udało się ukończyć wszystkie poziomy gry Atomix."
#: ../data/ui/interface.ui.h:9
msgid "_Continue Game"
msgstr "_Kontynuuj grę"
#: ../src/main.c:503
msgid "Couldn't find at least one level."
msgstr "Nie można odnaleźć co najmniej jednego poziomu."
#: ../data/ui/interface.ui.h:10
msgid "_Quit"
msgstr "Za_kończ"
#: ../src/main.c:508
msgid "Do you want to finish the game?"
msgstr "Zakończyć grę?"
#: ../data/ui/interface.ui.h:11
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#. create statistics frame
#: ../src/main.c:701
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
#: ../data/ui/interface.ui.h:12
msgid "_About"
msgstr "_O grze"
#: ../src/main.c:707
#: ../data/ui/interface.ui.h:13
msgid "Level:"
msgstr "Poziom:"
#: ../src/main.c:708
#: ../data/ui/interface.ui.h:14
msgid "Molecule:"
msgstr "Cząsteczka:"
#: ../src/main.c:709
#: ../data/ui/interface.ui.h:15
msgid "Formula:"
msgstr "Wyrażenie:"
#: ../src/main.c:710
#: ../data/ui/interface.ui.h:16
msgid "Score:"
msgstr "Wynik:"
#: ../src/main.c:711
#: ../data/ui/interface.ui.h:17
msgid "Time:"
msgstr "Czas:"
#: ../src/main.c:734
msgid "_Game"
msgstr "_Gra"
#: ../data/ui/interface.ui.h:18
msgid "empty"
msgstr "puste"
#: ../src/main.c:735
msgid "_Help"
msgstr "Pomo_c"
#: ../src/main.c:737
msgid "End Game"
msgstr "Zakończ grę"
#: ../data/ui/interface.ui.h:19
msgid "Statistics"
msgstr "Statystyki"
#: ../src/main.c:738
msgid "Skip Level"
msgstr "Pomiń poziom"
#: ../src/level-manager.c:207
msgid "Couldn't find level sequence description."
msgstr "Nie można odnaleźć opisu sekwencji poziomu."
#: ../src/main.c:739
msgid "Reset Level"
msgstr "Przywróć poziom"
#: ../src/level-manager.c:221
msgid "No level found."
msgstr "Nie odnaleziono poziomu."
#: ../src/main.c:741
msgid "_Pause Game"
msgstr "_Wstrzymaj grę"
#: ../src/level-manager.c:317
#, c-format
msgid "Found level '%s' in: %s"
msgstr "Odnaleziono poziom \"%s\" w: %s"
#: ../src/main.c:742
msgid "_Continue Game"
msgstr "_Kontynuuj grę"
#: ../src/main.c:132
msgid "A puzzle game about atoms and molecules"
msgstr "Gra logiczna o atomach i cząsteczkach"
#: ../src/main.c:743
msgid "_Scores..."
msgstr "Wy_niki..."
#: ../src/main.c:136
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Zbigniew Chyla <zbigniew.chyla@gmail.com>, 2002\n"
"Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2012-2015\n"
"Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2012-2015"
#: ../src/main.c:745
msgid "About"
msgstr "O grze"
#: ../src/main.c:446
msgid "Congratulations! You have finished all Atomix levels."
msgstr "Gratulacje! Udało się ukończyć wszystkie poziomy gry Atomix."
#: ../src/theme-manager.c:136
#: ../src/theme-manager.c:224
msgid "No themes found."
msgstr "Nie odnaleziono motywów."
#: ../src/theme-manager.c:194
#: ../src/theme-manager.c:282
#, c-format
msgid "Found theme '%s' in: %s"
msgstr "Odnaleziono motyw \"%s\" w: %s"
#: ../atomix.desktop.in.h:2
msgid "Molecule puzzle game"
msgstr "Gra logiczna w układanie cząsteczek"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment