Commit 86a439af authored by Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Committed by Gabor Keleman

Translation updated.

2009-03-14  Gabor Kelemen  <kelemeng@gnome.hu>

	* hu.po: Translation updated.
	

svn path=/trunk/; revision=4858
parent c5ca9689
......@@ -5146,7 +5146,7 @@ msgstr "Hiba az új kezelőcsonk hozzáadása közben: nincs aktuális szerkeszt
msgid ""
"To avoid this messages turn off \"Insert handler on edit\" flag in "
"Preferences->Glade GUI Designer"
msgstr "Ezen üzenetek elkerüléséhez kapcsolja ki a Beállítások Glade felülettervező „Kezelő beszúrása szerkesztéskor” beállítását."
msgstr "Ezen üzenetek elkerüléséhez kapcsolja ki a Beállítások -> Glade felülettervező „Kezelő beszúrása szerkesztéskor” beállítását."
#: ../plugins/glade/plugin.c:2369
msgid "Those documents are already associated"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment