Commit 64e0a63c authored by Matej Urbančič's avatar Matej Urbančič

Updated Slovenian translation

parent a8c660e5
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=anjuta&component=core application\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-24 15:04+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-26 09:12+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2010-07-31 17:57+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-02 13:45+0100\n"
"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju@svn.gnome.org>\n"
"Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -2740,7 +2740,7 @@ msgstr "Okvir"
#. Register actions
#: ../plugins/debug-manager/stack_trace.c:664
#: ../plugins/debug-manager/threads.c:451
#: ../plugins/gdb/preferences.c:358
#: ../plugins/gdb/preferences.c:360
#: ../plugins/tools/tool.c:100
#: ../src/anjuta-app.c:621
#: ../plugins/file-wizard/anjuta-file-wizard.plugin.in.h:2
......@@ -4764,29 +4764,33 @@ msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke FIFO z imenom %s. Program bo zagnan bre
msgid "Cannot start terminal for debugging."
msgstr "Ni mogoče zagnati terminala za razhroščevanje."
#: ../plugins/gdb/preferences.c:123
#. Translators: pretty printer file is a kind of script allowing gdb to display
#. * variable content in a simpler way, removing implementation details
#: ../plugins/gdb/preferences.c:125
#, c-format
msgid ""
"The following pretty printers, without a register functions, have been disabled:\n"
" %s"
"The register function hasn't been found automatically in the following pretty printer files:\n"
"%s\n"
"You need to fill yourself the register function columns before enabling the rows. Most of the time the register function name contains the word \"register\"."
msgstr ""
"Navedeni oblikovni tiskalniki, brez vpisnih funkcij, so onemogočeni:\n"
" %s"
"Funkcije vpisnika ni mogoče samodejno najti med datotekami oblikovnega tiskanja:\n"
"%s\n"
"Funkcije bo treba vpisati ročno v stolpce pred omogočanjem vrstic. Običajno funckija vpisnika vsebuje besedo \"vpisnik\"."
#: ../plugins/gdb/preferences.c:216
#: ../plugins/gdb/preferences.c:220
msgid "Select a pretty printer file"
msgstr "Izbor oblikovne datoteke tiskanja"
#: ../plugins/gdb/preferences.c:353
#: ../plugins/gdb/preferences.c:355
msgid "Activate"
msgstr "Omogoči"
#: ../plugins/gdb/preferences.c:365
#: ../plugins/gdb/preferences.c:367
msgid "Register Function"
msgstr "Vpisna funkcija"
#: ../plugins/gdb/preferences.c:389
#: ../plugins/gdb/preferences.c:397
#: ../plugins/gdb/preferences.c:391
#: ../plugins/gdb/preferences.c:399
msgid "Gdb Debugger"
msgstr "Razhroščevalnik Gdb"
......@@ -10487,3 +10491,10 @@ msgstr "Najmanjše število znakov za dopolnjevanje"
msgid "Symbol"
msgstr "Simbol"
#~ msgid ""
#~ "The following pretty printers, without a register functions, have been "
#~ "disabled:\n"
#~ " %s"
#~ msgstr ""
#~ "Navedeni oblikovni tiskalniki, brez vpisnih funkcij, so onemogočeni:\n"
#~ " %s"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment