Commit 1664581c authored by Marek Černocký's avatar Marek Černocký

Czech FAQ translation

parent a55a7dbb
......@@ -14,6 +14,6 @@ HELP_FILES = \
project-existing.page \
project-resource.page
HELP_LINGUAS = de es pt_BR
HELP_LINGUAS = cs de es pt_BR
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Czech translation for anjuta.
# Copyright (C) 2018 anjuta's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
# Marek Černocký <marek@manet.cz>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta master\n"
"POT-Creation-Date: 2018-02-23 18:30+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-10 21:52+0100\n"
"Last-Translator: Marek Černocký <marek@manet.cz>\n"
"Language-Team: čeština <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Marek Černocký <marek@manet.cz>"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:6
msgid "Frequently asked questions"
msgstr "Časté dotazy a odpovědi"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:10 C/editor-maximize.page:12 C/general-bugs.page:11
#: C/general-feature.page:11 C/general-name.page:10 C/general-windows.page:11
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:14 C/editor-maximize.page:16 C/general-bugs.page:15
#: C/general-feature.page:15 C/general-name.page:14 C/general-windows.page:15
msgid "Andy Piper"
msgstr "Andy Piper"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:17 C/editor-maximize.page:19 C/general-bugs.page:18
#: C/general-feature.page:18 C/general-name.page:17 C/general-windows.page:18
msgid "Naba Kumar"
msgstr "Naba Kumar"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:21 C/editor-maximize.page:23 C/general-bugs.page:22
#: C/general-feature.page:22 C/general-name.page:21 C/general-windows.page:22
msgid "Biswapesh Chattopadhyayr"
msgstr "Biswapesh Chattopadhyayr"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:24
msgid "Anjuta FAQ"
msgstr "Časté dotazy a odpovědi k projektu Anjuta"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:32
msgid "Editor"
msgstr "Editor"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:36
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/editor-goto-error.page:10
msgid "Double click on the message."
msgstr "Klikněte dvojitě na zprávu."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/editor-goto-error.page:14 C/editor-scintilla.page:12
#: C/project-existing.page:11 C/project-resource.page:11
msgid "Sébastien Granjoux"
msgstr "Sébastien Granjoux"
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-goto-error.page:19
msgid "How to jump to the line causing a build error or warning?"
msgstr "Jak skočit na řádek, který způsobil chybu nebo varování překladu?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-goto-error.page:21
msgid ""
"Normally errors reported by the compiler are highlighted in the message "
"window pane. Double clicking on an error should open the corresponding file, "
"if necessary, and move the view to the right position."
msgstr ""
"Normálně jsou chyby oznámené kompilátorem zvýrazněny v panelu se zprávami. "
"Dvojitým kliknutím na chybu by se měl otevřít příslušný soubor, pokud je to "
"potřeba, a přesunout zobrazení na správné místo."
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-goto-error.page:26
msgid ""
"It can fail if <app>Anjuta</app> is not able to parse the output of the "
"build program. This is much more common if the output is translated. So, as "
"a work around, you can uncheck the option <gui>Translate messages</gui> in "
"the preferences of the build plugin. The errors and warnings of the compiler "
"will not be translated but you should be able to jump to the faulty line as "
"explained above."
msgstr ""
"Nemusí se to ale podařit, když <app>Anjuta</app> není schopná zpracovat "
"výstup ze sestavovacího programu. Což je mnohem pravděpodobnější, když je "
"výstup přeložený do nějakého národního jazyka. Můžete to obejít tím, že "
"zrušíte zaškrtnutí volby <gui>Překládat zprávy</gui> v předvolbách "
"sestavovacího zásuvného modulu. Chybové zprávy a varování kompilátoru pak "
"nebudou překládány, ale za to budete moci skočit přímo na chybný řádek, jak "
"bylo vysvětleno výše."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/editor-maximize.page:8
msgid "Double click on the current tab."
msgstr "Klikněte dvojitě na aktuální kartu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-maximize.page:27
msgid "How to maximize the editor window"
msgstr "Jak maximalizovat okno s editorem?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-maximize.page:29
msgid ""
"Double click on the current tab to maximize the document window. Do the same "
"again restore the previous state of all docked windows."
msgstr ""
"Okno s dokumentem maximalizujete dvojitým kliknutím na aktuální kartu. Když "
"uděláte to stejné znovu, obnovíte předchozí stav všech zadokovaných oken."
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-scintilla.page:17
msgid "How to use <app>Scintilla editor</app>"
msgstr "Jak používat <app>editor Scintilla</app>?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-scintilla.page:19
msgid ""
"<app href=\"http://www.scintilla.org\">Scintilla editor</app> is available "
"through the package <sys>anjuta-extras</sys> package which can either be "
"downloaded from the <link href=\"http://projects.gnome.org/anjuta/downloads."
"html\">Anjuta website</link> or installed from the software management "
"application of your distribution. After you have installed it you will be "
"prompted to choose an editor and you can set it as the default editor for "
"this project."
msgstr ""
"<app href=\"http://www.scintilla.org\">Editor Scintilla</app> je dostupný "
"přes balíček <sys>anjuta-extras</sys>, který buď můžete stáhnout z <link "
"href=\"http://projects.gnome.org/anjuta/downloads.html\">webu Anjuta</link>, "
"nebo jej nainstalovat přes správu softwaru ve své distribuci. Po "
"nainstalování balíčku budete vyzváni k výběru editoru a můžete si editor "
"<app>Scintilla</app> nastavit jako výchozí pro svůj projekt."
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-scintilla.page:25
msgid ""
"<link action=\"install:anjuta-extras\" href=\"http://projects.gnome.org/"
"anjuta/downloads.html\" style=\"button\">Install anjuta-extras</link>"
msgstr ""
"<link action=\"install:anjuta-extras\" href=\"http://projects.gnome.org/"
"anjuta/downloads.html\" style=\"button\">Nainstalovat anjuta-extras</link>"
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-scintilla.page:31
msgid "<app>Scintilla Editor</app> is available since Anjuta version 3.2."
msgstr ""
"<app>Editor Scintilla Editor</app> je dostupný od verze <app>Anjuty</app> "
"3.2."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-bugs.page:7
msgid "Use GNOME's issue tracker tool."
msgstr "Použijte nástroj pro sledování chyb projektu GNOME."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-bugs.page:26
msgid "Where to report bugs and enhancement requests"
msgstr "Kam hlásit chyby a návrhy na vylepšení?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-bugs.page:28
msgid ""
"Please report bugs and enhancement requests in <app href=\"http://bugzilla."
"gnome.org/browse.cgi?product=anjuta\">GNOME Bugzilla</app>."
msgstr ""
"Chyby a návrhy na vylepšení hlaste prosím do <app href=\"http://bugzilla."
"gnome.org/browse.cgi?product=anjuta\">systému Bugzilla projektu GNOME</app>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-feature.page:7
msgid "Because nobody has written it yet."
msgstr "Protože ji zatím nikdo nenapsal."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-feature.page:26
msgid "Why does <app>Anjuta</app> not have my favourite feature?"
msgstr "Proč <app>Anjuta</app> nemá moji oblíbenou funkci?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-feature.page:28
msgid ""
"<app>Anjuta</app> is free and open source software. You are encouraged to "
"<link href=\"https://live.gnome.org/Git/Developers\">take the source code</"
"link> and add the features you would like to see. You can also <link xref="
"\"general-bugs\">file an enhancement request</link> or send a message to the "
"<link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-devel-list"
"\">development mailing list</link> to discuss your ideas first."
msgstr ""
"<app>Anjuta</app> je svobodný software s otevřeným kódem. Neváhejte si <link "
"href=\"https://live.gnome.org/Git/Developers\">vzít zdrojový kód</link> a "
"přidat do něj funkce, které byste v něm rádi viděli. Můžete také <link xref="
"\"general-bugs\">vyplnit žádost o vylepšení</link> nebo poslat zprávu do "
"<link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-devel-list"
"\">vývojářské poštovní konference</link>, aby se váš nápad prodiskutoval."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-name.page:26
msgid "What does the name <app>Anjuta</app> stand for?"
msgstr "Co název <app>Anjuta</app> znamená?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-name.page:28
msgid ""
"It is not one of those recursive names. <app>Anjuta</app> is the name of the "
"girlfriend of the founder of this application, Naba Kumar. This application "
"is dedicated to her."
msgstr ""
"Nejedná se o žádný rekurzivní název, jak je u svobodných projektů v oblibě. "
"<app>Anjuta</app> je jméno přítelkyně zakladatele tohoto projektu, Naba "
"Kumara. Jedná se o věnování."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-windows.page:7
msgid "It is not planned."
msgstr "Není to v plánu."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-windows.page:26
msgid "Is/will there be <app>Anjuta</app> for Microsoft Windows?"
msgstr "Existuje/bude existovat <app>Anjuta</app> pro Microsoft Windows?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-windows.page:28
msgid ""
"There is no native port for Microsoft Windows and most likely there will "
"never be. However, if you are interested, feel free to <link href=\"https://"
"mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-list\">contact us</link>."
msgstr ""
"Neexistuje nativní port pro Microsoft Windows a s největší pravděpodobností "
"ani nikdy existovat nebude. Nicméně, pokud máte zájem na něčem takovém "
"pracovat, neváhejte <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/"
"anjuta-list\">nás kontaktovat</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/project-existing.page:7
msgid "Import a project into <app>Anjuta</app>."
msgstr "Naimportujte projektu do <app>Anjuty</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/project-existing.page:16
msgid "How can I use Anjuta with an existing project?"
msgstr "Jak mohu <app>Anjutu</app> použít pro můj stávající projekt?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-existing.page:18
msgid ""
"Run <guiseq><gui>File</gui><gui>New</gui><gui>Project from existing sources</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Spusťte <guiseq><gui>Soubor</gui><gui>Nový</gui><gui>Projekt z existujících "
"zdrojových kódů</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-existing.page:20
msgid ""
"<app>Anjuta</app> has no own project format. It uses already existing "
"project formats, like Autotools or Makefile. On Linux, the most common "
"format is Autotools."
msgstr ""
"<app>Anjuta</app> nemá žádný vlastní formát projektů. Používá již existují "
"formáty, jako jsou Autotools nebo Makefile. V Linuxu je nejběžnějším "
"formátem Autotools. "
#. (itstool) path: info/desc
#: C/project-resource.page:7
msgid "Add a folder and a data target."
msgstr "Přidejte složku a cíl typu data."
#. (itstool) path: page/title
#: C/project-resource.page:16
msgid "How to add a directory containing icons to a project"
msgstr "Jak do projektu přidat složku obsahující ikony?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-resource.page:18
msgid ""
"In an autotools project, you can add a new directory by creating a folder "
"(<guiseq><gui>Project</gui><gui>New Folder...</gui></guiseq>). Then inside "
"this folder create a new data target (<guiseq><gui>Project</gui><gui>New "
"Target...</gui></guiseq>) and add the files corresponding to the icons to "
"this target (<guiseq><gui>Project</gui><gui>Add Source File...</gui></"
"guiseq>)."
msgstr ""
"V projektu založeném na autotools můžete přidat novou složku vytvořením "
"složky pomocí <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nová složka…</gui></guiseq> Pak "
"v této složce vytvořte nový cíl typu data (<guiseq><gui>Projekt</"
"gui><gui>Nový cíl…</gui></guiseq> a přidejte do tohoto cíle soubory s "
"ikonami pomocí <guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Přidat zdrojový soubor…</gui></"
"guiseq>"
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment