Commit def618d2 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Update Polish translation

parent fe71477a
# Polish translation for anjuta.
# Copyright © 2001-2017 the anjuta authors.
# Copyright © 2001-2019 the anjuta authors.
# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
# Zbigniew Chyla <chyla@alice.ci.pwr.wroc.pl>, 2001-2003.
# Artur Flinta <aflinta@at.kernel.pl>, 2004.
# Piotr Leszczyński <piotr@kontury.pl>, 2008.
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2017.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2019.
# Paweł Żołnowski <pawel@zolnowski.name>, 2014.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2017.
# Aviary.pl <community-poland@mozilla.org>, 2008-2019.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2017-10-01 18:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2017-10-01 18:20+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-21 17:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 17:22+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <community-poland@mozilla.org>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -73,7 +73,7 @@ msgid ""
"downloaded and installed."
msgstr ""
"Kreator projektu umożliwia tworzenie nowych projektów z wybranego szablonu. "
"Zestaw szablonów zawiera projekty ogólne, proste (bez podkatalogów), GTK+, "
"Zestaw szablonów zawiera projekty ogólne, proste (bez podkatalogów), GTK, "
"GNOME, Java, Python i wiele więcej. Nowe szablony można z łatwością pobrać "
"i zainstalować."
......@@ -3594,37 +3594,39 @@ msgstr "Zmień nazwę"
msgid "Remove"
msgstr "Usuń"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:164
#. Translator: the space at the beginning is here because this
#. * string is concatenated with the file name.
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:166
msgid " [read-only]"
msgstr " [tylko do odczytu]"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:533
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:535
#: ../plugins/document-manager/plugin.c:156
msgid "Close Others"
msgstr "Zamknij inne"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:736
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1156
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:738
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1158
msgid "Close file"
msgstr "Zamyka plik"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:773
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:775
#: ../plugins/language-support-python/anjuta-language-support-python.ui.h:9
#: ../plugins/project-manager/dialogs.c:748
msgid "Path:"
msgstr "Ścieżka:"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:890
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:892
#: ../plugins/file-loader/plugin.c:597 ../plugins/file-loader/plugin.c:887
#: ../plugins/file-loader/plugin.c:897 ../plugins/file-loader/plugin.c:910
msgid "Open file"
msgstr "Otwiera plik"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:909
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:911
msgid "Save file as"
msgstr "Zapisuje plik jako"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:990
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:992
#, c-format
msgid ""
"The file '%s' already exists.\n"
......@@ -3633,11 +3635,11 @@ msgstr ""
"Plik „%s” już istnieje.\n"
"Zastąpić go tym zapisywanym?"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:999
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1001
msgid "_Replace"
msgstr "_Zastąp"
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1743
#: ../plugins/document-manager/anjuta-docman.c:1745
msgid "[read-only]"
msgstr "[tylko do odczytu]"
......@@ -7966,11 +7968,11 @@ msgstr ""
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:1
msgid "GTK+ (Application)"
msgstr "GTK+ (program)"
msgstr "GTK (program)"
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:2
msgid "Full features Gtk+ Application with file handling"
msgstr "Pełne funkcje programów GTK+ z obsługą plików"
msgstr "Pełne funkcje programów GTK z obsługą plików"
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkapplication.wiz.in.h:19
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtkmm.wiz.in.h:17
......@@ -8039,12 +8041,12 @@ msgstr "Minimalny projekt biblioteki GTKmm"
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtk.wiz.in.h:1
#: ../plugins/project-wizard/templates/vala-gtk.wiz.in.h:1
msgid "GTK+ (simple)"
msgstr "GTK+ (prosty)"
msgstr "GTK (prosty)"
#: ../plugins/project-wizard/templates/gtk.wiz.in.h:2
#: ../plugins/project-wizard/templates/vala-gtk.wiz.in.h:2
msgid "Simple GTK+ project"
msgstr "Prosty projekt biblioteki GTK+"
msgstr "Prosty projekt biblioteki GTK"
#: ../plugins/project-wizard/templates/java.wiz.in.h:1
msgid "Generic java (automake)"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment