Commit b7b41f3c authored by Erik Sköldås's avatar Erik Sköldås Committed by Anders Jonsson

anjuta-faq: Add Swedish translation

parent 342457f1
......@@ -14,6 +14,6 @@ HELP_FILES = \
project-existing.page \
project-resource.page
HELP_LINGUAS = cs de es pt_BR
HELP_LINGUAS = cs de es pt_BR sv
-include $(top_srcdir)/git.mk
# Swedish translation for anjuta.
# Copyright © 2019, 2020 anjuta's COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the anjuta package.
# Erik Sköldås <erik.skoldas@tele2.se>, 2019.
# Anders Jonsson <anders.jonsson@norsjovallen.se>, 2020.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: anjuta master\n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-24 13:54+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2020-05-05 21:00+0200\n"
"Last-Translator: Erik Sköldås <erik.skoldas@tele2.se>\n"
"Language-Team: Swedish <gnome-se-list@gnome.org>\n"
"Language: sv\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Poedit 2.3\n"
#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
msgctxt "_"
msgid "translator-credits"
msgstr "Erik Sköldås <erik.skoldas@tele2.se>, 2019"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/index.page:6
msgid "Frequently asked questions"
msgstr "Frågor och svar"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:10 C/editor-maximize.page:12 C/general-bugs.page:11
#: C/general-feature.page:11 C/general-name.page:10 C/general-windows.page:11
msgid "GNOME Documentation Project"
msgstr "GNOME:s dokumentationsprojekt"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:14 C/editor-maximize.page:16 C/general-bugs.page:15
#: C/general-feature.page:15 C/general-name.page:14 C/general-windows.page:15
msgid "Andy Piper"
msgstr "Andy Piper"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:17 C/editor-maximize.page:19 C/general-bugs.page:18
#: C/general-feature.page:18 C/general-name.page:17 C/general-windows.page:18
msgid "Naba Kumar"
msgstr "Naba Kumar"
#. (itstool) path: credit/name
#: C/index.page:21 C/editor-maximize.page:23 C/general-bugs.page:22
#: C/general-feature.page:22 C/general-name.page:21 C/general-windows.page:22
msgid "Biswapesh Chattopadhyayr"
msgstr "Biswapesh Chattopadhyayr"
#. (itstool) path: page/title
#: C/index.page:24
msgid "Anjuta FAQ"
msgstr "Anjuta Frågor och Svar"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:28
msgid "General"
msgstr "Allmänt"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:32
msgid "Editor"
msgstr "Redigerare"
#. (itstool) path: section/title
#: C/index.page:36
msgid "Project"
msgstr "Projekt"
#. (itstool) path: info/desc
#: C/editor-goto-error.page:10
msgid "Double click on the message."
msgstr "Dubbelklicka på meddelandet."
#. (itstool) path: credit/name
#: C/editor-goto-error.page:14 C/editor-scintilla.page:12
#: C/project-existing.page:11 C/project-resource.page:11
msgid "Sébastien Granjoux"
msgstr "Sébastien Granjoux"
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-goto-error.page:19
msgid "How to jump to the line causing a build error or warning?"
msgstr "Hur hoppar jag till en rad som orsakat ett byggfel eller en varning?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-goto-error.page:21
msgid ""
"Normally errors reported by the compiler are highlighted in the message "
"window pane. Double clicking on an error should open the corresponding file, "
"if necessary, and move the view to the right position."
msgstr ""
"Normalt färgmarkeras fel som rapporteras av kompilatorn i "
"meddelandefönsterpanelen. Om du dubbelklickar på ett fel öppnas motsvarande "
"fil, och fokus flyttas till rätt position."
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-goto-error.page:26
msgid ""
"It can fail if <app>Anjuta</app> is not able to parse the output of the "
"build program. This is much more common if the output is translated. So, as "
"a work around, you can uncheck the option <gui>Translate messages</gui> in "
"the preferences of the build plugin. The errors and warnings of the compiler "
"will not be translated but you should be able to jump to the faulty line as "
"explained above."
msgstr ""
"Det kan misslyckas om <app>Anjuta</app> inte kan analysera utdata från "
"byggprogrammet. Detta är mycket vanligare om utdata är översatt. För att "
"komma runt problemet kan du avmarkera alternativet <gui>Översätt "
"meddelanden</gui> i inställningarna för insticksmodulen för bygge. "
"Felmeddelandena och varningarna i kompilatorn kommer inte att översättas, "
"men du borde kunna hoppa direkt till den felande raden som förklarats ovan."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/editor-maximize.page:8
msgid "Double click on the current tab."
msgstr "Dubbelklicka på den aktuella fliken."
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-maximize.page:27
msgid "How to maximize the editor window"
msgstr "Hur man maximerar redigeringsfönstret"
# TODO: the same again *TO* restore
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-maximize.page:29
msgid ""
"Double click on the current tab to maximize the document window. Do the same "
"again restore the previous state of all docked windows."
msgstr ""
"Dubbelklicka på den aktuella fliken för att maximera dokumentfönstret. Gör "
"samma sak igen för att återställa det tidigare tillståndet för alla dockade "
"fönster."
#. (itstool) path: page/title
#: C/editor-scintilla.page:17
msgid "How to use <app>Scintilla editor</app>"
msgstr "Så här använder du redigeraren <app>Scintilla</app>"
#. (itstool) path: page/p
#: C/editor-scintilla.page:19
msgid ""
"<app href=\"http://www.scintilla.org\">Scintilla editor</app> is available "
"through the package <sys>anjuta-extras</sys> package which can either be "
"downloaded from the <link href=\"http://projects.gnome.org/anjuta/downloads."
"html\">Anjuta website</link> or installed from the software management "
"application of your distribution. After you have installed it you will be "
"prompted to choose an editor and you can set it as the default editor for "
"this project."
msgstr ""
"Redigeraren <app href=\"http://www.scintilla.org\">Scintilla</app> finns "
"tillgänglig via paketet <sys>anjuta-extras</sys> som antingen kan hämtas "
"från <link href=\"http://projects.gnome.org/anjuta/downloads.html\">Anjutas "
"webbplats</link> eller installeras via din distributions pakethanterare. När "
"du har installerat det kommer du att bli ombedd att välja ett "
"redigeringsprogram, och du kan ställa in det som standardredigerare för det "
"här projektet."
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-scintilla.page:25
msgid ""
"<link action=\"install:anjuta-extras\" href=\"http://projects.gnome.org/"
"anjuta/downloads.html\" style=\"button\">Install anjuta-extras</link>"
msgstr ""
"<link action=\"install:anjuta-extras\" href=\"http://projects.gnome.org/"
"anjuta/downloads.html\" style=\"button\">Installera anjuta-extras</link>"
#. (itstool) path: note/p
#: C/editor-scintilla.page:31
msgid "<app>Scintilla Editor</app> is available since Anjuta version 3.2."
msgstr ""
"Redigeraren <app>Scintilla</app> är tillgänglig sedan Anjuta version 3.2."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-bugs.page:7
msgid "Use GNOME's issue tracker tool."
msgstr "Använd GNOME:s ärendehanteringsverktyg."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-bugs.page:26
msgid "Where to report bugs and enhancement requests"
msgstr "Var rapporterar man fel och förbättringsförfrågningar"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-bugs.page:28
msgid ""
"Please report bugs and enhancement requests in <app href=\"http://bugzilla."
"gnome.org/browse.cgi?product=anjuta\">GNOME Bugzilla</app>."
msgstr ""
"Rapportera fel och förbättringsförfrågningar i <app href=\"http://bugzilla."
"gnome.org/browse.cgi?product=anjuta\">GNOME Bugzilla</app>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-feature.page:7
msgid "Because nobody has written it yet."
msgstr "Eftersom ingen har skrivit den än."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-feature.page:26
msgid "Why does <app>Anjuta</app> not have my favourite feature?"
msgstr "Varför har <app>Anjuta</app> inte min favoritfunktion?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-feature.page:28
msgid ""
"<app>Anjuta</app> is free and open source software. You are encouraged to "
"<link href=\"https://live.gnome.org/Git/Developers\">take the source code</"
"link> and add the features you would like to see. You can also <link xref="
"\"general-bugs\">file an enhancement request</link> or send a message to the "
"<link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-devel-list"
"\">development mailing list</link> to discuss your ideas first."
msgstr ""
"<app>Anjuta</app> baseras på fri och öppen källkod. Du uppmuntras att <link "
"href=\"https://live.gnome.org/Git/Developers\">hämta hem källkoden</link> "
"och lägga till de funktioner du skulle vilja se. Du kan även <link xref="
"\"general-bugs\">skicka en förbättringsförfrågan</link> eller skicka ett "
"meddelande <link href=\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-devel-"
"list\">till sändlistan för utveckling</link>, för att diskutera dina idéer "
"först."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-name.page:26
msgid "What does the name <app>Anjuta</app> stand for?"
msgstr "Vad står namnet <app>Anjuta</app> för?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-name.page:28
msgid ""
"It is not one of those recursive names. <app>Anjuta</app> is the name of the "
"girlfriend of the founder of this application, Naba Kumar. This application "
"is dedicated to her."
msgstr ""
"Det är inte ett av de rekursiva namnen. <app>Anjuta</app> är namnet på "
"flickvännen till grundaren av detta program, Naba Kumar. Programmet är "
"tillägnat henne."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/general-windows.page:7
msgid "It is not planned."
msgstr "Det är inte planerat."
#. (itstool) path: page/title
#: C/general-windows.page:26
msgid "Is/will there be <app>Anjuta</app> for Microsoft Windows?"
msgstr ""
"Finns det eller kommer det att finnas en <app>Anjuta</app>-version för "
"Microsoft Windows?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/general-windows.page:28
msgid ""
"There is no native port for Microsoft Windows and most likely there will "
"never be. However, if you are interested, feel free to <link href=\"https://"
"mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-list\">contact us</link>."
msgstr ""
"Det finns ingen inhemsk portering för Microsoft Windows och troligen kommer "
"det aldrig att göra det. Men om du är intresserad, tveka inte att <link href="
"\"https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/anjuta-list\">kontakta oss</link>."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/project-existing.page:7
msgid "Import a project into <app>Anjuta</app>."
msgstr "Importera ett projekt till <app>Anjuta</app>."
#. (itstool) path: page/title
#: C/project-existing.page:16
msgid "How can I use Anjuta with an existing project?"
msgstr "Hur kan jag använda Anjuta med ett befintligt projekt?"
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-existing.page:18
msgid ""
"Run <guiseq><gui>File</gui><gui>New</gui><gui>Project from existing sources</"
"gui></guiseq>."
msgstr ""
"Välj <guiseq><gui>Arkiv</gui><gui>Nytt</gui><gui>Projekt från befintlig "
"källkod</gui></guiseq>."
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-existing.page:20
msgid ""
"<app>Anjuta</app> has no own project format. It uses already existing "
"project formats, like Autotools or Makefile. On Linux, the most common "
"format is Autotools."
msgstr ""
"<app>Anjuta</app> har inget eget projektformat utan använder redan "
"befintliga format, som Autotools eller Makefile. På Linux är det vanligaste "
"formatet Autotools."
#. (itstool) path: info/desc
#: C/project-resource.page:7
msgid "Add a folder and a data target."
msgstr "Lägg till en mapp och ett datamål."
#. (itstool) path: page/title
#: C/project-resource.page:16
msgid "How to add a directory containing icons to a project"
msgstr "Så här lägger du till en katalog med ikoner till ett projekt"
# TODO: no existing string "add source file"?
#. (itstool) path: page/p
#: C/project-resource.page:18
msgid ""
"In an autotools project, you can add a new directory by creating a folder "
"(<guiseq><gui>Project</gui><gui>New Folder...</gui></guiseq>). Then inside "
"this folder create a new data target (<guiseq><gui>Project</gui><gui>New "
"Target...</gui></guiseq>) and add the files corresponding to the icons to "
"this target (<guiseq><gui>Project</gui><gui>Add Source File...</gui></"
"guiseq>)."
msgstr ""
"I ett autotools-projekt kan du lägga till en ny katalog genom att skapa en "
"mapp (<guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Ny mapp…</gui></guiseq>). Skapa sedan "
"ett nytt datamål i den här mappen (<guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Nytt mål…</"
"gui></guiseq>) och lägg till de filer som motsvarar ikonerna för det här "
"målet (<guiseq><gui>Projekt</gui><gui>Lägg till källkodsfil…</gui></guiseq>)."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment