Commit b3e01ad0 authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Update Catalan translation

parent 54ae6dfd
......@@ -1319,7 +1319,7 @@ msgstr ""
#: C/autotools-build-configure.page:30(section/title)
msgid "Configure the project"
msgstr "Configureu el projecte"
msgstr "Configurar el projecte"
#: C/autotools-build-configure.page:34(item/p)
msgid ""
......@@ -3453,7 +3453,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si els fitxers de capçalera són instal·lats a una ubicació estàndard (<file>/"
"usr/include</file>) no cal que ho definiu. En cas contrari i si utilitzeu el "
"<app>gcc</app> com a compilador, heu d'afegir <input>-I<var>camí_inclusió</"
"<app>gcc</app> com a compilador, heu d'afegir <input>-I<var>include_path</"
"var></input> a la propietat <gui>Indicadors del preprocessador de C</gui>. "
"Podeu afegir diversos camins separats per espais. S'utilitzaran aquestes "
"opcions en tots els objectius dins d'aquest directori."
......@@ -3487,8 +3487,8 @@ msgid ""
"extension."
msgstr ""
"Heu de definir la propietat <gui>Indicadors de l'enllaçador</gui>; si el "
"compilador és el <app>gcc</app>, afegiu <input>-l<var>nom_biblioteca</var></"
"input>. <var>nom_biblioteca</var> és el nom del fitxer de biblioteca sense "
"compilador és el <app>gcc</app>, afegiu <input>-l<var>library_name</var></"
"input>. <var>library_name</var> és el nom del fitxer de biblioteca sense "
"el prefix <file>lib</file> i sense l'extensió <file>.a</file> o <file>.so</"
"file>."
......@@ -3500,7 +3500,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si la biblioteca no és a un directori estàndard, el <app>gcc</app> pot "
"cercar a més directoris si especifiqueu l'opció <input>-"
"L<var>camí_biblioteca</var></input>."
"L<var>library_name</var></input>."
#: C/project-manager-library.page:13(info/desc)
msgid "Add or remove libraries to project targets."
......@@ -3526,7 +3526,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"A la <gui>vista de projecte</gui>, trieu l'objectiu que té la biblioteca que "
"voleu suprimir, feu clic amb el botó secundari del ratolí perquè es mostri "
"el <gui>menú contextual del projecte</gui> i trieu <gui>Propietats</gui>. "
"el <gui>menú contextual del projecte</gui> i trieu <gui>Propietats</gui>."
#: C/project-manager-library-remove.page:33(item/p)
msgid ""
......@@ -3818,7 +3818,7 @@ msgstr "Afegiu fitxers existents a un projecte."
#: C/project-manager-source-add.page:22(page/title)
msgid "Add Files"
msgstr "Afegiu fitxers"
msgstr "Afegir fitxers"
#: C/project-manager-source-add.page:26(item/p)
msgid ""
......@@ -3876,11 +3876,11 @@ msgstr ""
#: C/project-manager-source-remove.page:9(info/desc)
msgid "Remove files from a project."
msgstr "Suprimiu fitxers d'un projecte."
msgstr "Suprimir fitxers d'un projecte."
#: C/project-manager-source-remove.page:22(page/title)
msgid "Remove Files"
msgstr "Suprimiu fitxers"
msgstr "Suprimir fitxers"
#: C/project-manager-source-remove.page:26(item/p)
msgid ""
......@@ -3980,7 +3980,7 @@ msgstr "Suprimiu un objectiu d'un projecte."
#: C/project-manager-target-remove.page:22(page/title)
msgid "Remove a Target"
msgstr "Suprimiu un objectiu"
msgstr "Suprimir un objectiu"
#: C/project-manager-target-remove.page:26(item/p)
msgid ""
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment