Commit b30db7aa authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent c98280e7
......@@ -2141,7 +2141,7 @@ msgid ""
"minimal thought and quick reflexes."
msgstr ""
"Un joc ràpid i curt al qual no s'ha de pensar molt, la coberta és jugar "
"millor pensant poc i amb reflexes ràpids."
"millor pensant poc i amb reflexos ràpids."
#: C/cruel.xml:17(sect1/title)
msgid "Cruel"
......@@ -3584,7 +3584,7 @@ msgid ""
"Queens. Jacks are paired off with other Jacks."
msgstr ""
"Suprimiu les cartes per parelles que sumin onze. Els reis s'emparellen amb "
"les reines. Les jotes s'emparellem amb altres jotes."
"les reines. Les jotes s'emparellen amb altres jotes."
#: C/gay_gordons.xml:67(sect2/para) C/isabel.xml:61(sect2/para)
#: C/monte_carlo.xml:79(sect2/para) C/quatorze.xml:78(sect2/para)
......@@ -4735,7 +4735,7 @@ msgstr ""
"RESPONSABLES DAVANT DE NINGÚ PER CAP DANY DIRECTE, INDIRECTE, ESPECIAL, "
"ACCIDENTAL O CONSECUTIU DE QUALSEVOL TIPUS; AIXÒ INCLOU, SENSE LIMITAR-S'HI, "
"ELS DANYS PER PÈRDUA DE CLIENTS, INTERRUPCIONS DE LA FEINA, FALLADA O "
"MALFUNCIONAMENT DE L'ORDINADOR, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA O DANY RELACIONAT "
"MAL FUNCIONAMENT DE L'ORDINADOR, O QUALSEVOL ALTRA PÈRDUA O DANY RELACIONAT "
"AMB L'ÚS DEL DOCUMENT I LES VERSIONS MODIFICADES DEL DOCUMENT, FINS I TOT SI "
"S'HA INFORMAT AQUESTA PART DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS."
......@@ -5154,7 +5154,7 @@ msgid ""
"Four spread piles on left. Deal four cards face up in each Reserve pile. No "
"building allowed."
msgstr ""
"Quatres piles separades a l'esquerra. Es reparteixen quatre cartes cara "
"Quatre piles separades a l'esquerra. Es reparteixen quatre cartes cara "
"amunt a cada pila de la reserva. No es permet construir."
#: C/peek.xml:103(sect2/para)
......@@ -5735,7 +5735,7 @@ msgid ""
"be made."
msgstr ""
"La partida comença amb la repartició de quatre cartes de cara amunt a la "
"reserva. Si és possible, jugueu les cartes des la reserva a la base. "
"reserva. Si és possible, jugueu les cartes des de la reserva a la base. "
"Continueu aquest procés fins que no quedin cartes a la pila principal i no "
"es puguin fer més moviments cap a la base."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment