Commit 0f60f48c authored by Jordi Mas's avatar Jordi Mas

Fixes to Catalan translation

parent f2c0dad6
......@@ -2215,7 +2215,7 @@ msgid ""
"is detected."
msgstr ""
"Nota: un cas degenerat succeeix sempre que, després de repartir, l'última "
"pila del tauler conté només una carta i l'únic moviment possible es des de "
"pila del tauler conté només una carta i l'únic moviment possible és des de "
"la pila del final del tauler a la pila d'abans. En fer aquest moviment i "
"tornar a repartir només s'aconsegueix l'ordre original de les cartes. "
"L'AisleRiot finalitzarà la partida si es detecta aquesta situació."
......@@ -3999,7 +3999,7 @@ msgstr ""
"reparteixen individualment a la pila de descartades des de la pila "
"principal. Tot i això, com que la pila de descartades només pot tenir una "
"carta, aquesta carta s'ha de jugar immediatament a una pila base o a una de "
"les quatres piles de la reserva. Les cartes de les piles de la reserva no es "
"les quatre piles de la reserva. Les cartes de les piles de la reserva no es "
"poden reordenar."
#: C/hopscotch.xml:91(sect2/para) C/sir_tommy.xml:86(sect2/para)
......@@ -6908,7 +6908,7 @@ msgid ""
"Progressive Rounds: After all cards have been cleared from the tableu, a new "
"round begins. The score from the last round carries over into the new round."
msgstr ""
"Arrodoniments progressius: després de què totes les cartes s'hagin suprimit "
"Arrodoniments progressius: després què totes les cartes s'hagin suprimit "
"del tauler, comença una ronda nova. La puntuació de l'última ronda s'acumula "
"a la ronda nova."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment