Commit e7ce1471 authored by Fran Diéguez's avatar Fran Diéguez

Updated Galician translations

parent 65b55565
......@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-games-master-po-gl-54590\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-07-01 22:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-07-01 22:14+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2014-09-04 21:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-09-04 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez@gnome.org>\n"
"Language-Team: gnome-l10n-gl@gnome.org\n"
"Language: gl\n"
......@@ -27,14 +27,28 @@ msgstr ""
"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
"X-Project-Style: gnome\n"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:1
msgid "Aisleriot Solitaire"
msgstr "Solitario AisleRiot"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:2
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:2 ../data/sol.desktop.in.in.h:2
msgid "Play many different solitaire games"
msgstr "Xogar a moitos solitarios diferentes"
#: ../data/sol.appdata.xml.in.h:3
msgid ""
"Aisleriot — also known as sol or solitaire — is a card game application that "
"features over 80 different solitaire-type card games which are designed to "
"play using a mouse, keyboard, or trackpad."
msgstr ""
"Aisleriot — tamén coñecido como sol ou solitario — é un aplicativo de xogo "
"de cartas que conta con 80 xogos de cartas tipo solitario diferentes os "
"cales están deseñados para xogar usando un rato, teclado ou área táctil."
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:1
msgid "AisleRiot Solitaire"
msgstr "Solitario AisleRiot"
#: ../data/sol.desktop.in.in.h:3
msgid "solitaire;cards;klondike;spider;freecell;patience;"
msgstr "solitario;tarxetas;klondike;araña;freecell;paciencia;"
......@@ -142,7 +156,7 @@ msgid "Quit"
msgstr "Saír"
#. Now construct the window contents
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2194
#: ../src/ar-game-chooser.c:312 ../src/window.c:2109
msgid "Select Game"
msgstr "Seleccionar xogo"
......@@ -1497,7 +1511,7 @@ msgstr "NOME"
msgid "FreeCell Solitaire"
msgstr "Solitario FreeCell"
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:420
#: ../src/sol.c:117 ../src/window.c:416
msgid "AisleRiot"
msgstr "AisleRiot"
......@@ -1573,31 +1587,31 @@ msgstr "N/D"
msgid "%d:%02d"
msgstr "%d:%02d"
#: ../src/window.c:215
#: ../src/window.c:211
msgid "Congratulations, you have won!"
msgstr "Parabéns, gañou vostede!"
#: ../src/window.c:219
#: ../src/window.c:215
msgid "There are no more moves"
msgstr "Non hai máis movementos posíbeis"
#: ../src/window.c:370
#: ../src/window.c:366
msgid "Main game:"
msgstr "Xogo principal:"
#: ../src/window.c:378
#: ../src/window.c:374
msgid "Card games:"
msgstr "Xogos de cartas:"
#: ../src/window.c:393
#: ../src/window.c:389
msgid "Card themes:"
msgstr "Temas das cartas:"
#: ../src/window.c:422
#: ../src/window.c:418
msgid "About Aisleriot"
msgstr "Sobre Aisleriot"
#: ../src/window.c:424
#: ../src/window.c:420
msgid ""
"Aisleriot provides a rule-based solitaire card engine that allows many "
"different games to be played."
......@@ -1605,7 +1619,7 @@ msgstr ""
"AisleRiot fornece un motor de xogos de cartas baseado en regras que permite "
"xogar a moitos xogos diferentes."
#: ../src/window.c:433
#: ../src/window.c:429
msgid "translator-credits"
msgstr ""
"Fran Diéguez <frandieguez@ubuntu.com>, 2009-2014\n"
......@@ -1616,187 +1630,187 @@ msgstr ""
"Ignacio Casal Quinteiro <nacho.resa@gmail.com>, 2005, 2006\n"
"Jesús Bravo Álvarez <jba@pobox.com>, 2000"
#: ../src/window.c:436
#: ../src/window.c:432
msgid "Aisleriot web site"
msgstr "Sitio web de AisleRiot"
#: ../src/window.c:1302
#: ../src/window.c:1225
#, c-format
msgid "Play “%s”"
msgstr "Xogar a «%s»"
#: ../src/window.c:1464
#: ../src/window.c:1387
#, c-format
msgid "Display cards with “%s” card theme"
msgstr "Mostrar as cartas co tema de cartas «%s»"
#: ../src/window.c:1758
#: ../src/window.c:1681
msgid "A scheme exception occurred"
msgstr "Produciuse unha excepción de esquema"
#: ../src/window.c:1761
#: ../src/window.c:1684
msgid "Please report this bug to the developers."
msgstr "Informe deste fallo aos desenvolvedores."
#: ../src/window.c:1767
#: ../src/window.c:1690
msgid "_Don't report"
msgstr "_Non informar do erro"
#: ../src/window.c:1768
#: ../src/window.c:1691
msgid "_Report"
msgstr "_Informe do erro"
#. Menu actions
#: ../src/window.c:1975
#: ../src/window.c:1898
msgid "_Game"
msgstr "_Xogo"
#: ../src/window.c:1976
#: ../src/window.c:1899
msgid "_View"
msgstr "_Ver"
#: ../src/window.c:1977
#: ../src/window.c:1900
msgid "_Control"
msgstr "_Control"
#: ../src/window.c:1979
#: ../src/window.c:1902
msgid "_Help"
msgstr "_Axuda"
#: ../src/window.c:1984
#: ../src/window.c:1907
msgid "Start a new game"
msgstr "Comezar unha nova partida"
#: ../src/window.c:1987
#: ../src/window.c:1910
msgid "Restart the game"
msgstr "Reiniciar a partida"
#: ../src/window.c:1989
#: ../src/window.c:1912
msgid "_Select Game…"
msgstr "_Seleccionar un xogo…"
#: ../src/window.c:1991
#: ../src/window.c:1914
msgid "Play a different game"
msgstr "Xogar a un xogo diferente"
#: ../src/window.c:1993
#: ../src/window.c:1916
msgid "_Recently Played"
msgstr "X_ogados recentemente"
#: ../src/window.c:1994
#: ../src/window.c:1917
msgid "S_tatistics"
msgstr "Es_tatísticas"
#: ../src/window.c:1995
#: ../src/window.c:1918
msgid "Show gameplay statistics"
msgstr "Mostrar estatísticas de xogo"
#: ../src/window.c:1998
#: ../src/window.c:1921
msgid "Close this window"
msgstr "Pechar esta xanela"
#: ../src/window.c:2001
#: ../src/window.c:1924
msgid "Undo the last move"
msgstr "Desfacer o último movemento"
#: ../src/window.c:2004
#: ../src/window.c:1927
msgid "Redo the undone move"
msgstr "Refacer o movemento desfeito"
#: ../src/window.c:2007
#: ../src/window.c:1930
msgid "Deal next card or cards"
msgstr "Repartir a próxima carta ou cartas"
#: ../src/window.c:2010
#: ../src/window.c:1933
msgid "Get a hint for your next move"
msgstr "Recibir unha suxestión para o próximo movemento"
#: ../src/window.c:2013
#: ../src/window.c:1936
msgid "View help for Aisleriot"
msgstr "Ver a axuda do AisleRiot"
#: ../src/window.c:2017
#: ../src/window.c:1940
msgid "View help for this game"
msgstr "Ver a axuda deste xogo"
#: ../src/window.c:2020
#: ../src/window.c:1943
msgid "About this game"
msgstr "Sobre este xogo"
#: ../src/window.c:2022
#: ../src/window.c:1945
msgid "Install card themes…"
msgstr "Instalar temas de cartas…"
#: ../src/window.c:2023
#: ../src/window.c:1946
msgid "Install new card themes from the distribution packages repositories"
msgstr ""
"Instalar temas de cartas novos desde os repositorios de paquetes da "
"distribución"
#: ../src/window.c:2029
#: ../src/window.c:1952
msgid "_Card Style"
msgstr "Estilo de _carta"
#: ../src/window.c:2063
#: ../src/window.c:1978
msgid "_Toolbar"
msgstr "_Barra de ferramentas"
#: ../src/window.c:2064
#: ../src/window.c:1979
msgid "Show or hide the toolbar"
msgstr "Mostrar ou agochar a barra de ferramentas"
#: ../src/window.c:2068
#: ../src/window.c:1983
msgid "_Statusbar"
msgstr "Barra de e_stado"
#: ../src/window.c:2069
#: ../src/window.c:1984
msgid "Show or hide statusbar"
msgstr "Mostrar ou agochar a barra de estado"
#: ../src/window.c:2073
#: ../src/window.c:1988
msgid "_Click to Move"
msgstr "Pr_emer para mover"
#: ../src/window.c:2074
#: ../src/window.c:1989
msgid "Pick up and drop cards by clicking"
msgstr "Recolla e solte as cartas facendo clic"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2077
#: ../src/window.c:1992
msgid "_Sound"
msgstr "_Son"
#: ../src/window.c:2078
#: ../src/window.c:1993
msgid "Whether or not to play event sounds"
msgstr "Indica se hai que reproducir os eventos de son"
#. not active by default
#: ../src/window.c:2081
#: ../src/window.c:1996
msgid "_Animations"
msgstr "_Animacións"
#: ../src/window.c:2082
#: ../src/window.c:1997
msgid "Whether or not to animate card moves"
msgstr "Indica se hai que animar os movementos de cartas ou non"
#: ../src/window.c:2218
#: ../src/window.c:2133
msgid "Score:"
msgstr "Puntuación:"
#: ../src/window.c:2230
#: ../src/window.c:2145
msgid "Time:"
msgstr "Tempo:"
#: ../src/window.c:2528
#: ../src/window.c:2443
#, c-format
msgid "Cannot start the game “%s”"
msgstr "Non é posíbel iniciar o xogo «%s»"
#: ../src/window.c:2535
#: ../src/window.c:2450
msgid "Aisleriot cannot find the last game you played."
msgstr "O AisleRiot non pode atopar o último xogo realizado."
#: ../src/window.c:2536
#: ../src/window.c:2451
msgid ""
"This usually occurs when you run an older version of Aisleriot which does "
"not have the game you last played. The default game, Klondike, is being "
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment