Commit de013959 authored by Piotr Drąg's avatar Piotr Drąg 😐

Updated Polish translation

parent 17ae8578
......@@ -5,14 +5,14 @@
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Tomasz Dominikowski <dominikowski@gmail.com>, 2008-2009.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2015.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2015.
# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010-2016.
# Aviary.pl <gnomepl@aviary.pl>, 2008-2016.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: network-manager-pptp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2015-08-31 21:25+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-08-31 21:27+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-20 18:04+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-20 18:05+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
......@@ -313,74 +313,78 @@ msgstr "Brak nazwy użytkownika VPN lub jest nieprawidłowa."
msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Brak hasła VPN lub jest nieprawidłowe."
#: ../src/nm-pptp-service.c:460
#: ../src/nm-pptp-service.c:462
msgid "No cached credentials."
msgstr "Brak danych uwierzytelniających w pamięci podręcznej."
#: ../src/nm-pptp-service.c:616
#: ../src/nm-pptp-service.c:618
#, c-format
msgid "invalid gateway '%s'"
msgstr "nieprawidłowa brama „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:630
#: ../src/nm-pptp-service.c:632
#, c-format
msgid "invalid integer property '%s'"
msgstr "nieprawidłowa własność liczby całkowitej „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:640
#: ../src/nm-pptp-service.c:642
#, c-format
msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
msgstr ""
"nieprawidłowa własność zmiennej logicznej „%s” (nie wynosi „yes” lub „no”)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:647
#: ../src/nm-pptp-service.c:649
#, c-format
msgid "unhandled property '%s' type %s"
msgstr "nieobsługiwana własność „%s” typu „%s”"
#: ../src/nm-pptp-service.c:658
#: ../src/nm-pptp-service.c:660
#, c-format
msgid "property '%s' invalid or not supported"
msgstr "własność „%s” jest nieprawidłowa lub nieobsługiwana"
#: ../src/nm-pptp-service.c:676
#: ../src/nm-pptp-service.c:678
msgid "No VPN configuration options."
msgstr "Brak opcji konfiguracji VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:696
#: ../src/nm-pptp-service.c:698
#, c-format
msgid "Missing required option '%s'."
msgstr "Brak wymaganej opcji „%s”."
#: ../src/nm-pptp-service.c:716
#: ../src/nm-pptp-service.c:718
msgid "No VPN secrets!"
msgstr "Brak haseł VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:874
#: ../src/nm-pptp-service.c:875
msgid "Could not find pptp client binary."
msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:887
#: ../src/nm-pptp-service.c:888
msgid "Missing VPN gateway."
msgstr "Brak bramy VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1048
#: ../src/nm-pptp-service.c:1049
msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego pppd."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1161
#: ../src/nm-pptp-service.c:1151
msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
msgstr "Brak bramy PPTP lub jest nieprawidłowa."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1347
#: ../src/nm-pptp-service.c:1338
msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
msgstr "Nie kończy działania, kiedy połączenie VPN jest kończone"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1348
#: ../src/nm-pptp-service.c:1339
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr "Włącza więcej komunikatów debugowania (może wyjawić hasła)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1371
#: ../src/nm-pptp-service.c:1340
msgid "D-Bus name to use for this instance"
msgstr "Nazwa D-Bus dla tego wystąpienia"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1363
msgid ""
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
"Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment