Commit 8f4b2512 authored by Zdeněk Hataš's avatar Zdeněk Hataš Committed by Marek Černocký

Updated Czech translation

parent 7baa3b01
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Jakub Friedl <jfriedl@suse.cz>, 2006.
# Jiří Eischmann <jiri@eischmann.cz>, 2008.
# Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>, 2009 - 2015.
# Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>, 2009 - 2016.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: NetworkManager-pptp\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: pptp\n"
"POT-Creation-Date: 2015-09-21 11:32+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2015-09-21 18:25+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2016-03-21 18:46+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-03-22 14:39+0100\n"
"Last-Translator: Zdeněk Hataš <zdenek.hatas@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <gnome-cs-list@gnome.org>\n"
"Language: cs\n"
......@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
"X-Generator: Poedit 1.7.5\n"
"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
#. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
#. * that the password should never be saved.
......@@ -112,13 +112,13 @@ msgstr "Použít _Point-to-Point šifrování (MPPE)"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:9
msgid ""
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. To "
"enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication methods: "
"MSCHAP or MSCHAPv2."
"Note: MPPE encryption is only available with MSCHAP authentication methods. "
"To enable this checkbox, select one or more of the MSCHAP authentication "
"methods: MSCHAP or MSCHAPv2."
msgstr ""
"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod MSCHAP. "
"Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních metod (MSCHAP nebo "
"MSCHAPv2)."
"Poznámka: Šifrování MPPE je možné pouze při použití autentizačních metod "
"MSCHAP. Tento přepínač povolíte vybráním jedné nebo více autentizačních "
"metod (MSCHAP nebo MSCHAPv2)."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:10
msgid "_Security:"
......@@ -175,8 +175,8 @@ msgstr "Použít kompresi TCP _záhlaví"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:23
msgid ""
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the transmit "
"and the receive directions.\n"
"Allow/disable Van Jacobson style TCP/IP header compression in both the "
"transmit and the receive directions.\n"
"config: novj (when unchecked)"
msgstr ""
"Povolit/zakázat Van Jacobsonův styl komprimace hlaviček TCP/IP pro oba směry "
......@@ -258,10 +258,12 @@ msgstr "Heslo poskytnuté PPTP pokud o něj požádá."
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:44
msgid ""
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to <name>.\n"
"Set the name used for authenticating the local system to the peer to "
"<name>.\n"
"config: user <name>"
msgstr ""
"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na <název>.\n"
"Nastavit jméno použité pro ověření lokálního systému vůči protějšku na "
"<název>.\n"
"config: user <název>"
#: ../properties/nm-pptp-dialog.ui.h:46
......@@ -304,76 +306,80 @@ msgstr "Chybějící nebo neplatné uživatelské jméno pro VPN."
msgid "Missing or invalid VPN password."
msgstr "Chybějící nebo neplatné heslo pro VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:460
#: ../src/nm-pptp-service.c:462
msgid "No cached credentials."
msgstr "Nejsou žádné přihlašovací údaje v mezipaměti."
#: ../src/nm-pptp-service.c:616
#: ../src/nm-pptp-service.c:618
#, c-format
msgid "invalid gateway '%s'"
msgstr "neplatná brána „%s“"
#: ../src/nm-pptp-service.c:630
#: ../src/nm-pptp-service.c:632
#, c-format
msgid "invalid integer property '%s'"
msgstr "neplatná číselná vlastnost „%s“"
#: ../src/nm-pptp-service.c:640
#: ../src/nm-pptp-service.c:642
#, c-format
msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
msgstr "neplatná pravdivostní vlastnost „%s“ (není ano či ne)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:647
#: ../src/nm-pptp-service.c:649
#, c-format
msgid "unhandled property '%s' type %s"
msgstr "neošetřená vlastnost „%s“ typu %s"
#: ../src/nm-pptp-service.c:658
#: ../src/nm-pptp-service.c:660
#, c-format
msgid "property '%s' invalid or not supported"
msgstr "vlastnost „%s“ není platná nebo podporovaná"
#: ../src/nm-pptp-service.c:676
#: ../src/nm-pptp-service.c:678
msgid "No VPN configuration options."
msgstr "Žádné volby nastavení VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:696
#: ../src/nm-pptp-service.c:698
#, c-format
msgid "Missing required option '%s'."
msgstr "Chybí požadovaná volba „%s“."
#: ../src/nm-pptp-service.c:716
#: ../src/nm-pptp-service.c:718
msgid "No VPN secrets!"
msgstr "Žádná hesla VPN!"
#: ../src/nm-pptp-service.c:874
#: ../src/nm-pptp-service.c:875
msgid "Could not find pptp client binary."
msgstr "Nelze najít program klienta pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:887
#: ../src/nm-pptp-service.c:888
msgid "Missing VPN gateway."
msgstr "Chybí brána VPN."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1048
#: ../src/nm-pptp-service.c:1049
msgid "Could not find the pppd binary."
msgstr "Nelze nalézt program pptp."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1161
#: ../src/nm-pptp-service.c:1151
msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
msgstr "Neplatná nebo chybějící brána PPTP."
#: ../src/nm-pptp-service.c:1347
#: ../src/nm-pptp-service.c:1338
msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
msgstr "Neukončovat při uzavření spojení VPN"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1348
#: ../src/nm-pptp-service.c:1339
msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
msgstr "Povolit podrobný ladicí výpis (může prozradit hesla)"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1371
#: ../src/nm-pptp-service.c:1340
msgid "D-Bus name to use for this instance"
msgstr "Název použitý v D-Bus pro tuto instanci"
#: ../src/nm-pptp-service.c:1363
msgid ""
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with Microsoft "
"and other implementations) to NetworkManager."
"nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
"Microsoft and other implementations) to NetworkManager."
msgstr ""
"nm-pptp-service umožňuje NetworkManageru poskytovat služby pro připojování k "
"serverům VPN s protokolem PPTP (Microsoftu a dalších)."
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment