Commit 38deb685 authored by Baurzhan Muftakhidinov's avatar Baurzhan Muftakhidinov Committed by Administrator

Update Kazakh translation

parent 6ce91a40
......@@ -6,10 +6,10 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gnome-clocks master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-"
"clocks&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
"POT-Creation-Date: 2016-11-01 18:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2016-12-23 08:54+0500\n"
"POT-Creation-Date: 2017-06-28 17:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-07-27 17:16+0500\n"
"Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>\n"
"Language-Team: Kazakh <kk@li.org>\n"
"Language: kk\n"
......@@ -17,47 +17,7 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:5
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "GNOME сағаттары"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr ""
"Дүниежүзілік уақыттары үшін сағаттар, құрамында тағы оятқыш, секундтар "
"өлшегіші және таймері бар"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Қарапайым әрі сәнді уақыт қолданбасы. Әлемдік сағаттар, оятқыштар, секундтар "
"өлшегіші және таймерді қолдайды."
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Мақсаттар:"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Әлемнің әртүрлі қалалардағы уақытты көрсету"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Өзіңізді оятатын оятқыштарды орнатыңыз"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Өткен уақытты дәл секундтар өлшегішімен өлшеңіз"
#: data/appdata/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Тамақты дұрыс дайындау үшін таймерлерді орнатыңыз"
"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
#: data/gtk/help-overlay.ui:14
msgctxt "shortcut window"
......@@ -153,9 +113,67 @@ msgstr "Барлығын таңдау"
msgid "Select None"
msgstr "Ештеңе таңдамау"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:6 data/org.gnome.clocks.desktop.in:5
msgid "GNOME Clocks"
msgstr "GNOME сағаттары"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:7 data/org.gnome.clocks.desktop.in:6
msgid "Clocks for world times, plus alarms, stopwatch and a timer"
msgstr ""
"Дүниежүзілік уақыттары үшін сағаттар, құрамында тағы оятқыш, секундтар "
"өлшегіші және таймері бар"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:9
msgid ""
"A simple and elegant clock application. It includes world clocks, alarms, a "
"stopwatch and a timer."
msgstr ""
"Қарапайым әрі сәнді уақыт қолданбасы. Әлемдік сағаттар, оятқыштар, секундтар "
"өлшегіші және таймерді қолдайды."
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:13
msgid "Goals:"
msgstr "Мақсаттар:"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:15
msgid "Show the time in different cities around the world"
msgstr "Әлемнің әртүрлі қалалардағы уақытты көрсету"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:16
msgid "Set alarms to wake you up"
msgstr "Өзіңізді оятатын оятқыштарды орнатыңыз"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:17
msgid "Measure elapsed time with an accurate stopwatch"
msgstr "Өткен уақытты дәл секундтар өлшегішімен өлшеңіз"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:18
msgid "Set timers to properly cook your food"
msgstr "Тамақты дұрыс дайындау үшін таймерлерді орнатыңыз"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:33
msgid "Initial screen"
msgstr "Бастапқы экран"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:37
msgid "Alarms screen"
msgstr "Оятқыштар экраны"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:41
msgid "Alarms setup"
msgstr "Оятқыштарды баптау"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:45
msgid "Stopwatch screen"
msgstr "Секундтар өлшегіші экраны"
#: data/org.gnome.clocks.appdata.xml.in:49
msgid "Timer screen"
msgstr "Таймер экраны"
#: data/org.gnome.clocks.desktop.in:3 data/org.gnome.clocks.desktop.in:4
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:64 src/window.vala:248
#: src/world.vala:455
#: data/ui/window.ui:5 src/window.vala:64 src/window.vala:251
#: src/world.vala:495
msgid "Clocks"
msgstr "Сағаттар"
......@@ -232,11 +250,11 @@ msgstr "Панельдің күйі"
msgid "Current clock panel."
msgstr "Ағымдағы сағат панелі."
#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:119 src/stopwatch.vala:199
#: data/ui/alarmringing.ui:39 src/alarm.vala:118 src/stopwatch.vala:199
msgid "Stop"
msgstr "Тоқтату"
#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:120
#: data/ui/alarmringing.ui:59 src/alarm.vala:119
msgid "Snooze"
msgstr "Қоя тұру"
......@@ -268,7 +286,7 @@ msgstr "Қайталау әр"
msgid "Active"
msgstr "Белсенді"
#: data/ui/alarm.ui:31
#: data/ui/alarm.ui:32
msgid "Select <b>New</b> to add an alarm"
msgstr "Оятқышты қосу үшін <b>Жаңа</b> таңдаңыз"
......@@ -292,32 +310,32 @@ msgstr "Қ_осу"
msgid "Search for a city:"
msgstr "Қаланы іздеу:"
#: data/ui/world.ui:31
#: data/ui/world.ui:32
msgid "Select <b>New</b> to add a world clock"
msgstr "Жаңа дүниежүзі сағатын қосу үшін <b>Жаңа</b> таңдаңыз"
#: data/ui/world.ui:122
#: data/ui/world.ui:123
msgid "Sunrise"
msgstr "Күннің шығуы"
#: data/ui/world.ui:136
#: data/ui/world.ui:137
msgid "Sunset"
msgstr "Күннің батуы"
#: src/alarm.vala:117 src/alarm.vala:378 src/alarm.vala:547
#: src/alarm.vala:116 src/alarm.vala:416 src/alarm.vala:595
msgid "Alarm"
msgstr "Оятқыш"
#: src/alarm.vala:312
#: src/alarm.vala:350
msgid "Edit Alarm"
msgstr "Оятқышты түзету"
#: src/alarm.vala:312
#: src/alarm.vala:350
msgid "New Alarm"
msgstr "Жаңа оятқыш"
#. Translators: "New" refers to an alarm
#: src/alarm.vala:576
#: src/alarm.vala:624
msgctxt "Alarm"
msgid "New"
msgstr "Жаңа"
......@@ -386,55 +404,55 @@ msgstr "Апта күндері"
msgid "Weekends"
msgstr "Демалыс күндері"
#: src/widgets.vala:538 src/widgets.vala:553
#: src/widgets.vala:232 src/widgets.vala:247
msgid "Click on items to select them"
msgstr "Бірнәрсені таңдау үшін оның үстіне шертіңіз"
#: src/widgets.vala:540
#: src/widgets.vala:234
#, c-format
msgid "%u selected"
msgid_plural "%u selected"
msgstr[0] "%u таңдалды"
#: src/widgets.vala:612
#: src/widgets.vala:333
msgid "Delete"
msgstr "Өшіру"
#: src/widgets.vala:710
#: src/widgets.vala:477
msgid "Cancel"
msgstr "Бас тарту"
#: src/window.vala:221
#: src/window.vala:224
#, c-format
msgid "Failed to show help: %s"
msgstr "Көмекті көрсету сәтсіз аяқталды: %s"
#: src/window.vala:251
#: src/window.vala:254
msgid "Utilities to help you with the time."
msgstr "Уақытпен көмектесуге арналған қолданбалар."
#: src/window.vala:256
#: src/window.vala:259
msgid "translator-credits"
msgstr "Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst@gmail.com>"
#. If it is Jan 1st there, and not Jan 2nd here, then it must be
#. Dec 31st here, so return "tomorrow"
#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
#: src/world.vala:122 src/world.vala:126
msgid "Tomorrow"
msgstr "Ертең"
#. If it is Jan 1st here, and not Jan 2nd there, then it must be
#. Dec 31st there, so return "yesterday"
#: src/world.vala:109 src/world.vala:113
#: src/world.vala:122 src/world.vala:126
msgid "Yesterday"
msgstr "Кеше"
#: src/world.vala:260
#: src/world.vala:300
msgid "World"
msgstr "Дүниежүзі"
#. Translators: "New" refers to a world clock
#: src/world.vala:282
#: src/world.vala:319
msgctxt "World clock"
msgid "New"
msgstr "Жаңа"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment