Commit e6b61926 authored by Miloslav Trmac's avatar Miloslav Trmac Committed by Miloslav Trmac
Browse files

Added Czech translation.

2004-05-18  Miloslav Trmac  <mitr@volny.cz>

	* cs.po: Added Czech translation.
parent a63a14af
2004-05-18 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
* cs.po: Added Czech translation.
2004-05-18 Daniel Elstner <daniel.elstner@gmx.net>
* *.po: Synchronize with source code.
......
# Czech translation of regexxer.
# Copyright (C) 2004 regexxer'S COPYRIGHT HOLDER
# Copyright (C) 2004 Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>
# This file is distributed under the same license as the regexxer package.
# Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: regexxer VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-05-18 04:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-18 16:43+0200\n"
"Last-Translator: Miloslav Trmac <mitr@volny.cz>\n"
"Language-Team: Czech <cs@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: regexxer.desktop.in.h:1
msgid "Search and replace using regular expressions"
msgstr "Hledat a nahradit pomocí regulárních výrazů"
#: regexxer.desktop.in.h:2
msgid "regexxer Search Tool"
msgstr "Nástroj pro hledání regexxer"
#: regexxer.schemas.in.h:1
msgid "Current-match color"
msgstr "Barva aktuálního výskytu"
#: regexxer.schemas.in.h:2
msgid "Fallback encoding"
msgstr "Náhradní kódování"
#: regexxer.schemas.in.h:3
msgid ""
"If enabled, the text direction of the file editor, preview area, and all "
"file-related entry boxes is always set to left-to-right no matter what the "
"locale's default direction is."
msgstr "Je-li povoleno, je směr textu v editoru souborů, oblasti náhledu a všech polích souvisejících se souborem vždy nastaven na zleva doprava bez ohledu na implicitní směr locale."
#: regexxer.schemas.in.h:4
msgid "Match color"
msgstr "Barva výskytu"
#: regexxer.schemas.in.h:5
msgid ""
"Name of the character encoding to use if a file is not readable in either "
"UTF-8 or the codeset specified by the current locale. Try \"iconv --list\" "
"for a complete list of possible values."
msgstr "Název kódování znaků, které používat, když soubor není čitelný ani v UTF-8 ani kódování určeném aktuálním locale. Pro úplný seznam možných hodnot zkuste \"iconv --list\"."
#: regexxer.schemas.in.h:6
msgid "Override text direction"
msgstr "Ignorovat směr textu"
#: regexxer.schemas.in.h:7
msgid "Text view font"
msgstr "Písmo pro textový pohled"
#: regexxer.schemas.in.h:8
msgid ""
"The background color used to highlight matches of the search expression."
msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění výskytů hledaného výrazu."
#: regexxer.schemas.in.h:9
msgid ""
"The background color used to highlight the currently selected match of the "
"search expression."
msgstr "Barva pozadí používaná pro zvýraznění momentálně vybraného výskytu hledaného výrazu."
#: regexxer.schemas.in.h:10
msgid "The font used in the file editor."
msgstr "Písmo používané v editoru souborů."
#: regexxer.schemas.in.h:11
msgid ""
"The style of the application's toolbar. Possible values are \"icons\", \"text"
"\", \"both\", and \"both-horiz\"."
msgstr "Styl lišty nástrojů aplikace. Možné hodnoty jsou \"icons\", \"text\", \"both\" a \"both-horiz\"."
#: regexxer.schemas.in.h:12
msgid "Toolbar style"
msgstr "Styl lišty nástrojů"
#. TRANSLATORS: Please replace space by U+00A0 NO-BREAK SPACE.
#: src/filebuffer.cc:203
msgid "Can't read file:"
msgstr "Nemohu číst soubor:"
#: src/filetree.cc:60
msgid "File"
msgstr "Soubor"
#: src/filetree.cc:80
msgid "#"
msgstr "#"
#: src/filetree.cc:509
msgid "Failed to save file \"%1\": %2"
msgstr "Nemohu uložit soubor \"%1\": %2"
#: src/filetree.cc:1002
msgid "\"%1\" seems to be a binary file."
msgstr "\"%1\" je zřejmě binární soubor."
#: src/main.cc:81
msgid "_About"
msgstr "O _aplikaci"
#: src/main.cc:82
msgid "Save _all"
msgstr "Uložit _vše"
#: src/mainwindow.cc:291
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Quit anyway?"
msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto skončit?"
#: src/mainwindow.cc:305
msgid "Select a folder"
msgstr "Zvolte adresář"
#: src/mainwindow.cc:336
msgid ""
"Some files haven't been saved yet.\n"
"Continue anyway?"
msgstr ""
"Některé soubory dosud nebyly uloženy.\n"
"Přesto pokračovat?"
#: src/mainwindow.cc:363
msgid "The file search pattern is invalid."
msgstr "Vzor pro hledání souborů je neplatný."
#: src/mainwindow.cc:369
msgid "The following errors occurred during search:"
msgstr "Při hledání došlo k následujícím chybám:"
#: src/mainwindow.cc:394
msgid ""
"Error in regular expression at \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu na \"%1\" (index %2):\n"
"%3"
#: src/mainwindow.cc:396
msgid ""
"Error in regular expression:\n"
"%1"
msgstr ""
"Chyba v regulárním výrazu:\n"
"%1"
#: src/mainwindow.cc:615
msgid "The following errors occurred during save:"
msgstr "Při ukládání došlo k následujícím chybám:"
#: src/pcreshell.cc:58
msgid "Using the \\C escape sequence to match a single byte is not supported."
msgstr "Používání escape sekvence \\C pro hledání jednoho bajtu není podporováno."
#: src/pcreshell.cc:149
msgid ""
"Reached the recursion and backtracking limit of the regular expression "
"engine."
msgstr "Narazil jsem na limit rekurze a návratů v engine pro regulární výrazy."
#: src/prefdialog.cc:217
msgid "Color Selection"
msgstr "Výběr barev"
#: src/prefdialog.cc:507
msgid "\"%1\" is not a valid encoding."
msgstr "\"%1\" není platné kódování."
#: src/statusline.cc:250
msgid "Stop"
msgstr "Zastavit"
#: src/statusline.cc:257
msgid "File:"
msgstr "Soubor:"
#: src/statusline.cc:260
msgid "Match:"
msgstr "Výskyt:"
#: src/statusline.cc:271
msgid "Cancels the running search"
msgstr "Zruší probíhající hledání"
#. namespace Regexxer
#: ui/aboutdialog.glade.h:1
msgid "About regexxer"
msgstr "O regexxeru"
#: ui/aboutdialog.glade.h:2
msgid "Debian package by"
msgstr "Balíček pro Debian od"
#: ui/aboutdialog.glade.h:3
msgid "The application icon of regexxer"
msgstr "Ikona aplikace regexxer"
#: ui/aboutdialog.glade.h:4
msgid "regexxer icon"
msgstr "ikona regexxeru"
#: ui/aboutdialog.glade.h:5
msgid "written by"
msgstr "napsali"
#: ui/mainwindow.glade.h:1 ui/prefdialog.glade.h:1
msgid "*"
msgstr "*"
#: ui/mainwindow.glade.h:2
msgid ""
"A filename pattern as used by the shell. Character classes [ab] and csh "
"style brace expressions {a,b} are supported."
msgstr "Vzor názvů souborů jako v shellu. Třídy znaků [ab] a výrazy se složenými závorkami ve stylu csh {a,b} jsou podporovány."
#: ui/mainwindow.glade.h:3
msgid "A regular expression in Perl syntax"
msgstr "Reguálrní výraz v syntaxi Perlu"
#: ui/mainwindow.glade.h:4
msgid "Also find hidden files"
msgstr "Hledat i skryté soubory"
#: ui/mainwindow.glade.h:5
msgid "Backward"
msgstr "Zpět"
#: ui/mainwindow.glade.h:6
msgid "Do case insensitive matching"
msgstr "Nerozlišovat velikost písmen"
#: ui/mainwindow.glade.h:7
msgid "File backward"
msgstr "Soubor zpět"
#: ui/mainwindow.glade.h:8
msgid "File forward"
msgstr "Soubor vpřed"
#: ui/mainwindow.glade.h:9
msgid "Find all files that match the filename pattern"
msgstr "Hledat všechny soubory, které odpovídají vzoru názvu souboru"
#: ui/mainwindow.glade.h:10
msgid "Find all matches of the regular expression"
msgstr "Hledat všechny výskyty regulárního výrazu"
#: ui/mainwindow.glade.h:11
msgid "Find all possible matches in a line"
msgstr "Hledat všechny možné výskyty na řádku"
#: ui/mainwindow.glade.h:12
msgid "Find fi_les"
msgstr "Hledat _soubory"
#: ui/mainwindow.glade.h:13
msgid "Fol_der:"
msgstr "_Adresář:"
#: ui/mainwindow.glade.h:14
msgid "Forward"
msgstr "Vpřed"
#: ui/mainwindow.glade.h:15
msgid "Go to next match"
msgstr "Jít na následující výskyt"
#: ui/mainwindow.glade.h:16
msgid "Go to previous match"
msgstr "Jít na předchozí výskyt"
#: ui/mainwindow.glade.h:17
msgid "Go to the next matching file"
msgstr "Jít na následující odpovídající soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:18
msgid "Go to the previous matching file"
msgstr "Jít na předchozí odpovídající soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:19
msgid "Pattern:"
msgstr "Vzorek:"
#: ui/mainwindow.glade.h:20
msgid "Preview"
msgstr "Náhled"
#: ui/mainwindow.glade.h:21
msgid "Preview of the substitution"
msgstr "Náhled nahrazení"
#: ui/mainwindow.glade.h:22
msgid "Recurse into subdirectories"
msgstr "Vnořovat se do adresářů"
#: ui/mainwindow.glade.h:23
msgid "Replace _current"
msgstr "Nahradit _aktuální"
#: ui/mainwindow.glade.h:24
msgid "Replace all matches in all files"
msgstr "Nahradit všechny výskyty ve všech souborech"
#: ui/mainwindow.glade.h:25
msgid "Replace all matches in the current file"
msgstr "Nahradit všechny výskyty v aktuálním souboru"
#: ui/mainwindow.glade.h:26
msgid "Replace current match"
msgstr "Nahradit aktuální výskyt"
#: ui/mainwindow.glade.h:27
msgid "Replace in _all files"
msgstr "Nahrazovat ve _všech souborech"
#: ui/mainwindow.glade.h:28
msgid "Replace in _this file"
msgstr "Nahrazovat v _tomto souboru"
#: ui/mainwindow.glade.h:29
msgid "Replace:"
msgstr "Nahradit:"
#: ui/mainwindow.glade.h:30
msgid "Search:"
msgstr "Hledat:"
#: ui/mainwindow.glade.h:31
msgid "The directory to be searched"
msgstr "Adresář, ve kterém hledat"
#: ui/mainwindow.glade.h:32
msgid ""
"The new string to substitute. As in Perl, you can refer to parts of the "
"match using $1, $2, etc. or even $+, $&, $` and $'. The operators \\l, \\u, "
"\\L, \\U and \\E are supported as well."
msgstr "Nový řetězec, kterým nahrazovat. Můžete se odkazovat na části nalezeného výskytu pomocí $1, $2 atd. nebo i $+, $&, $` a $', jako v Perlu. Operátory \\l, \\u, \\L, \\U a \\E jsou také podporovány."
#: ui/mainwindow.glade.h:33
msgid "_All files"
msgstr "_Všechny soubory"
#: ui/mainwindow.glade.h:34
msgid "_File"
msgstr "_Soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:35
msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"
#: ui/mainwindow.glade.h:36
msgid "_Match"
msgstr "_Výskyt"
#: ui/mainwindow.glade.h:37
msgid "_Next file"
msgstr "_Následující soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:38
msgid "_Previous file"
msgstr "_Předchozí soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:39
msgid "_Replace"
msgstr "Na_hradit"
#: ui/mainwindow.glade.h:40
msgid "_This file"
msgstr "_Tento soubor"
#: ui/mainwindow.glade.h:41
msgid "hidden"
msgstr "skryté"
#: ui/mainwindow.glade.h:42
msgid "recursive"
msgstr "rekurzivně"
#: ui/prefdialog.glade.h:2
msgid "1."
msgstr "1."
#: ui/prefdialog.glade.h:3
msgid "2."
msgstr "2."
#: ui/prefdialog.glade.h:4
msgid "3."
msgstr "3."
#: ui/prefdialog.glade.h:5
msgid "Both horizontal"
msgstr "Obojí vodorovně"
#: ui/prefdialog.glade.h:6
msgid "C_urrent match color:"
msgstr "Barva _aktuálního výskytu:"
#: ui/prefdialog.glade.h:7
msgid "Fallback _encoding:"
msgstr "Náhradní _kódování:"
#: ui/prefdialog.glade.h:8
msgid "Icons and text"
msgstr "Ikony a text"
#: ui/prefdialog.glade.h:9
msgid "Icons only"
msgstr "Jen ikony"
#: ui/prefdialog.glade.h:10
msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"
#: ui/prefdialog.glade.h:11
msgid "Text only"
msgstr "Jen text"
#: ui/prefdialog.glade.h:12
msgid "The encoding specified by the current locale"
msgstr "Kódování určené aktuálním locale"
#: ui/prefdialog.glade.h:13
msgid "Tool_bar style:"
msgstr "_Styl lišty nástrojů:"
#: ui/prefdialog.glade.h:14
msgid "UTF-8"
msgstr "UTF-8"
#: ui/prefdialog.glade.h:15
msgid "_File access"
msgstr "_Přístup k souborům"
#: ui/prefdialog.glade.h:16
msgid "_Ignore the text direction of the locale"
msgstr "_Ignorovat směr textu locale"
#: ui/prefdialog.glade.h:17
msgid "_Look'n'feel"
msgstr "_Vzhled a chování"
#: ui/prefdialog.glade.h:18
msgid "_Match color:"
msgstr "_Barva výskytu:"
#: ui/prefdialog.glade.h:19
msgid "_Text view font:"
msgstr "_Písmo textového pohledu:"
#: ui/prefdialog.glade.h:20
msgid ""
"regexxer attempts to read a file in the following encodings before giving up:"
msgstr "Než se regexxer vzdá, zkouší soubor načíst v následujících kódováních:"
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment